PELAJAR Pendidikan daripada Universiti Utara Malaysia, Sintok

PELAJAR SEPARUH MASA BELAJAR MELALUI ‘MASSIVE OPEN ONLINE COURSE’ (MOOCs): KAJIAN KES
NURUL AKHMAR BINTI MHD SAIDON
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2018
Lampiran C
PELAJAR SEPARUH MASA BELAJAR MELALUI
‘MASSIVE OPEN ONLINE COURSE'(MOOCs): KAJIAN KES
NURUL AKHMAR BINTI MHD SAIDON
KERTAS PROJEK SARJANA YANG DIKEMUKAKAN KEPADA AWANG HAD SALLEH GRADUATE SCHOOL OF ART AND SCIENCES, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA KEPERLUAN UNTUK IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN
(PSIKOLOGI PENDIDIKAN)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2018
Lampiran E
PERAKUAN
Saya dengan ini mengaku bahawa kertas projek ini adalah hasil kerja saya kecuali petikan-petikan yang diperakukan sumbernya.

Tarikh :Tandatangan:
Nama:Nurul Akhmar binti Mhd Saidon
No.Matrik:8152017
Lampiran F
KEBENARAN MENGGUNAPenyerahan kertas projek ini ialah sebagai memenuhi keperluan pengijazahan Sarjana Pendidikan daripada Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah (UUM). Saya bersetuju menjadikan kertas projek ini sebagai bahan rujukan di perpustakaan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau, kebenaran tersebut boleh diperolehi daripada Dekan (Awang Had Salleh Graduate School), UUM College of Art and Sciences. Sebarang penyalinan, penerbitan dan penggunaan ke atas keseluruhan atau penggunaan ke atas sebahagian daripada kertas projek ini tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Pernyataan rujukan kepada penyelidik dan UUM mestilah dinyatakan dalam bentuk rujukan yang dalam kertas projek ini.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sebarang permohonan untuk menyalin atau menggunakan kertas projek ini sama ada secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya boleh dibuat dengan menulis kepada:
Dekan
Awang Had Salleh Graduate School of Art and Sciences
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
AbstrakPerkembangan demi perkembangan dalam era teknologi moden masa kini secara tidak langsung telah memberi kesan dan perubahan terhadap sistem pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam peringkat pengajian tinggi. Salah satunya adalah melalui penggunaan Massive open online courses (MOOC) yang merupakan satu platform pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran. MOOC telah menjadi sebagai salah satu persekitaran pembelajaran yang mengubah paradigma bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh kepada semua pelajar tidak kiralah pelajar yang mengikuti pembelajaran sepenuhnya mahu pun pelajar separuh masa. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti kesan pembelajaran melalui MOOC dalam pendidikan terhadap pelajar separuh masa dari segi keterlibatan mereka, pengurusan masa dan cabaran yang dihadapi oleh mereka semasa menyelesaikan tugasan MOOC. Oleh yang demikian, kajian ini menganalisis mengenai pembelajaran melalui MOOC oleh pelajar separuh masa di Universiti Utara Malaysia (UUM). Kajian ini memberi tumpuan kepada pelajar separuh masa yang mengikuti kursus SGDY 5013 Human Life Span Development. Seramai 7 orang responden yang terdiri daripada pelajar separuh masa yang mengikuti kursus ini telah dipilih untuk analisis lanjutan. Dapatan kajian menunjukkan pelajar separuh masa mempunyai kesediaan yang tinggi dalam menggunakan MOOC sebagai platform pembelajaran yang baharu melalui penglibatan, pengagihan masa serta usaha dan strategi yang digunakan oleh mereka. Sistem pembelajaran melalui MOOC ini juga telah menjadikan mereka semakin cekap dan efektif akan penggunaannya. Sebagai rumusan, penggunaan MOOC diperingkat institusi pengajian tinggi memberikan kesan yang postif dan seharusnya digarap bersama-sama dalam usaha untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran. Justeru, beberapa cadangan telah dikemukakan bagi memungkinkan kajian lanjutan yang akan dilakukan.

AbstractPENGHARGAANDengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Segala puji-pujian kepada Allah s.w.t , selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w serta keluarga dan sahabat Baginda. Saya ingin merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi, penulisan kertas projek ini berjaya disempurnakan.

Penulisan kertas projek ini tidak akan terhasil tanpa bantuan, sokongan dan galakan daripada beberapa pihak. Pada kesempatan ini, suka saya merakamkan terima kasih kepada Universiti Utara Malaysia, terutamanya Jabatan Pengajian Pasca Siswazah Awang Had Salleh kerana menyediakan ruang dan peluang untuk saya melanjutkan pengajian. Jutaan terima kasih kepada Profesor Fauziah binti Rahim selaku penyelia saya yang sentiasa meluangkan masa memberi tunjuk ajar dari awal kajian sehinggalah kertas projek ini dapat disiapkan dengan jayanya. Penghargaan ini ditujukan kepada semua pensyarah yang pernah mengajar saya dan staf pentadbiran yang banyak membantu saya, Puan Norliza.
Kepada suami tercinta, Ahmad Azman bin Idris terima kasih kerana memberi keizinan kepada saya untuk melanjutkan pengajian dan sekaligus menyempurnakan kertas projek ini. Juga teristimewa kepada anak saya, Muhammad Asyraf Farhi, saya terhutang waktu dengan mu anakanda.

Akhir sekali, saya dedikasikan kejayaan ini kepada ayahanda, Mhd Saidon bin Ahmad dan bunda, Bashah binti Abd Rahim yang sentiasa memberi galakan sepanjang pengajian dan keseluruhan kehidupan saya. Terima kasih syurgaku.

ISI KANDUNGAN
TOC o “1-3” h z u KEBENARAN MENGGUNA PAGEREF _Toc515425199 h iAbstrak PAGEREF _Toc515425200 h iiAbstract PAGEREF _Toc515425201 h iiiPENGHARGAAN PAGEREF _Toc515425202 h iv1.0 Pendahuluan PAGEREF _Toc515425203 h 11.1Latar Belakang Kajian PAGEREF _Toc515425204 h 31.1.1Jenis-Jenis MOOC PAGEREF _Toc515425205 h 81.1.2Dasar PAGEREF _Toc515425206 h 101.1.3Perkembangan MOOC di Malaysia PAGEREF _Toc515425207 h 121.2Penyataan Masalah PAGEREF _Toc515425208 h 131.3Objektif Kajian PAGEREF _Toc515425209 h 151.3Persoalan Kajian PAGEREF _Toc515425210 h 161.4Skop Kajian PAGEREF _Toc515425211 h 161.5Kepentingan Kajian PAGEREF _Toc515425212 h 171.6Limitasi Kajian PAGEREF _Toc515425213 h 171.7Kesimpulan PAGEREF _Toc515425214 h 182.0 Pengenalan PAGEREF _Toc515425215 h 192.1Teori dan Konsep PAGEREF _Toc515425216 h 202.1.1Teori Vygotsky PAGEREF _Toc515425217 h 202.1.1.1Scaffolding Sebagai Sokongan Instruksional Interaktif PAGEREF _Toc515425218 h 232.1.1.2Pengaplikasian strategi pembelajaran melalui MOOC menurut Vygotsky : Scaffolding PAGEREF _Toc515425219 h 232.1.2Teori Penentuan Diri (Self Determination Theory) PAGEREF _Toc515425220 h 252.2Kajian Lepas PAGEREF _Toc515425221 h 272.3Kelebihan Penggunaan MOOC PAGEREF _Toc515425222 h 272.4Halangan dan Cabaran PAGEREF _Toc515425223 h 322.5Kesimpulan PAGEREF _Toc515425224 h 343.0 Pendahuluan PAGEREF _Toc515425225 h 363.1Lokasi Kajian PAGEREF _Toc515425226 h 373.2Reka Bentuk Kajian PAGEREF _Toc515425227 h 383.3Proses Pengumpulan Maklumat PAGEREF _Toc515425228 h 403.4Prosedur Analisis Data Melalui Rakaman Temu Bual PAGEREF _Toc515425229 h 443.5Kesimpulan PAGEREF _Toc515425230 h 474.0 Pengenalan PAGEREF _Toc515425231 h 484.1Latar Belakang Responden PAGEREF _Toc515425232 h 494.2Keterlibatan Pelajar Separuh Masa dalam MOOC PAGEREF _Toc515425233 h 504.2.1Tingkah Laku PAGEREF _Toc515425234 h 504.2.2Emosi PAGEREF _Toc515425235 h 594.2.3Kognitif PAGEREF _Toc515425236 h 614.3Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar Separuh Masa Ketika Mengikuti MOOC64
4.3.1Berapa jam sehari seminggu yang diperuntukkan untuk MOOC? PAGEREF _Toc515425238 h 644.3.2Pada masa manakah pelajar memperuntukkan masa untuk MOOC? PAGEREF _Toc515425239 h 644.3.3Cara pelajar menyesuaikan diri dengan corak pembelajaran MOOC PAGEREF _Toc515425240 h 654.4Cabaran Semasa Menyelesaikan Tugasan MOOC PAGEREF _Toc515425241 h 664.4.1Cabaran yang ditempuhi di dalam MOOC PAGEREF _Toc515425242 h 664.4.2Strategi atau pendekatan yang diambil dalam menghadapi cabaran sebagai pelajar separuh masa PAGEREF _Toc515425243 h 674.4.3Cabaran meningkatkan keterlibatan atau menghalang keterlibatan dalam MOO…………………………………………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc515425244 h 684.4.4Cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran secara MOOC PAGEREF _Toc515425245 h 695.0 Pengenalan PAGEREF _Toc515425246 h 715.1Dapatan Kajian PAGEREF _Toc515425247 h 715.2Perbincangan PAGEREF _Toc515425248 h 725.2.1Keterlibatan pelajar separuh masa dalam MOOC PAGEREF _Toc515425249 h 725.2.1.1Keterlibatan Tingkah Laku PAGEREF _Toc515425250 h 725.2.1.2Keterlibatan Emosi PAGEREF _Toc515425251 h 765.2.1.3Keterlibatan Kognitif PAGEREF _Toc515425252 h 775.2.2Pengurusan masa oleh pelajar ketika mengikuti MOOC PAGEREF _Toc515425253 h 795.2.3Cabaran yang dihadapi pelajar semasa meyelesaikan tugasan MOOC PAGEREF _Toc515425254 h 825.3Kesimpulan PAGEREF _Toc515425255 h 85LAMPIRAN PAGEREF _Toc515425256 h 87RUJUKAN PAGEREF _Toc515425257 h 118
BAB SATU
PENGENALAN
1.0PendahuluanPendidikan merupakan penyumbang utama terhadap pembangunan sesebuah negara. Ianya meliputi dan merangkumi semua peringkat umur. Bagi membangunkan generasi alaf baru, pendidikan yang berkualiti dan cemerlang amatlah dititikberatkan. Usaha-usaha perlulah digemblengkan agar dapat meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi dan cemerlang dalam persediaan pendidikan alaf 21.Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 PPPM (PT), Pemberi Pengajian Tinggi (PPT) Malaysia merupakan diantara alternatif yang telah dilakukan dimana ianya menggariskan 10 lonjakan merangkumkan lonjakan ke 9 iaitu Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global atau Globalised Online Learning (GOL) (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2018).

Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran,meluaskan akses pendidikan, mengurangkan kos penyampaian serta memperkasakan Pendidikan Tinggi Malaysia di arena antarabangsa di samping memupuk pembelajaran khususnya dalam kalangan warga Malaysia(Garis Panduan Pembangunan dan Penyampaian MOOC Malaysia, 2017). Justeru, Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN) telah dikaji semula dengan sewajarnya untuk menggabungkan agenda berkaitan dengan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, mempromosikan jenama pendidikan Malaysia serta menetap dan meningkatkan penonjolan IPT tempatan dalam landskap pendidikan global melalui bidang tujahan masing-masing.
Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN) yang dilancarkan pada 16 April 2011 oleh Dato’ Seri Mohamed Khalid merupakan Dasar yang telah dibangunkan khusus bagi menyokong Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Berdasarkan perkembangan terkini e-Pembelajaran di peringkat IPT terutamanya PPPM (PT) yang mempunyai 10 lonjakan termasuk Pembelajaran dalam Talian Tahap Global, kerangka DePAN 2.0 mengandungi enam Domain utama seperti berikut:
Infrastruktur dan Infostruktur
Governans
Pedagogi dalam Talian
e-Kandungan
Perkembangan Profesional
Pembudayaan
Setiap domain tersebut mempunyai tiga bidang fokus yang mana setiap daripada bidang fokus tersebut pula mempunyai beberapa sasaran utama yang perlu dilaksanakan dan dicapai mengikut fasa yang telah ditetapkan:
Fasa 1 (2015)
Fasa 2 (2016-2020)
Fasa 3 (2021-2025)
Dalam Fasa 1 (2015), 30% dari semua kurus yang ditawarkan oleh setiap IPT perlu dikendalikan dalam bentuk pembelajaran teradun (Blended Learning). Pembelajaran teradun bermakna sekurang-kurangnya 30% kandungan dan pengendalian kursus dikendalikan secara dalam talian (online). Di samping itu, 5% e-Pentaksiran perlu dilaksanakan dalam pembelajaran teradun. Dalam fasa ini juga, sekurang-kurangnya 3 kursus perlu ditawarkan secara terbuka (MOOC) oleh setiap IPT. Dalam Fasa 2 (2016-2020), 50% dari semua kursus yang ditawarkan oleh setiap IPT perlu dikendalikan dalam bentuk pembelajaran teradun.
Di samping itu, 10% e-Pentaksiran perlu dilaksanakan dalam pembelajaran teradun. Dalam fasa ini juga, sekurang-kurangnya 15 kursus perlu ditawarkan secara terbuka (MOOC) oleh setiap IPT. Pembelajaran teradun (Blended learning) iaitu kursus yang mempunyai campuran pendekatan pembelajaran mod dalam talian dengan mod pembelajaran bersemuka di mana 30% – 79% kandungan kursus disampaikan secara dalam talian (Dasar e-Pembelajaran Negara 2.0).

