Sözcü “Bu “Cemaat’in oyunu, darbesi” tezine katiyen

Sözcü yazarlar? FETÖ soru?turmas?nda savc?ya ifade verdiSözcü gazetesi hakk?nda ba?lat?lan FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazeteninyazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Necati Do?ru ve Sayg? Öztürk savc?ya ifadeverdi.

Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??rCeza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???taraf?ndan gazetenin baz? mensuplar?na yönelik devam eden bir tahkikat dahaoldu?u iddia edilmi?ti. ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca sürdürülen soru?turmakapsam?nda yeni bir geli?me oldu.YAZARLAR SAVCI KAR?ISINDAGazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ruhaklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne gidereksoru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerdegerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar?ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ruhakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?tiU?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DEL?L U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan baz? yaz?lar? hakk?nda tespittutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortayaç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahimboyutlar!…

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

‘ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s? bu kapsamda dosyaya girdi.NAZLI ILICAK’LA AYNI GÜN AYNI ?EY? YAZMI?Ayn? tarihte Nazl? Il?cak, FETÖ yay?n organ? Özgür Dü?ünce isimli gazetede U?urDündar ile sözle?mi? gibi benzer sat?rlar? kaleme alm??, Zarrab soru?turmas?n?yürüten Savc? Bharara’n?n kefaletle tahliyeye kar?? ç?kt???n?; “Bu “Cemaat’inoyunu, darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor sözleriyle vermi?ti.U?UR DÜNDAR’IN D??ER YAZILARI DA DOSYADASözcü yazar? U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda FETÖ’cüpolislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleride tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?zaZarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti.

Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk? FETÖ mensuplar?n?nyapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türk siyasetçilerini suçlamas? dikkatçekmi?ti.Ayr?ca, Emin Çöla?an’?n 29 Ekim 2015 tarihinde kaleme ald??? ‘?imdi CemaatiSavunma Zaman?’ ba?l?kl? yaz?s?nda kulland??? ifadeler ve Necati Do?ru’nun 15Temmuz darbe giri?iminden 2 gün sonra kaleme ald??? ‘Naylon darbe’ ba?l?kl?yaz?s? dosyaya girdi.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out