Yasa?a yol açan makaleler de?i?ti

Aylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün sevindirici bir geli?me ya?and?.
Wikipedia’n?n ba?l? bulundu?u Wikimedia Vakf? Genel Müdürü Katherine Maher,
Türk hükümetinin tepkisine neden olan ve 8 ayd?r süren eri?im yasa??na yol açan
makalelerin de?i?ti?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Wikipedia’n?n ba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü Katherine Maher,
Türkiye’deki resmi makamlar? rahats?z eden ve eri?im yasa??na yol açan
makalelerin de?i?ti?ini söyledi. Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin
son halini incelememi? olabilir. Eri?im yasa??n?n hâlâ neden devam etti?inden
emin de?iliz” diye konu?tu. Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihinde
Wikipedia’ya getirilen eri?im yasa??na ili?kin Gazete Habertürk’ten Burak
Güleç’in sorular?n? yan?tlad?.

Maher, Bilgi
Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerin
kald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipedia
bünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lan
bildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesi
gün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, ?ngilizce
Wikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi fakat kald?rma
talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör
toplulu?umuzu bilgilendiririz. ?çeri?i, sadece uzun süredir sitemizde yazarl?k
yapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? k?demli yazarlar?m?zdan olu?an
editör toplulu?u de?i?tirebilir. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilir
kaynaklardan al?nm?? m?? Makale objektif bir dille mi yaz?lm?? ve gereken
kaynaklara at?f yap?lm?? m?? Bu hususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi,
s?rf be?enilmedi?i veya bir hususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z.
Çünkü sansüre kar??y?z” dedi

 

‘TÜRK?YE’Y?
ÇOK GEZD?M’

San Francisco d???nda
dünyan?n hiçbir yerinde ofisleri bulunmad???n? vurgulayan Maher, Anayasa
Mahkemesi’nin (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili karar?n? beklediklerini
söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n? umdu?unu kaydeden Maher,
“Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türk kullan?c?lar?m?z içerik
yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. Ben Türkiye’de çok vakit
geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan
Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse
bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak. Türkçe’deki en büyük
bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrar eri?ime aç?laca?? günü iple
çekiyoruz” ?eklinde konu?tu

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out