Latar Belakang KajianSehubungan dengan itu, pendekatan yang dicadangkan untuk memperkasakan pembelajaran dalam PPPM (PT) ini adalah melalui penawaran Massive Open Online Course (MOOC).MOOC merupakan satu inovasi pembelajaran di mana akses terhadap kursus yang ditawarkan adalah secara terbuka dan percuma secara atas talian secara besar-besaran yang merangkumi 10,000 sehingga 100,000 orang pelajar dalam satu-satu masa Md Yusoff Daud et.al., (2017) MOOC Malaysia menekankan pembelajaran fleksibel yang berasaskan hasil pembelajaran (competency-based) di mana fokus adalah kepada pencapaian dan hasil pembelajaran pelajar. Ini bermakna pelajar boleh menghabiskan sesuatu kursus dengan kadar kendiri (self-paced) dengan syarat telah mencapai Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) yang telah ditetapkan (Garis Panduan Pembangunan dan Penyampian MOOC Malaysia, 2017).

Konsep MOOC yang diperkenalkan ini jelas telah mengkaji semula kaedah pembelajaran dalam talian di peringkat institusi pengajian tinggi. Pelbagai jenis kursus yang ditawarkan menerusi MOOC dalam suasana pembelajaran yang fleksibel, di mana ianya bergantung kepada rentak pembelajaran pelajar itu sendiri. Kursus-kursus yang dijalankan juga tidak terikat dengan masa dimana setiap pelajar boleh mengakses pendidikan di mana-mana tanpa mengira waktu dan tempat.Istilah Massive Open Online Courses (MOOC) diperkenalkan buat pertama kali pada tahun 2008 oleh Dave Cormier dari University of Prince Edward Island dan Bryan Alexander dari National Institute for Technology in Liberal Education untuk menggambarkan teori Connectivism and Connective Knowledge (CCK08) oleh George Siemens dan Stephen Downes.
Seterusnya, MOOC terus berkembang maju pada tahun 2012 sehingga digelar ‘Tahun untuk MOOC’ pada tahun berkenaan dimana terdapat banyak perbualan dan perbincangan mengenai peranan dan impak MOOC sejak perkembangan pesat daripada tahun 2012 apabila tiga platform pembelajaran MOOC dari luar negara iaitu Coursera, EDX dan Udacity, mula menawarkan kursus pendek percuma di seluruh dunia (Pappano, 2012). Platform-platform ini telah digunapakai oleh universiti terkemuka dunia.Matlamat asal MOOC adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap jaringan antara pelajar dengan masyarakat sekelilingnya, di mana para pelajar akan mendapat kemahiran dan pengetahuan yang sama di akhir program tersebut (Mackness, Mak dan Williams, 2010).
Perkara ini diperlukan untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) (Zahari Hamidon, 2014). Pendidikan Sepanjang Hayat merupakan pembelajaran secara bersifat sukarela dan berterusan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Ianya bukan sahaja dapat meningkatkan penglibatan sosial dan pembangunan insan malahan juga lebih bersifat berdaya tahan dalam persaingan dan mengejar pekerjaan. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan MOOC ini telah menjadi salah satu alat yang berguna untuk mencapai matlamat ini kerana ianya boleh memainkan peranan dalam penjenamaan antarabangsa bagi universiti-universiti di Malaysia serta menyediakan percubaan bebas risiko kepada pelajar antarabangsa. Hal ini bermaksud, pelajar antarabangsa boleh menghadiri MOOC di universiti atau program yang menjadi pilihan mereka sebelum membuat keputusan untuk mendaftar di universiti atau program tersebut (Muhstak Al?Atabi, 2013).
Sejajar dengan anjakan ketujuh dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 untuk memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dengan menjadikan bidang teknologi pendidikan tunjang utama pembangunan alaf dinamik terhadap masa depan sistem pendidikan Malaysia. Kadar penggunaan Internet yang tinggi dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia juga telah mencetuskan pembelajaran dalam talian secara global seperti yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025, Farah Nurshahira Zulkifli dan Md Yusoff Daud, 2017). Dengan itu, persekitaran MOOC dalam pembelajaran merupakan satu inovasi yang boleh dipakai sejajar dengan anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) yang ketujuh tersebut.
Universiti Utara Malaysia (UUM) merupakan salah satu universiti yang membangunkan dan mengaplikasikan persekitaran MOOC dalam pembelajaran. Berpangkalan di Open Learning, UUM MOOC merupakan antara perintis dalam kalangan institusi pengajian tinggi yang menawarkan bilangan kursus MOOC di Malaysia. Terdapat banyak kursus yang telah ditawarkan dalam UUM MOOC yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Pada awalnya, UUM yang merupakan sebuah Universiti Pengurusan telah diberikan kepercayaan oleh pihak kementerian untuk membangunkan 4 kursus MOOC sahaja iaitu kursus Export Management, Islamic Banking Management, International Business dan Introduction to Object Oriented Programming (UTLC, 2018). Namun, kini sudah terdapat 12 kursus MOOC yang dilaksanakan di UUM ini dan salah satu darinya merupakan kursus yang dipilih oleh penyelidik dalam kajian ini iaitu SGDY 5013 Human Life Span Development. SGDY 5013 ini merupakan kursus kelapan yang dibangunkan secara MOOC dan merupakan subjek yang dipilih sebagai subjek UNESCO (Portal Rasmi left3457425MOOC: www.openlearning.com).
(Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Tinggi, 2017)
Hari demi hari MOOC telah berkembang dengan pantas dan telah menjadi satu fenomena baru untuk pembelajaran dalam talian. MOOC telah berkembang ke arah ruang institusi gobal yang semakin menonjol sebagai institusi elit dan bilik darjah global di mana kursus yang lebih seragam telah ditawarkan kepada peserta yang mengikuti MOOC. MOOC Malaysia merupakan MOOC yang dibangunkan oleh setiap institusi pengajian tinggi di Malaysia dan Pusat e-Pembelajaran Negara (NeLC) bertindak sebagai urus setia untuk memastikan MOOC yang dibangunkan mematuhi garis panduan ini.
Bukan itu sahaja, malah kursus yang dipilih terdiri daripada program akademik sedia ada dan kursus lain perlulah disesuaikan di bawah IPT masing-masing. Konsep MOOC ini merupakan susulan daripada inisiatif sumber pendidikan secara terbuka atau dalam Bahasa Inggeris dipanggil Open Educational Resources (OER). Seterusnya, MOOC yang merupakan platform pembelajaran kendiri ini juga turut menjadi ikutan yang semakin hangat diaplikasikan dalam pelbagai disiplin ilmu terutamanya di peringkat pengajian tinggi. Kaedah pembelajaran kendiri melalui platform MOOC ini juga merupakan jaringan bagi sistem pembelajaran secara atas talian yang melibatkan pembelajaran antara para pelajar yang terlibat tidak kiralah pelajar sepenuh masa mahupun pelajar separuh masa.
Perkara ini dapat diakui melalui kajian Baturay (2015), di mana menurutnya, peserta MOOC yang juga terdiri daripada berbilang peringkat pelajar vokasional, penyelidik dan pendidik, pelajar peringkat pendidikan tinggi, pelajar ‘hobi’, dan pelajar prospek menunjukkan aspek transdisiplin dalam aplikasi MOOC. Di sambping itu, MOOC yang merupakan model untuk menyampaikan kandungan pembelajaran secara dalam talian kepada sesiapa sahaja yang ingin mengikuti kursus turut menggabungkan kedua-dua bahan kursus iaitu diantara tradisional dan moden bagi proses pembelajaran seperti video, bacaan, projek, tugasan dan banyak lagi.
Selain itu, pelajar juga boleh menyertai forum pengguna interaktif yang biasanya disediakan oleh MOOC dan forum interaktif ini membantu membina komuniti untuk profesor, pensyarah dan pelajar. Selain itu, apa yang terbaik tentang MOOC ini adalah bahawa mereka tidak selalu membawa kepada kelayakan rasmi dan tidak ada syarat kemasukan. Walaupun begitu, kursus yang ditawarkan diiktiraf di peringkat antarabangsa kerana kebanyakan kursus ini ditawarkan oleh universiti dan institusi terkemuka dari seluruh dunia seperti Harvard, Yale dan Stanford dan universiti terkemuka lain di AS, UK, Eropah dan Asia. Semua universiti dan institusi terkenal ini menyediakan kursus yang terbaik untuk pelajar tersebut mempelajarinya dalam talian yang boleh diakses melalui web.

1.1.1Jenis-Jenis MOOCTerdapat dua kategori MOOC iaitu c-MOOC dan x-MOOC. c-MOOC menggunakan pendekatan connectivisme manakala x- MOOC pula menggunakan pendekatan secara behaviourisme (Md Yusoff Daud et.al., (2017).

c-MOOC
c-MOOC atau Connectivist MOOC adalah menceritakan teori mengenai connectivisme yang diperkenalkan oleh George Siemens dimana ianya telah menjelaskan lagi penggunaan c-MOOC melalui pembelajaran dalam talian yang sesuai dengan era digital. Kemudiannya, c-MOOC mula diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Dave Cornier untuk menjelaskan lagi mengenai teori connectivisme. Manakala akses kepada bahan kurikulum dan aktiviti yang disediakan pula adalah secara terbuka dan sedia ada di laman sesawang (Lindsie, 2013).
Bukan itu sahaja, malah teori connectivisme yang digunapakai dalam c-MOOC juga membantu dalam meningkatkanproses pembelajaran dan menghubungkan pengetahuan antara pelajar. Konsep pembelajaran ini adalah bersifat terbuka di mana pelajar boleh menyertai kursus yang terdapat dalam MOOC secara sukarela. Namun, terdapat juga kelemahan yang didapati melalui kerangka c-MOOC ini apabila kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa bukan sahaja motivasi pelajar untuk terus kekal dalam sesebuah kursus tersebut semakin menurun, disebabkan oleh sumber pembelajaran terbuka yang begitu luas kepada mereka sehinggakan mereka menjadi keliru (Norazah et.al., 2016). Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh teknologi itu sendiri yang menjadi penghalang kepada sesetengahpelajar untuk terus kekal yakin tanpa perlu berselindung di sebalik teknologi (Lindsie, 2013).

x-MOOC
x-MOOC atau Extension MOOC merupakan satu pendekatan yang mendukung teori behaviourismeyang mana ianya merujuk kepada sumber pembelajaran yang lebih tertutup bagi segelintir daripada struktur sumber pembelajaran disediakan untuk pelajar yang berdaftar dalam kursus MOOC (Norazah et.al., 2016). Konsep pembelajaran yang diperkenalkan dalam x-MOOC ini adalah lebih kepada kelas tutorial yang dijalankan di atas talian.
Bagi konsep ini, guru atau pengajar dianggap sebagai pengguna yang berpengetahuan tinggi di mana terdapat berlakunya perkongsian pendapat, perbincangan dan idea antara pengajar dengan pelajar (Norazah et.al., 2016). Selain itu, x-MOOC juga menekankan pembelajaran yang menumpukan kepada kandungan pembelajaran di mana kesan terhadap pembelajaran akan dapat diperoleh oleh individu yang mengikutinya (Sanches-Vera et.al., 2015). Namun, bagi memastikan pelajar terus kekal berada dalam sesebuah kursus sehingga kursus tersebut tamat, cabaran yang dihadapi dalam membangunkan kursus yang terdapat dalam x-MOOC ini perlulah dikesan oleh pereka atau pembangun kursus supaya sentiasa peka dan berjaga-jaga terhadap masalah yang mungkin dihadapi pada masa akan datang (Lindsie, 2013).

