UNIVERSITATEA server, fiind considerat precursorul comer?ului online.

UNIVERSITATEA
ROMÂNO-AMERICAN?FACULTATEA DE
INFORMATIC? MANAGERIAL?    REALIZAREA UNUI
SITE DE PREZENTARE ?I PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU O SOCIETATE COMERCIAL? COORDONATOR
?TIIN?IFIC: Conf.Univ.Dr. BOTEZATU CEZARAUTOR: GL?VAN S.
IULIA-THEODORA    BUCURE?TI 2018CuprinsIntroducereCapitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.1.1.2. Principalele
activit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.1.2.1. Prezentarea
tehnologiilor World Wide Web1.2.2.
Apari?ia internetului la nivel global, regional ?i local1.3.1. Aspectele
generale ale comer?ului online1.3.2. Marketing-ul
comer?ului online1.3.3. Avantaje
?i dezavantaje ale comer?ului onlineCapitolul 2.                   Introducere Comer?ul online ?i-a f?cut sim?it? apari?ia înc? din 1979, momentul în care
antreprenorul Michael Aldrich a introdus no?iunea de “videotex”, mai târziu
cunoscut? drept “e-commerce”. Videotex reprezint? un sistem care conecteaz? o
listare de produse la un server, fiind considerat precursorul comer?ului
online.  Unsprezece ani mai târziu a avut loc
trecerea de la comer?ul realizat cu ajutorul liniilor telefonice la primul server
?i browser World Wide Web, creat de Tim Berners-Lee. Acest lucru a revolu?ionat
comer?ul online, totodat? f?cându-l o experien?? mai convenient? ?i mai u?oar?
pentru consumatori.În 1994, pe pia?a online, s-a lansat binecunoscutul Amazon; specializat în
prim? instan?? în comer?ul cu c?r?i, Amazon ?i-a l?rgit orizonturile odat? cu
trecerea anilor, având în prezent peste 540.000 de angaja?i ?i oferind servicii
?i produse mult mai diversificate. Un alt moment important pentru comer?ul online a fost fondarea Paypal, în
1998. Acest lucru a f?cut posibil? plata tranzac?iilor online f?r? a împ?rt??i
informa?ii financiare ?i a oferit utilizatorilor op?iunea de a pl?ti folosind
contul Paypal, conturi în banc?, credite Paypal sau alte carduri de credit. În
prezent utilizatorii pot efectua pl??i cu o singur? ap?sare pe majoritatea
platformelor, evitând astfel completarea anumitor câmpuri.Dup? anul 2000, comer?ul online a luat amploare, în 2003 încasându-se peste
50 de miliarde de dolari la nivel global. Începând cu 2005, re?elele de
socializare ?i-au pus amprenta asupra comer?ului online, consumatorii promovând
diferite produse pe Twitter sau Facebook, astfel sporind num?rul comenzilor ?i
profitul societ??ilor comerciale.În prezent 74% din oameni folosesc telefonul mobil pentru achizi?ionarea de
bunuri sau servicii, combinând comer?ul online cu comer?ul obi?nuit.Fig 1. Num?rul persoanelor care achizi?ioneaz?
bunuri sau servicii onlineExist? avantaje ?i dezavantaje atunci când alegi s? faci o achizi?ie folosindu-te
de conexiunea la internet. Avantajul principal îl reprezint? faptul c?
magazinele online sunt deschise în permanen??, comparativ cu cele fizice, fiind
o oportunitate de a economisi timp ?i energie. În acela?i timp, exist?
posibilitatea de a te informa cu privire la calitatea produsului sau
serviciului pe care urmeaz? s? îl cumperi ?i de a citi recenziile altor
consumatori. Exist? ?i avantajul variet??ii; consumatorul poate alege platforma
?i distribuitorul cu raportul calitate/pre? cel mai bun. Cu toate c? avantajele
sunt multiple, nu se pot nega posibilele dezavantaje ale comer?ului online. Printre
acestea se num?r? termenul de livrare, furtul de identitate, calitatea bunului
sau serviciului, frauda sau problemele de securitate.Aspectele men?ionate anterior sugereaz? faptul c? internetul are o mare
influen?? asupra comer?ului ?i c? indiferent de domeniul de activitate, exist?
o alternativ? online.Influen?at? de tendin?ele de dezvoltare ale comer?ului online, prin
intermediul acestei lucr?ri propun elaborarea unui site de prezentare ?i de
promovare a Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L., societate ce se
caracterizeaz? prin realizarea ?i distribuirea materialelor grafice solicitate
de persoane fizice sau juridice. Accentul va fi pus pe crearea unei platforme
cu design simplu, care s? ofere o experien?? pl?cut? utilizatorilor ?i s?
corespund? cerin?elor.În capitolul I        Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.Denumirea ?i adresa societ??ii:
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:
J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234   Form? juridic? de constituire:  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este persoan?
juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?. S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.
efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018. S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. poate
