Yasa?a olabilece?ini belirterek, Vikipedi’ye giri?in yasak olmas?n?n

Yasa?a yol açan makaleler de?i?tiAylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün sevindirici bir geli?me ya?and?.Wikipedia’n?n ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Genel Müdürü Katherine Maher,Türkiye’nin tepkisine yol açan ve 8 ayd?r devam eden eri?im yasa??na yol açanmakalelerin de?i?ti?ini söyledi.Wikipedia’n?n ba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü Katherine Maher,Türkiye’deki resmi makamlar? rahats?z eden ve eri?im yasa??na yol açanmakalelerin de?i?ti?ini söyledi. Maher, Türkiye’deki yetkililerin bumakalelerin son halini incelememi? olabilece?ini belirterek, Vikipedi’yegiri?in yasak olmas?n?n neden devam etti?ini çözemedi?ini bildirdi. KatherineMaher, 29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia’ya getirilen yasa?a ili?kin Habertürkgazetesi muhabiri Burak Güleç’in sorular?n? cevaplad?.Maher, BilgiTeknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerinkald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipediabünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lanbildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?.

Biz cevap bile veremeden, ertesigün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, ?ngilizceWikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi fakat kald?rmatalebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editörtoplulu?umuzu bilgilendiririz.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

?çeri?i, sadece uzun süredir sitemizde yazarl?kyapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? k?demli yazarlar?m?zdan olu?aneditör toplulu?u de?i?tirebilir. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilirkaynaklardan al?nm?? m?? Makale objektif bir dille mi yaz?lm?? ve gerekenkaynaklara at?f yap?lm?? m?? Bu hususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi,s?rf be?enilmedi?i veya bir hususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z.Çünkü sansüre kar??y?z” dedi’TÜRK?YE’Y? ÇOK GEZD?M’San Francisco d???nda dünyan?n hiçbir yerinde ofisleri bulunmad???n? vurgulayanMaher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili karar?n?beklediklerini söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n? umdu?unukaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türkkullan?c?lar?m?z içerik yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. BenTürkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum.

Çok zengin bir tariheve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim.Ama site engellenirse bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrareri?ime aç?laca?? günü iple çekiyoruz” ?eklinde konu?tu

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out