1.1.2DasarTerdapat beberapa dasar Kerajaan khusus yang mengendalikan MOOCs di Malaysia. Pengendalian yang jelas dapat dilihat pada masa ini adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi pendidikan yang lebih tinggi, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (KPM) sebagai perbincangan awal dokumen pada akhir tahun 2014. Rangka Tindakan telah terlebih dahulu membahas MOOCs di bawah bab ke-10 (Shift) yang dipanggil “Globalized Online Learning” (Prof Dr Mansor Fadzil, Prof Dr Latifah Abdol Latif, Tengku Amina Munira, 2015).
Dalam Shift ini, KPM mengisytiharkan niat Malaysia untuk memanfaatkan MOOC sebagai satu alternatif yang diambil daripada teknologi untuk meningkatkan kualiti dan meluaskan akses pendidikan (Prof Dr Mansor Fadzil, Prof Dr Latifah Abdol Latif, Tengku Amina Munira, 2015). Malah, KPM juga turut menyatakan bahawa MOOC merupakan pendekatan pembelajaran dalam talian boleh menawarkan perkara faedah berikut kepada Malaysia:
Penyampaian interaktif dan menarik yang menggalakkan kolaborasi peringkat tinggi dan interaksi antarabangsa
Penglihatan global dan akses kepada kepakaran Malaysia dalam bidang khusus
Peluang institusi pengajian tinggi di Malaysia untuk mempamerkan program dan bidang penyelidikan yang terbaik
Shift tersebut menyenaraikan tujuh inisiatif utama yang berkaitan dengan pembangunan MOOCs di Malaysia, iaitu:
Infrastruktur
Menubuhkan rangkaian infrastruktur bebas yang berdedikasi untuk pendidikan tinggi Malaysiadan teknologi yang diperlukan untuk menyampaikan pembelajaran dalam talian global
Kesedaran
Pelancaran MOOCs dalam subjek keistimewaan bagi Malaysia, menyasarkan 50% pendaftaran antarabangsa, dan mempromosikan inisiatif MOOC kepada orang awam di Malaysia
Bangunan kapasiti
Meningkatkan program latihan untuk kakitangan akademik dan sokongan untuk membolehkannya berkesanpenggunaan model pedagogi yang terbaik
Tadbir Urus
Menggalakkan pembangunan program dalam talian dengan mewujudkan platform nasional, perkhidmatan dikongsi dan penyelarasan pembangunan MOOCs sertamenjalinkan perkongsian hubungan
Dasar
Sediakan rangka kerja pelaksanaan untuk penggantian yang berjaya dalam talian global
Perkembangan MOOC di MalaysiaSelaras dengan kemajuan perkembangan MOOC, Kementerian Pendidikan Malaysia memulakan pelaksanaan MOOC di Malaysia dengan kerjasama keempat-empat universiti awam tersebut sebagai pemaju kandungan MOOC. Dengan sokongan KPM, institusi pendidikan tinggi di Malaysia telah mula membangunkan MOOC Malaysia. Pada bulan September 2014, Kementerian Pelajaran telah melancarkan empat kursus MOOC dengan empat universiti yang terbabit sebagai pembangun kandungan (Md Yusoff Daud et.al., (2017). Kursus-kursus yang merupakan kursus wajib bagi setiap mahasiswa dalam institusi pengajian tersebut. Kursus-kursus yang ditawarkan tersebut adalah:
i. Hubungan Etnik di Malaysia (UKM)
ii. Tamadun Asia dan Islam (UPM)
iii. Pengenalan kepada kursus Keusahawanan (UiTM)
iv. Kompetensi ICT (UNIMAS)
Kursus-kursus yang ditawarkan merupakan kursus asas yang perlu diambil oleh para pelajar diuniversiti-universiti di Malaysia. Kesemua pengajar yang mengajar empat kursus tersebut telah disyorkan untuk memanfaatkan penggunaan MOOC sebagai kandungan pembelajaran dalam mod pembelajaran ‘blended learning’ di universiti masing-masing (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2015). Sehingga kini, MOOCs Malaysia menawarkan 63 kursus yang menarik, dan seramai 137,946 pelajar daripada lebih 80 negara mengikuti MOOC Malaysia. MOOCs Malaysia merupakan agenda keutamaan Kementerian di bawah Lonjakan 9: Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global (Globalised Online Learning) di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi). OpenLearning adalah platform pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan MOOC di Malaysia dan kursus-kursus yang ditawarkan boleh dicapai di https://www.openlearning.com/malaysiamoocs (Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi, 2018).
Penyataan MasalahMOOC merupakan salah satu platform dalam persekitaran pembelajaran yang baru digunakan di peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Kebanyakan universiti awam di Malaysia telah mula menggunakan platform MOOC sebagai persekitaran pembelajaran mereka. Terkini, kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui MOOC telah mula diperkenalkan di seluruh pelosok dunia. Sistem pendidikan pada masa kini memberi impak positif terhadap pelaksanaan MOOC.  Konsep ini semakin hari semakin popular dengan lebih banyak peluang untuk pelajar untuk belajar. MOOC juga turut menyediakan satu konsep teknologi yang kukuh yang perlu dimanfaatkan supaya membolehkan ianya lebih tersusun ke arah pembelajaran (Suhana et.al., 2017).
Hasil dapatan kajian-kajian yang lepas memperlihatkan beberapa aspek yang dikupas yang sedikit sebanyak mempengaruhi kajian penyelidik ini. Antaranya, pelbagai manfaat diperoleh oleh para pengguna MOOC seperti dapat meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan kepuasan pelajar (Hossain, Md. Shofiqul dan Joanne, 2015). Selain daripada turut menjadi platform pembekal ilmu pengetahuan secara maya yang sangat efisyen ia juga turut meningkatkan skor pelajar dengan strategi pembelajaran yang berkesan serta menarik minat pelajar untuk belajar (Fatin Nabilah Abdul Wahid et.al., 2017).
Selain itu, berdasarkan analisis dapatan kajian yang lepas juga, pelbagai faktor turut dikenal pasti terhadap penerimaan dan pelaksanaan MOOC dalam kalangan pelajar. Antaranya, tahap asas literasi digital yang diperlukan untuk para pengguna MOOC, sikap dan nilai tanggungjawab serta motivasi yang dilihat sebagai pendorong kepada pelaksanaan MOOC dalam kalangan pelajar (Fatin Nabilah Abdul Wahid et.al., 2017). Malahan, beberapa penambahbaikan terhadap struktur pelaksanaan MOOC juga telah dicadangkan dalam kajian-kajian yang dijalankan. Antaranya, pemantapan ciri reka bentuk yang menentukan nilai MOOC iaitu penerangan yang jelas, sokongan teknikal dan komunikasi, serta kepelbagaian tugasan dalam platform MOOC, peningkatan dari sudut penilaian sistem, komunikasi interaktif, rekabentuk pengajaran dan pembelajaran sendiri (Da Liu, 2016)
Menurut Duratul Ain Yahya (2013), di dalam kajiannya, MOOC juga tidak lari dari isu-isu yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang tersendiri dan unik. Melihat kepada kelebihan MOOC sebagai satu alternatif pendidikan terkini, kajian ini akan membuka perspektif dan dimensi baru di dalam dunia MOOC, di mana kajian ini mengkhususkan kepada pelajar separuh masa yang mengikuti kursus yang dibangunkan secara MOOC di Universiti. Pelajar separuh masa ini adalah pelajar yang mengikuti kuliah pada setiap hujung minggu. Sehubungan dengan itu, kajian yang dilakukan ini akan melihat penglibatan pelajar separuh masa berfokuskan kepada aspek yang menekankan pembelajaran melalui MOOC ini melalui kaedah penyelidikan yang akan dilakukan oleh penyelidik serta tinjauan melalui hasil dapatan bagi kajian-kajian lepas.
Perkara ini juga akan mendorong kepada beberapa persoalan utama bagi membantu menjawab kepada objektif kajian yang telah dinyatakan. Antaranya, penyelidik ingin mengetahui keterlibatan pelajar separuh masa terhadap pembelajaran melalui MOOC ini. Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk menjawab kepada persoalan tersebut. Malah kajian ini juga memfokuskan kepada pengurusan masa oleh pelajar separuh masa terhadap pembelajaran melalui MOOC. Hal ini kerana, pelajar separuh masa berbeza dengan pelajar sepenuh masa. Pelajar separuh masa mempunyai lebih banyak komitmen dimana mereka mempunyai komitmen kerja pada hari bekerja sekaligus masa dan ruang yang terhad terhadap pembelajaran.

Oleh itu, pengurusan masa mereka amatlah penting dan kajian ini akan menjawab persoalan ini dengan lebih mendalam. Seterusnya, penyelidik juga turut mempersoalkan mengenai keterbatasan, halangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh pelajar separuh masa dalam menyiapkan tugasan melalui MOOC ini. Justeru, penyelidik turut mengusulkan persoalan mengenai alternatif yang diambil oleh pelajar separuh masa dalam usaha untuk menyelesaikan setiap cabaran yang dihadapi oleh mereka tersebut. Jika ditinjau, kesemua persoalan yang telah dinyatakan oleh penyelidik mempunyai kaitan diantara satu sama lain yang mana akan membawa kepada jawapan bagi objektif kajian di akhir kajian ini.
1.3Objektif KajianKajian ini dilakukan bertujuan untuk melihat dan mengenal pasti mengenai pembelajaran melalui MOOC oleh pelajar separuh masa terhadap MOOC. Melalui objektif kajian ini, penyelidik ingin melihat perkembangan tentang MOOC di kalangan pelajar separuh masa secara umumnya. Juga, objektif kajian yang telah dikenal pasti dalam kajian ini juga akan membantu penyelidik untuk mendapat gambaran tentang cabaran serta pengaruh MOOC ke atas pelajar separuh masa itu sendiri.

Objektif kajian yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah seperti berikut:
Untuk mengkaji keterlibatan pelajar separuh masa dalam pembelajaran secara MOOC.

Untuk mengkaji pengurusan masa di kalangan pelajar separuh masa ketika mengikuti MOOC.
Untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar separuh masa semasa menyelesaikan tugasan MOOC.

Persoalan KajianApakah tahap keterlibatan pelajar separuh masa terhadap pembelajaran melalui MOOC?
Bagaimanakah pengurusan masa pelajar separuh masa ketika mengikuti MOOC?
Apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar separuh masa semasa menyelesaikan tugasan MOOC?
Skop KajianSkop kajian adalah berpandukan kepada objektif kajian dan merupakan aspek penting untuk dinilai oleh penyelidik. Pada khususnya, kajian ini menjurus kepada penganalisan terhadap pembelajaran pelajar separuh masa melalui MOOC. Dalam perkara ini, penyelidik telah memilih lokasi atau skop kajian untuk menjalankan penyelidikan ini. Penyelidik mengkhususkan kajian ini untuk melihat kursus SGDY 5013 iaitu Human Lifespan Development sahaja.
Perkara ini dilakukan untuk memudahkan penyelidik kerana terdapat 12 kursus yang telah dibangunkan dan disediakan melalui MOOC oleh UUM. Kursus-kursus tersebut adalah Pengantar Penulisan, Technology Planning and Management in Education, Introduction to Object Oriented Programming, Foundations of Banking, Accounting System Analysis and Design, Islamic Banking Management, Export Management, Islamic Bank Operations, Human Lifespan Development, Applied Statistics, International Business dan Business Ethics (Open Learning, UUM). Penyelidik menjalankan kaedah temu bual dimana ia akan dijalankan secara langsung dengan 7 orang responden. Penyelidik telah memilih lokasi ini kerana ia memudahkan penyelidik untuk mengumpul data serta dapat menjimatkan masa dan juga kos.

Kepentingan Kajian
MOOC merupakan sistem pembelajaran yang sentiasa memberikan kemudahan dalam pembelajaran kepada pelajar seperti menawarkan kursus peringkat universiti tanpa keperluan, bebas dan memilih kursus dari mana-mana institusi yang boleh didapati dalam talian, kebanyakan berasaskan video dan sebagainya. MOOC juga telah banyak melakukan perubahan yang ketara dalam pembelajaran di Malaysia. Aspek-aspek sebegini telah menjadi faktor kepada pelajar untuk memilih melakukan pembelajaran melalui MOOC. Oleh itu, kajian ini diharap dapat mengenal pasti dengan lebih mendalam mengenai pembelajaran melalui MOOC ini dikalangan pelajar separuh masa.
Hasil kajian yang diperoleh daripada kajian ini akan memberikan maklumat lanjut mengenai pendedahan mengenai cabaran serta penyelesaian yang diambil oleh pelajar separuh masa dalam menanganinya. Justeru, dapatan dari kajian ini juga akan menjawab kepada persoalan-persoalan serta penemuan yang bakal diperoleh dalam kajian ini juga akan turut mendedahkan lagi mengenai tahap penglibatan serta penerimaan terhadap pembelajaran melalui MOOC.

Limitasi KajianSetiap kajian yang telah dilakukan akan menghadapi pelbagai bentuk kesukaran kerana sesetengah kajian akan memerlukan sumber yang agak sukar untuk diperolehi. Begitu juga seperti mana yang dihadapi oleh penyelidik dalam usaha untuk menyempurnakan kajian ini. Antara halangan yang dihadapi oleh penyelidik adalah dari segi sumber dan bahan untuk mendapatkan maklumat mengenai MOOC dalam bentuk ilmiah. Hal ini kerana, MOOC merupakan sistem pembelajan baru di mana sumber mengenainya seperti buku, jurnal serta sumber-sumber lain amat terhad. Selain itu, penyelidik juga mempunyai masa yang terhad untuk mendapatkan data daripada responden iaitu pelajar separuh masa yang mengikuti pembelajaran SGDY 5013 human life span development di UUM kerana responden masih terikat dengan kuliah yang perlu dihadiri pada hujung minggu.
1.7KesimpulanDalam Bab 1 ini, pengkaji lebih memfokuskan dan menjelaskan kepada asas yang terdapat dalam kajian yang perlu diperincikan dalam kajian yang turut memberi kesan kepada penterjemahan kepada objektif kajian dan seterusnya menjawab persoalan kajian. Skop kajian sangat penting dan sebagai perkara utama yang perlu difahami oleh pengkaji bagi mengelakkan kajian itu tersasar daripada memenuhi piawaian objektif kajian serta memastikan bahawa kajian ini berjaya untuk menjawab kepada persoalan pokok kajian.

BAB DUA
SOROTAN KAJIAN
2.0PengenalanBab ini akan mengulas mengenai penglibatan dalam pembelajaran melalui MOOC oleh pelajar separuh masa. Kajian-kajian yang lepas akan menjadi panduan yang penting terhadap kajian semasa bagi memastikan penyelidik mengetahui dan memahami akan skop kajian yang perlu difokuskan sewaktu menjawab kepada persoalan kajian.
Dalam bab ini, penyelidik akan mengenalpasti melalui kajian yang lepas mengenai teori dan konsep serta aspek yang mendorong pelajar untuk melakukan pembelajaran melalui MOOC. Perkara ini perlulah dititik beratkan agar penyelidik dapat mengetahui dengan jelas akan prinsip-prinsip asas serta pendekatan yang digunakan supaya urusan pengumpulan data dalam kajian dapat dilakukan dengan lancar.

Melalui penyelidikan dalam kajian-kajian yang lepas ini juga penyelidik akan melihat kepada pembahagian masa yang dilakukan oleh pelajar separuh masa semasa pembelajaran melalui MOOC serta cabaran dan alternatif yang diambil untuk mengatasi setiap cabaran yang dihadapi semasa menyiapkan tugasan yang mana ianya akan dibincangkan pada Bab 4 dan juga akan dilengkapkan dalam Bab 5 kajian ini.

2.1Teori dan KonsepPenjelasan mengenai teori dan konsep yang relevan yang digunakan dalam kajian ini adalah pembahasan yang akan dijelaskan secara terperinci dalam bab ini. Teori dan konsep ini merupakan pernyataan yang saling berkait yang menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa dan merupakan suatu petunjuk dalam melakukan suatu kajian. Melalui teori dan konsep juga, gambaran secara sistematis mengenai sesuatu perkara dapat diperoleh.

2.1.1Teori Vygotsky
Lev Vygotsky dilahirkan pada tahun 1896 dan meninggal dunia pada tahun 1934. Beliau merupakan seorang psikologi berbangsa Rusia. Beliau telah menulis buku tentang ‘pemikiran dan bahasa serta ‘Fikiran Masyarakat’. Vygotsky bekerja di beberapa tempat antaranya Institut Psikologi pada pertengahan 1920 dan di beberapa pusat pendidikan di Moscow, Lerningrad dan Kharkow di mana beliau bekerja keras menyatakan ideanya tentang perkembangan kognitif. Teori Vygotsky yang memainkan peranan penting dalam memahami budaya, interaksi sosial dan peranan bahasa dalam perkembangan kognitif ini diambil sempena namanya.
Teori Vygotsky ini semakin meluas dan mendapat perhatian ketika memasuki akhir abad ke-20 (Gunawan, 2015). Teori kognitif Vygotsky sangat berguna bagi para pengajar dalam membantu perkembangan anak didiknya. Beberapa prinsip dalam konsep Vygotsky digunakan dalam sistem pembelajaran agar perkembangan anak didik menjadi maksimal (Dhuha, 2013). Antara konsep teori Vygotsky yang sering digunakan adalah bahasa dan pemikiran, scaffolding dan zone of proximal development (ZPD).
Komponen dalam teori Vygotsky yang dapat dikaitkan dengan kajian ini adalah teknik scaffolding. Teknik ini diperkenalkan bagi membantu isi pelajaran yang berada dalam ZPD iaitu mengikuti proses bimbingan dan bantuan. Daripada teknik ini, peringkat bimbingan dan sokongan yang dilakukan akan menguasai keperluan pelajar. Namun begitu, bimbingan akan dikurangkan apabila pelajar telah menguasai peringkat demi peringkat dan akhirnya bimbingan dilepaskan setelah pelajar dapat melakukan sendiri. Teknik ini adalah bersesuaian dengan pembelajaran melalui MOOC oleh pelajar separuh masa di UUM.
Sebahagian pakar pendidikan mendefinisikan scaffolding berupa bimbingan yang diberikan oleh guru kepada pelajar dalam proses menguasai ilmu kemahiran. Pengertian scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana pelajar akan diberikan sejumlah bantuan, kemudian pengurangan terhadap bantuan tersebut akan dilakukan secara perlahan dan para pelajar akan diberikan tanggungjawab untuk melakukan pembelajaran yang yang sudah ditetapkan tersebut.Bantuan tersebut bolehjadi dalam bentuk petunjuk, dorongan, peringatan, serta tindakan yang memungkinkan para pelajar untuk belajar sendiri dan menyelesaikan setiap masalah.
Bruner dan Ross (1976), menjelaskan bahawa “Scaffolding was developed as a metaphor to describe the type of assistance offered by a teacher or peer to support learning” yang bermaksud dalam proses scaffolding peranan pengajar sangat penting, untuk membantu pelajar menyelesaikan tugasan atau konsep pada awalnya tidak mampu dilakukan oleh pelajar. Dengan kata lain, bantuan seperti teknik atau keterampilan yang tertentu dari tugas-tugas yang diluar batas kemampuan pelajar diperlukan sehinggalah pelajar tersebutdilihat mampu untuk melakukan tanggungjawabnya dalam aspek atau perkara-perkara tertentu maka peranan pengajar pada ketika itu akan ‘fading’ atau sebarang bentuk bantuan akan dihilangkan agar pelajar dapat melakukan segala hal yang berkaitan pembelajaran dengan sendirinya.