fi considerat? o firm? ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia în comer?ul cu material
grafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.Societatea ?i-a început
activitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??ii
cu care au fost tratate angajamentele contractuale, cerin?ele clien?ilor au
crescut rapid.Firma posed? o capacitate de a se
adapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   ale
clien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acest
lucru  a dat posibilitatea prelu?rii de
lucr?ri cu un grad m?rit de dificultate, folosind tehnologii, dar ?i materiale noi.
Vorbind de dot?rile tehnice, S.C.
GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. de?ine atât utilaje, echipamente specifice activit??ii
desf??urate cât ?i o infrastructur? care permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor
solicitate. 1.1.2. Principalele
activit??i desf??urate în Societatea Comercial? Graphics Boutique S.R.L.Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. ?i-a pornit activitatea din dorin?a  unor tineri de a realiza materiale grafice la
un alt nivel de interpretare, prin editarea grafic? ?i restaurarea unor anumite
materiale fotografice. Cu timpul, datorit? faptului c? a
avut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?i
s-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul în
care erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în care
erau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?
profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea unei
întâlniri face-to-face. Ulterior, fondatorul societ??ii
comerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorul
de servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu un
formular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectului
final. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?i
totodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?tre
client.Mecanismul era unul simplu:
exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toate
am?nuntele necesare realiz?rii proiectului. De la dimensiunea materialului grafic
la tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea de
a ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??. Dup? ce era evaluat?
cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îi
comunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru realizarea comenzii respective.Pe lâng? posibilitatea clientului
de a solicita realizarea unei lucr?ri cu o not? personal?, S.C. GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. le ofer? doritorilor ?i cunosc?torilor de grafic? ocazia de a achizi?iona
materiale editabile în format .psd sau .esp, dar ?i fonturi sau materiale tip
vector.O alt? categorie de produse ce poate
fi întâlnit? pe platforma de comer? online a societ??ii comerciale este format?
din diferite obiecte de uz casnic sau din materiale textile. Aceste produse pot
fi, la rândul lor, personalizate dup? bunul plac al clientului. Datorit? nivelului
u?or sc?zut de dificultate, pentru aceste produse exist? un pre? predefinit ce
se va men?ine indiferent de cerin?ele clientului. 1.2.1. Prezentarea
tehnologiilor World Wide WebTermenul World Wide Web este
alc?tuit din totalitatea site-urilor, informa?iilor de tip hypertext ce pot fi
accesate prin re?eaua de internet.Web-ul a fost inventat în Elve?ia,
mai precis în Geneva, în anul 1989, acesta având în vedere s? dizolve problemele
de comunicare pe care echipele de cercet?tori le întâmpinau.Abrevierea World Wide Web este www
sau WWW, pe scurt web. URL-ul reprezint? un identificator
univoc utilizat pentru g?sirea unor documente din diferite loca?ii.Browser-ul este un program de
navigare care afi?eaz? hypertext-ul sau imagini de pe un terminal web pe un
terminal client. În actualitate, browser-ele pot oferi interfe?e pentru alte
servicii internet, eliminând astfel posibile granite.Standardele web descriu aspect ale
www, reglementând aspect ale internetului ?i influen?ând administrarea serviciilor
web.Web-ul are la baz? trei standarde:·        
Prezentarea ?i definirea paginilor web, Hypertext
Markup Language, abreviat HTML·        
O stiv? de protocoale OSI prin care se
realizeaz? comunicarea dintre browser-ul clientului ?i server-ul web, Hypertext
Transfer Protocol, abreviat HTTP·        
Un sistem care se ocup? cu identificare paginilor
web, Uniform Resource Identifier, abreviat URIUlterior au fost definite ?i alte
standarde, precum JavaScript, Cascading Style Sheets, abreviat CSS ?i Hypertext
Transfer Protocol Secure, abreviat HTTPS  

 

 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out