metinin tepkisine neden olan ve

Yasa?a yol açan makaleler de?i?tiAylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün sevindirici bir geli?me ya?and?.Wikipedia’n?n ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Genel Müdürü Katherine Maher,Türk hükümetinin tepkisine neden olan ve 8 ayd?r süren eri?im yasa??na yol açanmakalelerin de?i?ti?ini söyledi.Wikipedia’n?n ba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü Katherine Maher,Türkiye’deki resmi makamlar? rahats?z eden ve eri?im yasa??na yol açanmakalelerin de?i?ti?ini söyledi. Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerinson halini incelememi? olabilir. Eri?im yasa??n?n hâlâ neden devam etti?indenemin de?iliz” diye konu?tu.

Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihindeWikipedia’ya getirilen eri?im yasa??na ili?kin Gazete Habertürk’ten BurakGüleç’in sorular?n? yan?tlad?.Maher, BilgiTeknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerinkald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipediabünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lanbildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesigün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, ?ngilizceWikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi fakat kald?rmatalebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editörtoplulu?umuzu bilgilendiririz.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

?çeri?i, sadece uzun süredir sitemizde yazarl?kyapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? k?demli yazarlar?m?zdan olu?aneditör toplulu?u de?i?tirebilir. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilirkaynaklardan al?nm?? m?? Makale objektif bir dille mi yaz?lm?? ve gerekenkaynaklara at?f yap?lm?? m?? Bu hususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi,s?rf be?enilmedi?i veya bir hususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z.

Çünkü sansüre kar??y?z” dedi ‘TÜRK?YE’Y?ÇOK GEZD?M’San Francisco d???ndadünyan?n hiçbir yerinde ofisleri bulunmad???n? vurgulayan Maher, AnayasaMahkemesi’nin (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili karar?n? beklediklerinisöyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n? umdu?unu kaydeden Maher,”Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türk kullan?c?lar?m?z içerikyaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. Ben Türkiye’de çok vakitgeçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olanTürkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirsebu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.

Türkçe’deki en büyükbilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrar eri?ime aç?laca?? günü ipleçekiyoruz” ?eklinde konu?tu

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out