Dalam kajian ini, perkembangan pembelajaran melalui MOOC yang merupakan satu alternatif yang digunakan untuk membantu memudahkan pelajar amat mendapat sambutan dan menjadi ikutan. Dipetik daripada Utusan Online 2016 dimana kenyataan akhbar tersebut menyatakan bahawa MOOC merupakan satu evolusi baharu dalam pendidikan global dan sistem MOOC yang dihasilkan di Malaysia dapat diikuti oleh pelajar dari luar negara. MOOC yang disediakan di negara juga sebenarnya bertaraf global dan mendapat maklum balas yang baik daripada pelajar luar negara yang mahu lebih banyak MOOC dihasilkan dalam bahasa Melayu serta kewangan Islam.

Jika ditinjau, konsep scaffolding amatlah berkaitan dengan perkembangan sistem pembelajaran yang melibatkan MOOC ini. Perkara ini jelas dapat dilihat dimana penglibatan sistem pembelajaran biasa pada awalnya yang mana melibatkan peranan pensyarah dalam memberikan tunjuk ajar kepada pelajar. Setelah kemunculan MOOC dan pelajar berjaya menguasai sepenuhnya penggunaanya maka pembelajaran melalui MOOC akan dilakukan oleh pelajar itu sepenuhnya sendiri tanpa memerlukan bantuan.
Pemberian bantuan ini yakni ketika pelajar merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang disebut dengan teknik scaffolding. Teknik scaffolding merupakan idea penting dari Vygotsky, dimana pemberian bantuan oleh pengajar kepada pelajar pada proses pembelajaran di saat yang tepat dan menghentikan bantuan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengambil alih tanggung jawab setelah mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan sehingga dapat mencapai tujuannya.

Scaffolding yang dilakukan oleh pendidik dapat memberikan instruksi akademik kepada pelajar yang diperlukan bagi mengembangkan pembelajaran kepada pelajar serta dapat membantu proses pembelajaran (Walqui. 2006). Pengajar hanya membantu proses pemberian bantuan dengan berbagai pendekatan sehingga hal yang demikian dapat mendorong keterlibatan aktif pelajar. Malah pelajar juga tidak akan berasa terganggu dan diabaikan (Nofiansyah, 2015).

2.1.1.1Scaffolding Sebagai Sokongan Instruksional InteraktifScaffolding dapat membantu pelajar bergerak melalui ZPD iaitu jarak antara tahap perkembangan sebenar yang ditentukan oleh penyelesaian masalah secara bersendirian dengan tahap perkembangan potensi yang dicapai melalui penguasaan ilmu di bawah bimbingan orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih berkemahiran (Fadhilah, 2015).
Jadi, melaluinya tindak balas dan keperluan pelajar akan dapat dipenuhi dengan cara mengubahsuaikannya kepada tahap pencapaian yang boleh dicapai oleh pelajar. Pengajar perlu memberikan bantuan atau bimbingan apabila diperlukan dan berhenti membantu setelah pelajar mula menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan tugasan. Scaffolding berinstruksional akan memberikan sokongan kepada pelajar misalnya di masa perkuliahan, pensyarah menyediakan scaffolding dengan menghuraikan mengenai sesuatu pembelajaran, seterusnya menunjukkan kemahiran modelling dengan membenarkan pelajar untuk menyelesaikan tugasan yang terdapatdi MOOC.
2.1.1.2Pengaplikasian strategi pembelajaran melalui MOOC menurut Vygotsky : ScaffoldingDalam pengaplikasian terhadap strategi pembelajaran melalui MOOC menurut Vygotsky ini adalah dengan cara pensyarah bertindak memberi sokongan kepada pelajar yang memerlukan bantuan atau bimbingan dalam melaksanakan tugasan. Seterusnya pensyarah akan memberikan demonstrasi sambil memberikan penerangan semasa mengajar. Melalui cara ini, pelajar akan memperoleh penerangan dan lebih memahami pembelajaran yang disampaikan.
Sehubungan dengan itu juga, pensyarahakan cuba untuk meringkaskan sesuatu masalah atau membahagikan sesuatu tugasan kepada langkah-langkah yang mudah difahami oleh pelajar. Di samping itu, sekiranya pelajar meghadapi masalah atau kesukaran dalam membuat tugasan, maka pensyarah akan memberikan penjelasan, bimbingan serta memberikan bantuan serta bimbingankepada pelajar untuk menangani masalah tersebut. Setelah pelajar mampu menyiapkan tugasan tanpa memerlukan bantuan, maka pensyarah tidak akan memberikan bantuan.

Oleh kerana MOOC telah terbukti sangat berguna kepada semua pelajar di luar sana,adalah baik jika MOOC boleh dilaksanakan dalam sesi pembelajaran hari ini (Zainal Abidin Sayadi et.al., 2017). Dengan pelaksanaan MOOC dalam pembelajaran, ia akan mempromosikan penggunaan teknologi dan juga membuat pelajar bebas bersama jalan. Terdapat banyak cara untuk melaksanakan MOOC dalam proses pembelajaran. Kaedah yang MOOC boleh digunakan dalam pembelajaran adalah pengajar boleh menjalankan kelas dalam talian melalui MOOC. Semua pelajar boleh mengikuti kursus yang sama di rumah, lakukan tugasan yang sama dan duduk untuk peperiksaan akhir dalam talian yang sama.
Di samping itu, pensyarah di kelas boleh menggunakan ini sebagai pembelajaran sampingan di mana ia dilakukan di asrama atau rumah tetapi dibincangkan dalam kelas. Pelajar belajar sendiri melalui online kursus dan mereka boleh mengemukakan isu yang timbul semasa di kelas. Justeru, hal ini bukan sahaja menarik minat pelajar untuk belajar tetapi ia akan menjadi keseronokan untuk pelajar dan banyak kaedah terlibat yang akan terlibat dalam proses pembelajaran.
Selain daripada itu, pensyarah juga boleh memberi pelajar kepada kursus dalam talian yang berbeza dan pelajar menyelesaikan kursuskursus tersebut bersama-sama dalam jumlah tertentu masa. Hal ini adalah untuk berkongsi ilmu pengetahuan mereka yang berbeza dengan satu sama lain dan memberi manfaat dari satu sama lain. Mereka juga boleh berkongsi projek akhir mereka dengan satu sama lain dan membuat perbincangan daripada aktiviti tersebut. Ini bukan sahaja membuat pelajar berfikiran terbuka, tetapi ia juga akan mewujudkan pelajar yang kreatif dan kemahiran berfikir secara kritikal. Oleh itu, teknologi pasti mengubah kehidupan ramai terutama hari ini dan mengapa tidak memasukkannya ke dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih banyak lagi pengalaman yang menyeronokkan.

2.1.2Teori Penentuan Diri (Self Determination Theory)Teori Penentuan Diri (SDT) ini merupakan teori motivasi yang menggunakan kaedah empirikal tradisional untuk membina teori dan menyebarkan kegunaannya terhadap pelajar. Teori yang telah berusia 40 tahun ini, mengandaikan bahawa semua pelajar tanpa mengira umur, jantina, status sosioekonomi, kewarganegaraan mahupun latar belakang kebudayaan, mempunyai kecenderungan terhadap perkembangan seperti rasa ingin tahu atau keperluan psikologi yang menyediakan asas motivasi untuk mereka beroleh pencapaian yang tinggi dalam pembelajaran (Deci dan Ryan, 1985).

Kebanyakanteori motivasi yang lain menerangkan mengenai bagaimana harapan pelajar, kepercayaan dan tujuan yang menyumbang kepada penglibatan mereka dalam pembelajaran, namun teori penentuan diri adalah unikkerana ia menekankan tugas pengajar dan memupuk sumber motivasi dalaman pelajar sebagai langkah utama dalam usaha meningkatkan kualiti penglibatan pelajar. Teori SDT mengenal pasti akan sumber motivasi dalaman yang dimiliki oleh pelajar, dan memberikan cadangan kepada pengajar untuk melibatkan, memupuk dan memaksimumkansumber-sumber ini untuk memudahkan penglibatan mereka dalam pembelajaran .

Teori ini juga turut menjelaskan bahawa pelajar kadang-kadang kurang motivasi diri dengan memperlihatkan rasa tidak puas hati dan bertindak dengan tidak bertanggungjawab. Untuk menyelesaikan masalah ini, penyelidikan SDT mengenalpasti keadaan sekeliling yang menyokong dan memelihara sumber motivasi dalaman pelajar (Deci dan Ryan 1985). Berhubungan dengan ini, SDT menangani masalah dalaman yang dialami oleh pelajar dengan cara berinteraksi dengan keadaan di sekeliling untuk meningkatkan tahap penglibatan pelajar.

Edward Deci dan Richard Ryan merupakan pengasas kepada SDT. Teori ini memberikan tumpuan kepada persekitaran yang dapat menggalakkan atau melemahkan motivasi intrinsik individu melalui pengaruh keupayaan dan autonomi. Deci dan Ryan (1985), menjelaskan lokus dalaman iaitu punca dan akibat yang mengarahkan individu melakukan sesuatu adalah seperti minat dan keseronokan. Sekiranya individu mengamalkan lokus luaran, maka tingkah laku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran luar seperti interpersonal iaitu ganjaran atau tingkah pengajar yang boleh menjejaskan motivasi intrinsik individu.

Perilaku individu akan menjadi semakin meningkat sekiranya individu memiliki tiga komponen iaitu kompetensi, autonomi dan keterkaitan dengan hasil yang diperoleh (Chatzisarantis, Biddle, dan Meek 1997). Pertama adalah kemampuan individu terhadap aktiviti yang diceburinya. Sekiranya kemampuan individu terhadap aktiviti yang diceburinya tinggi maka individu mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukannya. Seterusnya adalah autonomi, individu perlu diberi pilihan untuk membuat keputusan dalam aktiviti yang dipilihnya. Pilihan yang diberikan kepada individu ini akan memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan aktiviti yang dipilihnya.
Komponen yang terakhir pula adalah keterkaitan dengan hasil yang diperoleh. Sekiranya, individu tersebutpernah berjaya melakukan sesuatu yang boleh dibanggakan, maka motivasi individuterus meningkat untuk melakukan aktiviti tersebut.Kajian penglibatan pelajar separuh masa dalam pembelajaran melalui MOOC ini menggunakan Teori Penentuan Diri yang bertujuan untuk melihat tahap motivasi yang ada pada pelajar semasa mengikuti MOOC. Motivasi terhadap penglibatan pelajar separuh masa ini memberi kesan kepada penyertaan pelajar separuh masa dalam MOOC pada masa yang akan datang. Justeru, adalah penting untuk melihat motivasi pelajar separuh masa dalam pembelajaran melalui MOOC ini.

2.2Kajian LepasMelalui bab ini, penyelidik akan menghurai kajian lepas yang telah dibuat oleh penyelidik yang terdahulu yang mana mempunyai hubungan atau kaitan dengan kajian semasa mengenai kajian ini. Kajian lepas ini perlu dan penting bagi seseorang penyelidik untuk memahami dengan lebih jelas mengenai sebarang perubahan yang wujud antara dapatan kajian lepas dengan kajian semasa.

2.3Kelebihan Penggunaan MOOCKemajuan ICT telah membawa kepada banyak bentuk perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang paling ketara yang dapat dilihat adalah peningkatan dalam aspek ilmu pengetahuan yang boleh dikongsi bersama serta keterbukaan di mana sumber-sumber ilmu ini boleh diakses secara percuma oleh komuniti secara meluas. Bukan itu sahaja, malah sebarang bentuk bahan akademik dan sumber ilmu yang tersedia secara terbuka di Internet juga boleh diakses secara percuma untuk semua peringkat dan semua lapisan masyarakat. Dari sudut pembelajaran melalui MOOC pula, meskipun ianya bersikap terbuka namun ciri-ciri keterbukaan itu adalah terhad dari segi pendaftaran dan sumber kandungan. Ianya dapat dilihat dari sudut sumber kandungan yang dikongsikan dalam platform MOOC yang mana ianya terbuka kepada pelajar yang mendaftar sahaja.
Seterusnya MOOC juga telah mendedahkan peluang baru dalam pengajaran, pembelajaran, dan penyelidikan. Sebagai tindak balas kepada kritikan kurangnya interaksi dalam MOOC kerana bilangan pelajar yangbesar, penyelidik Kun Li, 2015, telah cuba membuktikan nilai keterlibatan forum perbincangan dan tugasan yang dinilai oleh rakan-rakan di MOOC. Walaupun beberapa pelajar mengambil bahagian forum perbincangan MOOC, perbincangan menjadi pilihan yang terbaik bagi pelajar yang menyertai kerana dapat meningkatkan pembelajaran dan pemahaman. Namun begitu, terdapat juga aspek lain seperti kaedah interaksi danpenilaian daripada rakan sebaya yang mana merupakan sebahagian daripada aspek penting dalam ciri platform bagi pelajar untuk meningkat sokongan serta semangat terhadap pembelajaran.
MOOC merupakan satu akses pendidikan yang mengintegrasikan rangkaian sosial dengan koleksi sumber dalam talian dimana ianya boleh diakses secara bebas, dibangunkan oleh tenaga mahir atau pakar dalam bidang pengajian tertentu tersebut. MOOC dikenali sebagai sumber pembelajaran terbuka dalam talian secara besar-besaran. Secara ringkasnya, MOOC merupakan gabungan Open Educational Resource (OER) dengan Open Course Ware (OCW) yang terdapat dalam jaringan internet yang disertakan dengan komunikasi serta interaksi antara pengajar dan pelajar di mana berlakunya proses pentaksiran di hujung kursus (Md Yusoff Daud et.al., 2017). .Justeru, tahap kesediaan pelajar untuk pembelajaran melalui MOOC ini amat penting kerana ianya merupakan platform yang mempengaruhi pembelajaran pada masa kini.
Kesediaan diri pelajar adalah keyakinan dan kecekapan diri pelajar untuk menggunakan MOOC menggantikan pembelajaran harian biasa. Menurut kajian Eastin dan LaRose (2000), tahap kecekapan diri terhadap penggunaan pembelajaran atas talian yang rendah akan menjejaskan tahap keyakinan dan kesediaan pelajar semasa menggunakannya.Kelebihan penggunaan MOOC ini adalah sifatnya yang dapat memenuhi keperluan semasa pelajar. Selain boleh dilaksanakan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran teradun. Perkara ini dapat dilihat dalam situasi apabila MOOC dijadikan sebagai pembelajaran altenatif oleh pensyarah apabila tidak dapat mengadakan kelas secara bersemuka proses pengajaran dan pembelajaran itu masih berlaku walaupun di atas talian.
Selain itu, MOOC membolehkan pemindahan maklumat antara pensyarah kepada pelajarnya yang berlaku secara atas talian dan boleh diakses pada bila-bila masa sahaja. MOOC juga memberi peluang kepada pelajar pengajian jarah jauh dan pelajar separuh masa. Golongan ini boleh mendaftar kursus dan mengikutinya dalam talian. Melalui MOOC pelajar mampu memperolehi pengetahuan yang sama tanpa menghadirkan diri ke kelas secara fizikal, selain boleh meneroka lebih banyak maklumat berkaitan yang dirasakan perlu (Abeer dan Miri, 2014). Kelebihan ini juga menjadikan MOOC sebagai satu langkah penyelesaian bagi mereka yang ingin mencari maklumat serta kemahiran tambahan kepada subjek yang dipelajari di dalam kelas. Berdasarkan kelebihan-kelebihan ini, MOOC diletakkan sebagai media pembelajaran baru (Wang dan Baker, 2015).

Jika dipantau melalui dapatan kajian kesediaan pelajar siswazah menggunakan oleh Md Yusoff Daud et.al., (2017), menunjukkan bahawa terdapat empat aspek jangkaan kesediaan diri yang diaplikasikan iaitu jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial dan keadaan kemudahan untuk mengenalpasti tahap kesediaan pelajar menggunakan MOOC. Kesediaan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran MOOC adalah merujuk kepada jangkaan-jangkaan pelajar terhadap penggunaan platform MOOC sebagai kaedah pembelajaran. Individu yang mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dalam menggunakan MOOC akan kurang menghadapi halangan menggunakan MOOC sebagai platform pembelajaran.
Manakala, jangkaan prestasi ditakrifkan sebagai tahap di mana pelajar mempercayai bahawa dengan menggunakan MOOC akan dapat membantu mereka untuk menyelesaikan tugasan akademik yang pelbagai di universiti. Venkatesh et al., (2003) mengatakan bahawa ianya merupakan konstruk yang paling berpengaruh dalam empat konstruk dalam model beliau. Malah, pengaruh sosial yang merupakan tahap di mana seseorang individu menganggap orang lain percaya dia harus menggunakansistem baharu tersebut. Perkara ini bersamaan dengan tanggapan kelakuan individu adalah disebabkan oleh pengaruh tanggapan pihaklain yang menyebabkan individu percaya kemampuannya untuk mendapatkan hasil akibat menggunakan sistem tersebut.

Di samping itu, perkembangan penyelidikan dalam pelbagai disiplin ilmu ini merupakan alternatif yang sangat membantu dalam memudahkan pembelajaran para pelajar. Hal ini kerana MOOC menawarkan kursus peringkat universiti tanpa keperluan untuk menyelesaikan dan keseluruhan program pengajian seperti yang mereka lakukan dalam suasana pembelajaran di institusi pendidikan tinggi. Pelajar MOOC adalah kebanyakan pelajar bebas dan mereka mampu belajar secara bebas dan memilih kursus dari mana-mana institusi yang boleh didapati dalam talian. Selain itu, MOOC kebanyakannya adalah berasaskan video dan interaksi dilakukan melalui rakan sebaya dan perbincangan kumpulan atau kolaborasi kumpulan yang akan merangsang maklum balas automatik menerusi penilaian seperti kuiz dan peperiksaan dalam talian.
Malah, MOOC juga sesuai bagi mereka yang gemar membahagikan masa antara kerja dan pengajian kerana MOOC memberikan masa untuk belajar di peringkat mereka sendiri tidak seperti belajar di institusi pendidikan tinggi biasa.Selain daripada kebanyakan kursus adalah percuma, terdapat juga video kuliah yang kebanyakannya adalah sangat pendek yang mendapat lurus ke titik dan pelajar mempunyai kuasa untuk mengulang ulang video dalam kes jika mereka terlepas apaapa maklumat berharga yang tidak dapat mereka lakukan dalam kuliah biasa. Malah, proses pembelajaran boleh digabungkan dengan kajian atau pekerjaan seseorang kerana pembelajaran melalui MOOC adalah sangat mudah kerana pengguna adalah orang yang mengawal kadar pembelajarannya.
Pembelajaran dengan MOOC menjimatkan masa dan pasti menjimatkan wang. Akhir sekali, kursus yang ditawarkan oleh MOOC kebanyakannya diakses melalui peranti seperti komputer, telefon bimbit dan tab. Oleh yang demikian, proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan pelajar boleh belajar bila-bila dan di mana- mana tanpa mengira tempat untuk belajar.Pembelajaran MOOC merupakan suatu pendekatan teknologi ICT bagi melancar dan memudahkan sesi pembelajaran pada masa kini. Di Universiti Utara Malaysia (UUM), MOOC telah dipraktikkan sebagai salah satu cara mempelbagaikan kaedah pengajaran yang sedia ada.
Penggunaan MOOC memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengikuti proses pembelajaran sesuatu subjek. Para pelajar bebas belajar mengikut tahap kemampuan diri serta bebas untuk mengulangi mana-mana bahagian subjek yang tidak difahami mengikut keperluan dan tahap pemahaman masing-masing. Selain itu, aplikasi MOOC juga membolehkan pelajaruntuk berkomunikasi secara terus dengan pensyarah atau sesama mereka melalui perkhidmatan internet seperti chatbox, buletin dan perbincangan atau forum yang disediakan dalam platform MOOC. Para pelajar boleh mengemukakan soalan mengenai tajuk atau topik yang kurang difahami. Manakala, pensyarah pula boleh memberi panduan dan huraian tambahan bagi membantu pelajar memahami tajuk atau topik yang sedang dipelajari melalui platform MOOC.

Halangan dan CabaranHalangan didefinisikan sebagai rintangan yang dihadapi oleh pelajar sehingga boleh membawa kesan negatif terhadap penggunaan sistem pembelajaran atas talian seperti MOOC. Halangan yang dihadapi oleh pelajar didapati membawa kepada kesan dalam pembelajaran dan tahap kepuasan seseorang individu akan menurun. Saidatuna Miftahul Jannah Azizul(2010), dalam kajiannya menyatakan bahawa ciri-ciri keterbukaan MOOC adalah terhad kepada keterbukaan dari segi pendaftaran atau keterlibatan namun tidak dari segi perkongsian maklumat mengenai bahan pembelajaran di mana sumber bahan pembelajaran dan pengajaran hanya terbuka untuk peserta sahaja.

Kajian Md Yusoff Daud et.al., (2017) mengkaji mengenai halangan yang dihadapi oleh siswazah dalam penggunaan MOOC. Halangan didefinisikan sebagai rintangan yang dihadapi oleh pelajar yang akan membawa kesan yang negatif terhadap mereka semasa menggunakan platform MOOC. Halangan pembelajaran didapati membawa kepada kesan terhadap seseorang individu dalam pembelajaran dan mengganggu tahap kepuasan. Item ini adalah mengenai peruntukan markah dalam MOOC dimana tiada peruntukan markah yang standard menjadi rujukan dalam MOOC menjadikan ia sebagai halangan tertinggi kepada pelajar siswazah untuk menggunakan MOOC.
Manakala bagi kajian yang dilakukan oleh Hudiya Adzhar et.al., (2017) pula, batasan yang terdapat dalam MOOC adalah tugasan kursus yang wujud lebih banyak jika dibandingkan dengan tugasan di dalam kelas secara bersemuka. Ini kerana pelatih kursus ingin melihat prestasi pelajarnya memahami sesebuah topik yang dikemukakan. Penilaian kendiri dan tugasan untuk pelajar boleh dijadikan penggerak yang baik bagi melengkapkan kursus (Wang dan Baker, 2015). Kepelbagaian jenis tugasan juga mencetuskan kepelbagaian cara pemarkahan untuk seimbangkan corak pembelajaran yang berbeza (Watted Abeer dan Barak Miri, 2014).
Walau bagaimanapun, tugasan ini juga menjadi beban kepada pelajar disebabkan masa yang diambil untuk menyiapkannya agak lama dari biasa. Abeer dan Miri (2014) menjelaskan bahawa tugasan yang banyak dalam MOOC menjadikan pelajar terbeban untuk menyiapkannya dan memerlukan masa tambahan untuk menghabiskan kursus tersebut. Terdapat juga segelintir pelajar yang berputus asa dan tidak menghabiskan kursus tersebut. Halangan yang sama juga turut dihadapi oleh pelajar separuh masa melalui pembelajaran secara MOOC dalam kajian ini, dimana terdapat juga cabaran dari segi tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya terhadap pembelajaran di atas talian, masalah internet, kekangan masa, ketidakfahaman dalam menyelesaikan tugasan dan sebagainya.
Tidak seperti pelajar di universiti biasa, pelajar MOOC perlu autonomi terhadap pembelajaran mereka sendiri dan dapat menguruskan masa dengan baik (Kop, 2011). Menurutnya Kop (2011), pelajar yang tidak dapat mengawal diri mereka sendiri dalam pembelajaran atau yang tidak bersedia untuk persekitaran pembelajaran autonomi ini mungkin tidak dapat untuk bertahan. Suen (2014) membincangkan beberapa halangan yang pernah berlaku oleh MOOC, yang sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh bilangan pendaftaran pelajar yang besar dalam aplikasi MOOC, tetapi berlakunya kekurangan dari segi maklum balas one-to-one yang bermaklumat dari pengajar kepada pelajar individu kedua-duanya tugasan dan forum perbincangan akan menimbulkan masalah.

Dalam hal ini interaksi adalah elemen yang paling penting dalam sesebuah pembelajaran atas talian (Murray, 2014). MOOC memerlukan interaksi dan perhubungan antara pelajar sesama mereka dan juga pelajar bersama pelatih kursus (Abeer dan Miri, 2014). Melalui MOOC, pelajar dapat berinteraksi dengan rakan kursus yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan yang berbeza. Mereka dapat berkongsi pandangan dan idea (Cole dan Timmerman, 2015). Pelajar juga dapat berinteraksi secara peribadi dengan pelatih kursus dan bertanyakan sendiri persoalan. Bukan itu sahaja, MOOC juga malah menyediakan ruang forum dan perbincangan untuk meluaskan interaksi dan rangkaian perhubungan serta memberikan jalan untuk pembelajaran sokongan kepada pelajar.

2.5Kesimpulan
Berdasarkan perbincangan kajian lepas di atas, terdapat banyak faktor yang menjadi punca penglibatan pelajar dalam MOOC serta cabaran yang dihadapi oleh mereka. Melalui kajian-kajian yang telah dihuraikan, jelas menunjukkan bahawa halangan-halangan penggunaan MOOC masih wujud dan langkah-langkah perlu diambil untuk mengatasi halangan-halangan tersebut. Oleh itu, bagi menghadapi masalah dan cabaran ini, alternatif-alternatif yang bijak perlulah diambil supaya sesebuah kursus itu dapat dilaksanakan. Jika dikaji dengan betul maka penyelidik akan dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai proses pembelajaran melalui MOOC ini. Kesemua konsep dan teori yang dijelaskan di atas sedikit sebanyak membantu penyelidik mengetahui mengenai faktor-faktor yang secara amnya menyebabkan penglibatan pelajar separuh masa terhadap pembelajaran melalui MOOC serta cabaran-cabarannya. Secara dasarnya, konsep dan teori yang digunakan di dalam kajian ini dapat merungkai persoalan kajian dengan melihat dari segi faktor-faktor dalaman serta luaran yang berlaku di persekitarannya.

BAB TIGA
METODOLOGI KAJIAN
3.0PendahuluanMetodologi kajian adalah kaedah yang digunakan dalam sesuatu penyelidikan dan penting bagi menentukan tatacara yang efektif supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling berkesan dan sesuai untuk menjawab kepada permasalahan yang wujud di dalam kajian. Untuk mendapatkan data yang baik ini, kaedah penyelidikan kajian tersebut haruslah sempurna dan mengikut prosudernya yang tersendiri. Ia bagi menjamin dapatan kajian yang dihasilkan nanti benar-benar terjamin mutunya. Seseorang penyelidik yang cermat mesti memastikan metod ataupun kaedah yang digunakan dalam mendapatkan data, sesuai dengan jenis penyelidikan yang dijalankan.
Penyelidikan kualitatif mempunyai bentuk data yang tersendiri yang berbeza dengan penyelidikan kuantitatif. Data kualitatif ialah dalam bentuk temubual, pemerhatian, dan analisis dokumen. Nota lapangan dan diari penyelidik merupakan penyokong utama dalam mengukuhkan kerja-kerja lapangan yang dijalankan dalam kajian kualitatif. Menurut Ruhizan Mohammad Yasin et.al (2010), data yang baik diperolehi daripada penyelidikan yang dirancang rapi berdasarkan reka bentuk yang bersesuaian, iaitu pendekatan yang digunakan dalam proses mendapatkan data penyelidikan.Menurutnya lagi, dalam membincangkan reka bentuk kajian, penyelidik juga harus membincangkan pemboleh ubah-pemboleh ubah dan bagaimana pemboleh ubah-pemboleh ubah berkenaan akan diukur, disamping membincangkan populasi dan teknik persampelan yang terlibat dalam mengenal pasti responden penyelidikan.

Perancangan penyelidikan juga perlu melibatkan pendekatan penganalisian data yang akan digunakan. Sekiranya pendekatan penyelidikan menjurus kepada pendekatan kuantitatif, maka penyelidik perlu membincangkan teknik statistik yang paling sesuai digunakan. Manakala jika pendekatan kualitatif menjadi fokus, maka kaedah seperti analisis tema perlu dibincangkan.Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif di mana maklumat dan pengumpulan data diperolehi melalui soal temu bualke atas 7 orang pelajar separuh masa di UUM di mana ianya akan dirakam dan dianalisiskandalam masa yang tertentu selepas responden selesai menjawab.
3.1Lokasi KajianUniversiti Utara Malaysia ditubuhkan bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan pengurusan. Program akademiknya tertumpu kepada pelbagai jenis bidang. Di samping pengajaran dan penyelidikan, universiti ini juga turut memberi sumbangan kepada perkembangan sosial, ekonomi dan intelektual di kawasan utara Malaysia. Berhubungan dengan itu, UUM telah diberikan tanggungjawab oleh KPM untuk membangunkan kursus MOOC untuk digunakan oleh semua pelajar Universiti Awam Malaysia. Justeru, pemilihan lokasi kajian ini telah dilakukan berdasarkan kepada keadaan geografi yang strategik di mana UUM merupakan salah satu universiti yang menggunakan MOOC di Malaysia. Penyelidik juga telah memilih UUM sebagai lokasi untuk melakukan kajian ini kerana ianya mempunyai aspek atau kriteria yang diperlukan oleh penyelidik di samping dapat memudahkan penyelidik untuk melakukan kajian ke atas responden yang terdiri daripada pelajar separuh masa.

3.2Reka Bentuk KajianMenurut Zikmud (2003) reka bentuk kajian adalah perancangan khas bagi suatu kaedah dan prosedur untuk mengumpul dan menganalisis data. Dalam konteks kajian ini, penyelidik telah memilih jenis kajian kes atau lebih tepat lagi sebagai kajian pelbagai kes (multiple case) atau dikenali sebagai kajian pelbagai tempat lapangan (multisite studies) sebagai reka bentuk kajian. Penyelidikan pelbagai kes menurut Merriam (2001), melibatkan pengumpulan dan penganalisisan data daripada beberapa kes dan kajian kesini meningkatkan kesahan luaran atau generalisasi dapatan penyelidikan. Menurut Miles dan Heberman (1994), kekukuhan, Ketepatan, kesahan dan kestabilan hasil penyelidikan dapat dilihat melalui persamaan dan perbezaan dalam pelbagai kes. Justeru, penyelidikan pelbagai kes dalam penetapan atau konteks berlainan boleh dilihat sebagai menyumbang kepada kebolehpercayaan dan kesahan reka bentuk sesuatu penyelidikan (Noriah, 2010).

Kaedah kajian kes menggunakan pengumpulan data secara tringulasi, iaitu pengumpulan data dari tiga sumber iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual.Oleh itu, kajian kes menurut De Vaus (2005) adalah suatu penerokaan mendalam yang berupaya menjurus kepada pembinaan konsep kerana kajian ini melalui satu proses pengumpulan dan penganalisisan data secara induktif. Kaedah yang digunakan oleh penyelidik melibatkan penggunaan metodologi kulitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif yang melibatkan kata-kata lisan atau tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, 1984).
Data kualitatif terhasil daripada tiga jenis data iaitu (Patton, 1990) dari segi hasil pemerhatian. Di mana ianya mempunya hhuraian yang lebih terperinci mengenai situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan.Seterusnya adalah melaluihasil pembicaraan yang merupakan temu bual iaitu hasil yang diperolehi daripada kutipan secara langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan temubual mendalam. Selain itu, bahan tertulis seperti petikan atau keseluruhan dokumen, jurnal rakaman dan sebagainya juga merupakan bentuk bagi data kualitatif.

Denzin dan Lincoln (1994) berpendapat bahawa penyelidikan kualitatif melibatkan kepelbagaian kaedah secara terfokus, termasuk menggunakan pendekatan naturalistik (semula jadi) untuk menyelidik sesuatu subjek. Cresswell (1994) pulamentakrifkan bahawa penyelidikan kualitatif sebagai proses inkuiri kearah pemahaman yang didasari kaedah pengumpulan data yang lazim digunakan apabila meninjau sesuatu permasalahan sosial. Reka bentuk kajian yang dijalankan oleh penyelidik ini merupakan kajian deskriptif iaitu kualitatif yang lebih menjurus kepada cara serta bagaimana untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan-persoalan kajian.
Ia juga merupakan kaedah untuk mendapatkan objektif kajian yang cuba dicapai oleh penyelidik iaitu:
Mengkaji keterlibatan pelajar separuh masa dalam pembelajaran secara MOOC.

Mengkaji pengurusan masa di kalangan pelajar separuh masa ketika mengikuti MOOC.
Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar separuh masa semasa menyelesaikan tugasan MOOC.

Justeru, bagi mencapai objektif ini, penyelidik sedaya upaya cuba untuk membuat dan mengadakan kaedah serta cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Penyelidik hanya mengkategorikan pelajar separuh masa UUM sebagai responden kajian. Ia juga dijadikan sebagai batasan serta sempadan kajian oleh penyelidik.
Setelah pelbagai jenis maklumat dan data diperolehi daripada soal selidik yang telah dijalankan ini, ianya diproses dan dianalisa dengan lebih mendalam lagi bagi mengenerelisasikannya. Kemudian, ianya dimasukkan ke dalam kajian penyelidik sebagai dapatan kajian.

3.3Proses Pengumpulan MaklumatPemerhatian
Dalam melakukan pemerhatian, penyelidik akan melakukan pemantauan terhadap tahap penggunaan MOOC dikalangan pelajar separuh masa melalui tahap penglibatan mereka dalam portal MOOC, Open Learning UUM. Pemerhatian yang dijalankan berfokus kepada penglibatan pelajar separuh masa dalam pembelajaran melalui MOOC dimana ianya akan memudahkan kefahaman data dan maklumat serta mendorong kepada persoalan yang lain sekali gus menjawab kepada objektif kajian.Setelah pemantauan dilakukan, penyelidik akan meneruskan dengan mengeluarkan bentuk soalan yang sesuai untuk diajukan dalam kaedah temu bual dengan respon yang mana merupakan kaedah yang difokuskan untuk digunakan dalam kajian ini. Kaedah pemerhatian ini penting dan perlu dilakukan oleh penyelidik untuk mengumpul dan mendapatkan data maklumat bagi mendorong serta memberi petunjuk untuk penyelidik dalam menjalankan temu bual.

Dokumen-dokumen
Semasa menjalankan kajian ini, penyelidik telah menggunakan pelbagai sumber daripada bahan bercetak seperti buku-buku rujukan, surat khabar dan sebagainya. Kajian daripada buku-buku yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan ini telah diselidiki oleh penyelidik bagi mendapatkan lebih banyak sumber informasi dan juga maklumat-maklumat tambahan yang boleh dijadikan sebagai bahan input bagi menyempurnakan kajian ini. Penyelidik juga turut menggunakan sumber daripada bahan elektronik seperti internet. Selain daripada pemerhatian dan temu bual, dokumen jugamerupakan sumber data bagi kajian kualitatif. Dokumen merangkumi segala bahan bertulis, visual, dan fizikal yang sedia ada dan relevan dengan kajian (Merriam, 1998). Penilaian terhadap dokumen turut dijalankan rekod simpanan seperti rekod perkhidmatan seperti perkembangan atau penambahan jumlah universiti dalam pembelajaran melalui MOOC, rekod organisasi, dan sebagainya.

Kepentingan melakukan rujukan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan dan sokongan daripada sumber-sumber yang lain. Dokumen membantu mengesahkan maklumat yang diperolehi semasa temu bual dengan respondan. Seterusnya, dokumen turut menyediakan maklumat yang spesifik dan terperinci untuk menambah maklumat daripada sumber yang lain dan membuat kesimpulan daripada dokumen. Dalam situasi tertentu, penilaian dokumen membantu penyelidik mengesan sekiranya terdapat percanggahan dengan maklumat yang diperolehi semasa temu bual.Menurut Creswell (2005) jenis dokumen yang dipilih untuk mengumpul data kualitatif haruslah membekalkan informasi bagi menjawab setiap persoalan kajian.
Dalam kajian ini dokumen seperti jurnal digunakan sebagai data. Selain daripada itu, penyelidik juga menjalankan kajian yang bersumberkan internet dan laman sesawang (website) untuk mendapatkan maklumat serta jurnal tambahan. Antara laman sesawang yang dikunjungi penyelidik ialah, laman sesawang milik Kementerian Pelajaran Malaysia dan beberapa lagi laman sesawang. Daripada maklumat media cetak serta elektronik inilah penyelidik mengadunnya, seterusnya dijadikan data untuk dimasukkan ke dalam kajian penyelidik ini.Kebayakkan jurnal yang digunakan adalah untuk mendapatkan informasi tentang penglibatan pembelajaran melalui MOOC. Refleksi pelajar terhadap pelaksanaan MOOC ini dapat memperkayakan data yang dikumpul melalui temu bual terhadap pelajar separuh masa.

Temu bual.
Kebiasaanya temu bual secara mendalam digunakan dalam kajian kes bagi mengumpulkan data yang relevan daripada partisipan kajian mengenai topik kajian yang dijalankan. Patton (1990, hlm. 196), menjelaskan bahawa, tujuan temu bual adalah untuk membantu penyelidik mengetahui apa yang terdapat dalam pemikiran seseorang.
Dalam hal ini Patton (1990), menjelaskan seperti berikut :
“We interview people to find out from them those things we cannot directly observe…We cannot observe feelings, thought and intentions. We cannot observe behaviors that took place at some previous point in time. We cannot observe situations that preclude the presence of an abserver. We cannot observe how people have organized the world and the meaning they attach to whats goes on in the world. We have to ask people questions about those things. The purpose of interviewing, then, is to allow us to enter into the other person perspective.”
Temu bual yang dijalankan bersama responden memberikan penyelidik pengesahan dan penjelasan tentang apa yang difikirkan akan berlaku bagi mencapai kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu peristiwa yang dialami oleh responden (Cummins, 2009). Seterusnya temu bual juga membantu penyelidik untuk melibat situasi mengikut pandangan responden (Sherman dan Webb, 2001).Instrumen kajian yang menggunakan kaedah temu bual merupakan satu kaedah yang boleh dikatakan penting dan mempunyai kesahan yang tinggi.Hal ini kerana, penyelidik mendapatkan informasi dan maklumat terus daripada responden kajian. Justeru, dalam penyelidikan yang dilakukan ini, kaedah temu bual telah menjadi antara kaedah yang digunakan oleh penyelidik sebagai cara untuk mendapatkan data dan maklumat daripada responden kajian.

Temubual yang dijalankan adalah berkenaan pembelajaran melalui MOOC oleh pelajar separuh masa. Sebelum penyelidik bertemu dengan responden kajian, iaitu yang terdiri daripada pelajar separuh masa di UUM, penyelidik terlebih dahulu menyediakan soalan yang akan digunakan semasa sesi temu bual. Perkara ini bertujuan untuk memastikan soalan-soalan yang ingin dikemukakan akan dapat dijawab oleh responden semasa sesi temu bual dilakukan.Selain daripada itu, maklumat yang diinginkan oleh penyelidik juga dapat diperolehi melalui soalan-soalan yang disediakan oleh penyelidik dalam sesi temu bual ini. Maklumat yang diperoleh ini dapat dijadikan data untuk dimasukkan ke dalam kajian.

Kaedah temu buat ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Antaranya ialah membenarkan penyelidik memberi penjelasan yang jelas kepada responden jika terdapat soalan yang kabur. Selain daripada itu, responden juga dapat memberi keterangan lanjut kepada soalan-soalan yang penting.Selain kaedah ini dilihat agak santai dan menyenangkan, ianya secara tidak langsung juga dapat mempereratkan hubungan antara penyelidik dan responden dalam memperoleh sebanyak mungkin maklumat yang dikehendaki. Manakala kekurangannya pula ialah, kaedah temu bual ini memakan lebih banyak masa berbanding kaedah-kaedah yang lain. Tambahan pula, kehadiran penyelidik mungkin menghalang responden daripada meluahkan pendapat yang sebenar. Walaupun demikian pendekatan santai dapat mengatasinya dan kaedah ini sebenarnya banyak membantu penyelidik dalam mendapatkan informasi-informasi yang dikehendaki untuk mengenerelisasikan data yang diperolehi.

Menurut Yin (2003) temu bual merupakan salah satu data yang paling penting untuk kajian kualitatif. Merriam (1998) mengatakan temu bual penting kerana kita tidak dapat mengetahui kelakuan, perasaan serta bagaimana cara seseorang menginterpretasikan dunia di sekeliling mereka melalui pemerhatian. Temu bual juga penting untuk peserta membuat refleksi tentang pengalaman mereka supaya wujud kesefahaman antara pengkaji dengan pelajar separuh masa.Tambahan, temu bual dapat menjelaskan atau menjadi bukti data yang didapati daripada pemerhatian kelas atau dokumen-dokumen seperti jurnal responded (Merriam, 1998).

Soalan temu bual untuk kajian ini telah disemak oleh pensyarah yang mempunyai lebih pengalaman dalam bidang berkenaan. Temu bual untuk kesemua tujuh orang responden mengambil masa lebih daripada 60 minit. Ini kerana dalam sesi temu bual, selain daripada mengumpul data, latar belakang peserta dan pandangan peserta tentang konsep untuk fenomena kajian ini juga ditanya. Fokus temu bual juga diberikan kepada membuat rumusan tentang penglibatan serta pengendalian pelajar separuh masa terhadap pembelajaran melalui MOOC.
3.4Prosedur Analisis Data Melalui Rakaman Temu BualMenurut Corbin dan Strauss (2008) analisis data bukan setakat merekod dan membentuk tema-tema untuk data yang dipungut, ia juga turut melibatkan penggunaan teknik seperti bertanya soalan, membuat perbandingan terhadap data yang dikumpul dan kaedah lain untuk membentuk konsep berdasarkan data yang dikumpul.

“It involves interacting with data (analysis) using techniques such as asking questions about the data, and so on, making comparisons between data, and in doing so, deriving concepts to stand for those data, then developing those concepts in terms of their properties and dimensions (hlm. 66)”.

Merriam (1998) menjelaskan bahawa pengumpulan data dan penganalisisan merupakan satu aktiviti yang dijalankan serentak dalam kajian kualitatif. Dengan kata lain, analisis data dijalankan semasa data yang pertama diperolehi. Proses analisis data akan dijalankan secara berterusan sepanjang masa kajian ini dilaksanakan. Selain itu, proses untuk mengurus dan menapis data sebaik sahaja selepas pengumpulan data juga amat penting kerana ianya akan membantu pengkaji menyediakan soalan untuk ditanya atau diperhatikan pada sesi temu bual.

Responden yang terlibat diberitahu secara lisan bagi mendapat persetujuan mereka sebelum surat temu bual dijalankan.Penyelidik telah diberikan kebebasan untuk memilih responden dan menyakinkan mereka bahawa kajian ini bukan untuk menilai pembelajaran mereka, bahkan dapat meningkatkan kualiti pensyarah dan pelajar itu sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran melalui MOOC, disamping dapat menambah baik sistem pembelajaran melalui MOOC yang ditawarkan di kebanyakan universiti ini. Dalam kaedah ini, penyelidik telah menggunakan nama samaran bagi setiap responden supaya tidak mendatangkan bahaya kepada mereka di kemudian hari.
Perbualan diantara penyelidik dengan responden ini telah dirakamkan dengan menggunakan alat perakaman. Kesemua responden telah diberitahu tentang objektif kajian ini dan persetujuan mereka telah diperoleh untuk menjadi responden bagi kajian ini. Tanpa analisis data yang dikumpul sepanjang masa kajian dijalankan akan menyebabkan data yang dipunggut tidak fokus dan berulang. Justeru, pada peringkat awal penyelidik telah membuat beberapa rakaman percubaan di mana datanya tidak digunakan bagi tujuan kajian. Langkah inidiambil untuk membiasakan responden dengan proses rakaman supaya perbualan itu supaya ianya menjadi lebih normal.Dalam kajian ini, semua data yang dikumpul dimasukkan dalam simpanan penyelidik sebelum analisis data dilaksanakan.
Setiap temu bual dirakam secara audio dan mentranskripsikan data-data merupakan langkah pertama yang dilakukan setelah temu bual. Selepas itu, data yang telah ditranskripsikan dibaca berulang kali untuk memperolehi fahaman yang mendalam sebelum mengkategorikan data. Strategi untuk mengkategorikan data adalah dengan menggunakan cadangan alat analitik yang dikemukakan oleh Corbin dan Strauss (2008) seperti bertanya soalan, membuat perbandingan, memikirkan pelbagai maksud terhadap sesuatu perkataan, pengalaman individu dan sebagainya. Namun, alat analitik yang paling banyak digunakan semasa proses analisis untuk kajian ini termasuk bertanya soalan dan membuat perbandingan.

Melalui pertanyaan soalan dan penyelidik dapat memikirkan mengenai kemungkinan jawapan daripada responden dari pelbagai sudut dimana ianya dapat membantu penyelidik untuk memahami fenomena kajian daripada persepsi responden. Seterusnya, dapat membuat perbandingan yang melibatkan proses membandingkan data dari segi kesamaan dan kelainan kejadian atau peristiwa sebelum membentuk tema dan mengkategorikan kesemua data.

Dapatan bagi kajian ini, menunjukkan bahawa kesemua tujuh rakaman diantara responden dengan penyelidik telah menjawab kepada setiap persoalan dan objektif yang telah dinyatakan oleh penyelidik dimana hasil dapatan tersebut akan dibincangkan di bab 4 dan 5 kajian ini.

3.5KesimpulanBerdasarkan penjelasan dan perincian mengenai metodologi kajian kualitatif yang digunakan dalam kajian ini jelas menunjukkan kekuatan dari aspek kualiti sangat diutamakan dalam kajian ini. Metodologi kualitatif mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam mengukuhkan kajian termasuklah dalam kriteria kebolehpercayaan dan kesahihan. Selain itu, metodologi kualitatif juga mempunyai kemampuan dan kekuatan yang setanding dengan metodologi kuantitatif. Tambahan pula, metodologi kualitatif dilihat sentiasa berinovasi dan melakukan perubahan untuk menyesuaikan keadaan bagaimana untukmemahami setiap situasi kajian secara mendalam dan seterusnya menghasilkan dapatanyang bermanfaat dalam kajian yang dijalankan.

BAB 4
HASIL DAPATAN KAJIAN
4.0Pengenalan
Bab ini membincangkan mengenai pelajar separuh masayang melakukan pembelajaran dengan menggunakan sistem ‘Massive Open Online Course’ (MOOCS). Melalui bab ini, persoalan yang dikemukan oleh penyelidik akan menjawab kepada objektif-objektif kajian. Melalui hasil dapatan yang diperoleh melalui kaedah temu bual ini juga akan membantu penyelidikuntuk menilai dan memahami dengan lebih terperinci lagi mengenai kajian yang dilakukan seperti keterlibatan pelajar dalam pembelajaran melalui MOOC.
Selain itu, hasil dapatan ini juga akan diolah dengan lebih mendalam mengenai cara pengendalian masa di kalangan pelajar separuh masa ketika mengikuti MOOC. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa meyelesaikan tugasan MOOC ini juga turut diperincikan bagi mengetahui apakah norma-norma yang yang menjadi pendorong kepada berlakunya sesuatu perkara tersebut dan apakah alternatif yang diambil oleh pelajar untuk mengendalikannya.

4.1Latar Belakang RespondenDalam kajian ini, jumlah responden yang dipilih adalah seramai tujuh orang. Responden kajian terdiri daripada pelajar separuh masa yang sedang mengikuti kursus SGDY 5013 human life span development dengan menggunakan sistem MOOC. Responden kajian terdiri daripada responden pertama, Winnie yang berusia 27 tahun, berada di semester kedua dan merupakan staf kontrak Peladang Perlis. Responden yang kedua, Bella yang berusia 26 tahun, merupakan seorang guru kauselor yang berada dalam semester pengajian yang kelima. Seterusnya Wawa, responden ketiga yang merupakan guru bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris PPKI, berumur 34 tahun dan berada di semester kedua pengajian. Manakala responden yang keempat Lenna yang merupakan guru bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Responden berusia 36 tahun dan berada di semester kedua.
Diikuti dengan responden yang kelima iaitu Eida yang merupakan guru kaunseling, berusia 35 tahun dan berada di tahu kelima pengajian. Bagi responden yang keenam pula, Yunna yang merupakan guru bagi subjek MPV-Landskap dan Nurseri, berada di semester 3 dalam pengajian dan berusia 29 tahun. Responden yang terakhir adalah Iqa yang merupakan guru bagi mata pelajaran RBT/ERT, berusia 33 tahun dan berada di semester tiga dalam pengajian.Nama yang digunakan bagi setiap responden dalam kajian ini adalah rekaan dan buka merupakan nama sebenar responden. Berdasarkan data yang diperoleh ini, dapat dinyatakan bahawa kesemua responden terdiri daripada perempuan yang berusia diantara 26 hingga 35 tahun. Kesemua responden adalah terdiri daripada pelajar-pelajar separuh masa yang sedang menjalani pengajian SGDY 5013 Human Life Span Development di Universiti Utara Malaysia (UUM).

4.2Keterlibatan Pelajar Separuh Masa dalam MOOCBagi menjawab kepada objektif utama iaitu keterlibatan pelajar separuh masa dalam pembelajaran melalui MOOC, penyelidik telahmelihat melalui tiga aspek iaitu tingkah laku, emosi dan kognitif.
Tingkah LakuTujuan pelajar menyambung pengajian peringkat M.Ed
Penyelidik telah memilih kategori pelajar separuh masa sebagai satu fokus utama untuk mengaitkan dengan pembelajaran secara MOOC. Antara asbab daripada tingkah laku ini adalah untuk mengetahui tujuan pelajar menyambung pengajian peringkat M.Ed. Dengan meneliti kepada setiap dapatan persoalan ini, dapat dinilai tujuan responden yang pertama iaitu Winnie menyambung pengajian peringkat M.Ed kerana ingin memohon pekerjaan dalam bidang pendidikan iaitu sebagai guru atau pensyarah.
Tujuan Wani sambung belajar ni untuk minta guru atau lecturer.

Winnie
Manakala, Bella, Wawa, Yunna dan Iqa menyatakan bahawa tujuan mereka menyambung pengajian adalah untuk membantu mereka memahami tingkah laku para pelajar sekali gus membantu mereka menjadi kaunselor yang dapat memahami dan mengenali para pelajar. Selain itu, iaitu Lenna menjelaskan bahawa bagi mengisi kekosongan masa lapang dan kekosongan, responden memilih menurut ajakan rakannya untuk menyambung pelajaran ke peringkat M.Ed.
Hendak mengisi masa lapang sebab kak tidak ada anak. Rasa kosong. Kawan satu sekolah ajak sambung belajar.

Lenna
Di samping itu, ada juga responden iaitu Eida, Yunna dan Iqa menyambung pengajian bertujuan untuk menambah serta mencari ilmu pengetahuan baru serta mencari kelainan melalui cara ini. Kesemua faktor ini merupakan alasan dan sebab yang kuat yang merupakan tujuan bagi pelajar menyambung pengajian peringkat M.Ed.
Reaksi pelajar apabila pensyarah memaklumkan pembelajaran subjek SGDY 5013 secara MOOC
Bagi mendapatkan fahaman yang lebih jelas mengenai pembelajaran pelajar separuh masa melalui MOOC ini, penyelidik telah mengemukakan asbab lain daripada tingkah laku ini iaitu reaksi yang ditonjolkan oleh pelajar ketika pensyarah memaklumkan pembelajaran subjek SGDY 5013 secara MOOC. Melalui hal ini, penyelidik dapat mengetahui akan keterlibatan pelajar separuh masa dalam MOOC ini. Sebahagian daripada pelajar iaitu Winnie dan Iqa menyatakan bahawa MOOC merupakan perkara baru bagi mereka. Malah mereka tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang MOOC.
Blurr. First time belajar subjek SGDY 5013. First time dengar MOOC. First time belajar guna MOOC. Sedang belajar penggunaan.
Winnie
Never heard. First time dengar tentang MOOC. Quite interesting. Suka video. Pembelajaran tersusun ikut minggu. Self-regulated.

Iqa
Selain itu, penggunaan MOOC juga dianggap sukar pada awalnya Lenna dan Iqa kerana tiada pendedahan dan pengetahuan dalamnya, namun lama kelamaan MOOC menjadi semakin menarik dan memudahkan mereka. Selain itu, terdapat juga sebahagian daripada respondeniaitu Bella, Wawa dan Eida yang sudah terdedah dan mempunyai pengenalan mengenai MOOC. Oleh itu, reaksi yang diterima ketika mereka mendapat makluman mengenai pembelajaran subjek SGDY 5013 ini adalah biasa sahaja. Hal ini demikian kerana mereka pernah mempelajarinya sebelum ini. Justeru, MOOC dianggap sebagai satu kelebihan kerana dapat melihat peningkatan dan kemajuan mereka.
Bagi Yunna pula, MOOC dianggap sebagai perkara yang mudah dan senang kerana tidak perlu bersusah untuk hadir kelas. Perkara ini jelas menujukkan bahawa penerimaan MOOC di kalangan pelajar adalah makin meluas dan makin diterima pakai dalam kalangan pelajar. Hal ini dapat dilihat melalui penglibatan mereka dalam setiap tugas yang diberikan melalui MOOC.
Fahaman pelajar mengenai MOOC
Seterusnya, bagi mendapatkan fahaman pelajar mengenai MOOC dengan lebih mendalam, penyelidik meneruskan dengan mengusulkan persoalan mengenai fahaman pelajar mengenai MOOC ini. Melalui jawapan dan tindak balas yang diperoleh, penyelidik mendapati bahawa kesemua responden meletakkan kefahaman mereka terhadap MOOC ini sebagai satu bentuk pembelajaran yang dilakukan di atas talian dimana mereka dapat belajar tanpa mengira masa dan tempat. Penggunaan alat elektronik seperti telefon bimbit dan komputer riba dalam MOOC adalah meluas. Bagi Yunna, MOOC merupakan satu sistem pembelajaraan sendiri dimana sesuatu pembelajaran itu boleh dibaca, didengari dan diberikan tindak balas.
Pembelajaran sendiri. Baca, dengar dan jawab soalan. Tugasan responds.

Yunna
Manakala Iqa pula menjelaskan bahawa MOOC ini merupakan satu alternatif pembelajaran supaya disusun secara sistematik mengikuttopik dan setiap tugasan yang dilakukan itu akan dikumpul satu kelas. Sistem MOOC ini juga dapat memudahkan pembelajaran mereka seperti yang dinyatakan oleh Lenna dimana setiap maklumat yang diperoleh di alam maya dapat dikingsi dan dapat dilihat berulang-ulang kali. Bukan itu sahaja, setiap persoalan yang tidak mendapat tindak balas daripada profesor juga boleh dikemukakan dan dibincangkan bersama rakan-rakan.

Kita boleh share maklumat di alam maya. Boleh tngok hingga 100kali. Boleh tanya, discuss atau bila prof tak respond, kawan-kawan boleh respond. Semua boleh komen.
Lenna
Perkara ini jelas menunjukkan bahawa kesemua pelajar yang terlibat dalam temu bual ini memahami akan konsep dan penggunaan sistem MOOC dalam pembelajaran.
Apakah yang anda suka dan juga kurang suka tentang pembelajaran secara MOOC?
Justeru, penyelidik meneruskan lagi dengan persoalan mengenai tindak balas responden itu sendiri iaitu apakah perasaan mereka tentang pembelajaran secara MOOC ini. Apakah yang menyebabkan mereka menyukai dan kurang suka terhadap sistem ini. Bagi Bella, Lenna dan Eida, mereka meyukai sistem MOOC ini kerana memudahkan mereka untuk belajar dan senang untuk mengakses. Menurut Lenna, melalui sitem MOOC ini, tugasan yang diberi dapat dilakukan secara berperingkat dan tidak mendatangkan tekanan kepadanya. Bagi Iqa pula, MOOC ini merupakan sistem yang sistematik dimana banyak maklumat atau info mengenai sesuatu topik itu boleh diperolehi dalam satu video.
Video setiap topik, any info tentang topik dok dalam tu saja. kadang-kadang lecturer buat forum, jadi lebih dari 1 depth knowledge yang diperoleh.

Iqa
Berhubungan dengan itu juga, mereka juga mempunyai perasaan kurang suka terhadap sistem MOOC ini kerana internet lambat seperti yang dihadapi oleh Winnie dan Bella. Bagi Wawa pula, faktor yang menyebabkannya kurang suka akan sistem ini adalah disebabkan oleh kurangnya bimbingan kerana ia boleh medatangkan ketidakfahaman dan menyebabkan responden perlu menghubungi profesor untuk menanyakannya. Perkara ini menjadikan urusannya bertambah sulit. Bukan itu sahaja, tempoh yang terlalu lama untuk muat naik video juga menyebabkan pelajar kurang suka kerana ianya membazirkan masa kerana video tidak berubah dan bertukar:
Kurang suka bila upload video , susah sebab slow. Bila dah buka 1 video, bila back pun dok dekat modul tu juga.

Iqa
Ada juga responden iaitu Lenna yang tidak mengalami perubahan terhadap peratus disebabkan oleh masalah internet. Responden menjelaskan bahawa kealpaannya untuk membayar internet menyebabkan tugasan tidak dilakukan sekali gus menyebabkan peratus tidak berubah. Malahan ada juga yang menghadapi kesukaran dalam memahami ayat atau tugasan dan menyebabkannya menghadapi kesulitan dalam melakukannya.
Kurang suka, ada ayat yang tidak faham so tak tahu nak buat macam mana.

Yunna
Corak MOOC yang disukai oleh pelajar.

Sehubungan dengan itu, bagi mengetahui corak MOOC yang disukai oleh pelajar dan dapat menarik minat mereka untuk menggunakan MOOC, penyelidik meneruskan lagi dengan soalan yang berikut. Melalui persoalan ini, dapat dinyatakan dengan jelas bahawa pelajar lebih menyukai dan memilih corak dan konsep yang berlandaskan video. Mereka menjelaskan bahawa video dapat membantu menyelesaikan permasalahan serta persoalan yang timbul kerana dapat minta maklum balas. Seperti mana yang dinyatakan oleh salah seorang responden iaitu Eida dimana video tidak membosankan dan menarik serta mudah untuk faham.

Video, sebab tak boring. Cepat faham, menarik. Kalau tengok waktu malam, segar ja boleh habiskan.

Eida
Hal ini dapat dilihat dimana diantara ketujuh orang responden yang ditemu bual, hanya seorang responden sahaja iaitu Winnie yang menyukai corak penggunaan nota berbanding video.
Notes, sebab boleh copy. Boleh save anytime boleh baca.

Winnie
Pada pendapat pelajar, apakah MOOC boleh menggantikan tugas pensyarah?
Penyelidik telah mengemukakan soalan ini kerana penyelidik ingin mengetahui sejauh manakah kebersanan serta pengaruh penggunaan MOOC ini dalam kalangan pelajar. Setelah ditemu bual, penyelidik mendapati bahawa sistem MOOC hanya mampu membantu dalam meringankan tugas pensyarah dan memudahkan pelajar dan bukannya menggantikan tugas pensyarah.
Walaupun MOOC merupakan sistem yang maju dan mudah namun peranan pensyarah masih penting. Hal ini kerana, interaksi dua hala itu amatlah penting. Perkara ini dapat dilihat seperti mana yang dinyatakan oleh keenam responden dari tujuh orang yang menyatakan tugas pensyarah masih relavan. Menurut salah seorang daripada responden ini iaitu Iqa, peranan daripada pensyarah itu perlu kerana perlu bersemuka untuk membincangkan sesuatu.
Pensyarah kena main peranan, MOOC sahaja tak cukup. Face to face boleh bincang. Face to face kadang-kadang spontaneously. Ayat takdak nada cannot express the feeling.

Iqa
Jelasnya hanya seorang responden iaitu Bella yang memilih MOOC. Responden menjelaskan bahawa MOOC sangat membantu kerana faktor jarak yang jauh.

Sangat membantu sebab saya duduk di Johor. Walaupun kelas tidak ada, still pembelajaran berlaku
Bella
Pada pendapat pelajar, apakah MOOC memberi kesan terhadap hubungan pensyarah dan pelajar?
Bagi mengukuhkan lagi soalan penyelidik yang terdahulu, penyelidik mengusulkan persoalan dimana apakah dengan penggunaan MOOC ini, hubungan diantara pensyarah dan pelajar terjejas. Menurut Yunna dan Iqa, MOOC memberi kesan terhadap hubungan diantara pensyarah dan pelajar. Hal ini kerana berlakunya kurang penglibatan atau hubungan dengan pensyarah serta tidak dapat menunjukkan perasaan, reaksi atau maklum balas.
Namun begitu, ada juga responden yang menjelaskan bahawa dengan MOOC hubungan pensyarah dengan pelajar tidak akan terjejas kerana walaupun sistem belajar secara atas talian, namun masih akan berlaku interaksi di antara pensyarah dan pelajar. Hal ini kerana pensyarah akan memberi maklum balas dalam MOOC dimana ia akan menyebabkan sistem pembelajaran menjadi lebih terbuka. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa penggunaan MOOC tidak menghalang hubungan interaksi di antara pensyarah dan pelajar. Perkara ini demikian kerana peranan daripada pensyarah itu perlu, malah MOOC juga. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat seperti mana yang dinyatakan oleh salah seorang responden.
Perlu dua-dua. MOOC kita tak faham sikap pensyarah. Face to face class ada hubungan social. Kalau face to face kita tau mood pensyarah.

Lenna
Apakah aspek yang ada dalam MOOC yang membantu pelajar di dalam pembelajaran dan mengapa?
Seterusnya, penyelidik meneruskan lagi dengan persoalan adakah aspek yang ada dalam MOOC membantu pelajar dalam pembelajaran. Menurut Winnie, MOOC membantu menambahkan lagi kecekapannya dalam menggunakan internet.

Kecekapan menggunakan internet. How to send assignment, how to discuss. Boleh komen selepas tengok video.
Winnie
Selain itu, bagi Bella dan Eida, aspek yang ada dalam MOOC juga turut memudahkan mereka untuk mengakses dan ianya mudah digunakan. Di samping itu, aspek dalam MOOC juga turut membantu sebagai tempat untuk dirujuk sekiranya terlepas atau ketinggalan sesuatu di dalam kelas.
Membantu sebab kadang-kadang bila dalam kelas kita terlepas boleh refer dalam MOOC.

Lenna
Persepsi anda tentang diri anda sebagai pelajar separuh masa MOOC.

Menurut responden pertama iaitu Winnie, MOOC tidak membebankan kerana masa terluang yang responden ada amatlah terhad. Manakala, Bella pula menjelaskan bahawa kebanyakan masa diperuntukan untuk focus kepada MOOC adalah di hari yang terluang iaitu jumaat, dari pagi sehingga malam. Seterusnya, Wawa pula suka akan pembelajaran melalui MOOC kerana tidak tertekan dan tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran. Lenna pula menjelaskan mengenai keaktifannya dalam MOOC.
Aktif juga la dalam MOOC. Bagi kak, kalau kak tak buat kak tak tau. MOOC sebelum kelas bermula dah ada task apa kena hantar sebelum kelas.

Lenna
Dan kemudiannya, Eida pula menjelaskan bahawa kekerapannya buka untuk melihat video dan membaca adalah kerap. Menurut Yunna, bila ada masa dan tidak menghadapi sebarang masalah baru responden akan lakukannya. Responden yang terakhir iaitu Iqa pula menjelaskan bawa persepsi mengenai dirinya sebagai pelajar separuh masa MOOC adalah di tengah-tengah. Hal ini bermaksud responden menyeimbangkan urusan peribadi dan MOOC.
Melalui dapatan daripada kajian keterlibatan pelajar separuh masa dalam MOOC melalui tingkah laku ini mendapati bahawa MOOC banyak membantu pelajar dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, dengan keterlibatan mereka dalam MOOC ini sedikit sebanyak membantu mereka dalam mengendalikan pembelajaran serta meningkatkan lagi kecekapan mereka dalam IT. Keterlibatan pelajar dalam MOOC adalah perlu kerana ianya membantu meringankan dan menjimatkan masa serta tidak memberikan tekanan kepada mereka.
4.2.2EmosiPerasaan pelajar apabila belajar melalui MOOC.

Penyelidik telah memilih untuk meneruskan lagi dengan persoalan mengenai perasaan yang dimiliki oleh pelajar apabila menggunakan MOOC dalam pembelajaran. Menurut Winnie, pembelajaran melalui MOOC ini menjadikannya lebih celik IT dan lebih berkeyakinan untuk menggunakan MOOC tanpa rasa takut. Selain itu, Bella, Eida dan Iqa pula menjelaskan bahawa pembelajaran melalui MOOC ini membuat mereka semakin tertarik untuk digunakan kerana memudahkan dan ada ganjaran.

First saya buat MOOC dekat future learning, yang paling best dapat sijil at the end. Kali kedua dengan MOOC, interesting untuk saya.

Eida
Menurut Yunna, pandangannya terhadap penggunaan MOOC dalam pembelajaran ini pula adalah neutral. Seterusnya, Wawa pula menyatakan bahawa apabila memikirkan mengenai peratus akan menyebabkannya memikirkan alternatif yang perlu dilakukan bagi memastikan pencapaian peratus itu meningkat.
Adakah pelajar rasa kehadiran rakan sekelas dan pensyarah dalam MOOC?
Bagi mengetahui mengenai emosi pelajar terhadap penggunaan MOOC dalam pembelajaran, penyelidik mendalami emosi mereka melalui persoalan mengenai kehadiran rakan dan pensyarah dalam MOOC. Menurut keenam responden kehadiran pensyarah dan rakan itu dapat dirasai melalui tindak balas yang dilakukan oleh mereka di atas talian seperti memberikan tanda suka dan memberikan komen. Seperti mana yang dinyatakan oleh salah seorang diantara mereka iaitu, Lenna;
Rasa, sebab tau sapa online. Boleh cakap hai. Lagipun tak ramai.

Menurut Iqa pula, kehadiran pensyarah dan rakan dalam MOOC ini adalah kurang. Hal ini kerana, keterlibatan mereka dalam MOOC adalah tidak mendapat sambutan yang begitu baik.
Adakah pelajar mendapat maklum balas positif dan menggalakkan daripada pensyarah?
Melalui dapatan ini, penyelidik dapat menyimpulkan bahawa maklum balas positif daripada pensyarah amatlah meluas dan sering diberikan kepada pelajar. Hal ini dapat dilihat dimana kesemua mereka menjelaskan bahawa mereka sering beroleh maklum balas serta galakan yang positif daripada pensyarah. Seterusnya responden pertama iaitu Winnie menjelaskan bahawa pensyarah hanya memberikan tanda suka dan tidak memberikan sebarang komen. Hal ini kerana kekurangan penglibatannya dalam MOOC. Namun, jika ditinjau lagi, tanda suka itu juga merupakan salah satu daripada bentuk maklum balas positif daripada pensyarah.

KognitifAdakah terdapat aktiviti yang mencabar minda pelajar dalam MOOC?
Sehubungan dengan itu, bagi mendapatkan info dan maklumat mengenai pembelajarann menggunakan MOOC dalam kalangan pelajar ini, penyelidik turut menjalankan persoalan tingkah laku dari aspek kognitif. Dapatan daripada persoalan ini dapat menambahkan lagi dapatan mengenai cabaran yang diperoleh bagi setiap aktiviti dalam MOOC. Menurut Winnie dan Lenna, terdapat aktiviti yang mencabar minda pelajar yang memerlukan jawapan yang merupakan pendapat sendiri melalui pemikiran yang kritis dan kreatif.
Manakala, Bella dan Eida pula menyatakan bahawa terdapat banyak cabaran terhadap aktiviti MOOC kerana ianya berperingkat seperti dari peringkat senang ke susah dan mencabar kerana memerlukan penulisan ilmiah. Bagi Iqa pula, cabaran dalam aktiviti MOOC ini amatlah mencabar kerana Dr. gemar menggalakkan para pelajar untuk membaca dan lebihkan berfikir.

Sangat mencabar. Dr suka bagi student more read, more think. Suka relate.

Iqa
Perkara ini menunjukkan bahawa terdapat aktiviti yang dianggap sebagai satu cabaran bagi setiap aktiviti dalam MOOC, namun pelajar pelulah mengatasi setiap cabaran dan tidak boleh berputus asa dengan mudah.
Bagaimanakah pelajar menilai interaksi melalui MOOC berbanding interaksi secara bersemuka?
Seterusnya, penyelidik mengajukan persoalan mengenai nilai interaksi yang diperoleh oleh pelajar melalui MOOC berbanding interaksi secara bersemuka. Bagi responden Winnie, Wawa, Eida dan Yunna, interaksi bersemuka ini amatlah penting dan diperlukan. Hal ini kerana ianya hubungan sosial yang lebih mudah untuk membantu dalam memahami sesuatu kerana sekiranya terdapat soalan ianya boleh terus diusulkan dan terus beroleh jawapan. Bagi Bella pula, interaksi secara bersemuka ini seperti pembelajaran di kelas hanya membantu ketika masih dalam sesi pembelajaran itu, namun lemah untuk mengingatkan semula segala yang dipelajari.

Face to face bila datang kelas dapat ilmu masa tu tapi kalau nak recall lemah.

Bella
Jika dilihat dari sudut pembelajaran melaului interaksi MOOC pula, responden iaitu Lenna menjelaskan bahawa pembahagian masa memainkan peranan yang amat penting.Walaupun interaksi secara MOOC ini mempunyai kebaikan seperti mana yang dijelaskan oleh responden iaitu Bella, Wawa dan Iqa. Menurut Bella, interaksi secara MOOC dapat membantu dengan cara berpandukan kepada jurnal. Manakala, Wawa pula menyatakan bahawa interaksi secara MOOC dapat dilihat melalui maklum balas yang diberikan oleh Dr.
Bukan itu sahaja, Lenna menjelaskan bahawa interaksi MOOC adalah secara interaksi secara tidak langsung kerana tidak boleh bercakap dan hanya memerlukan tulisan. Yunna pula menyatakan kelebihan interaksi MOOC adalah boleh mengulang pembelajaran. Justeru, penggunaan interaksi MOOC dan interaksi secara bersemuka adalah perlu. Kedua-duanya memainkan peranan masing-masing dalam membantu pembelajaran pelajar. Interaksi MOOC dapat meningkatkan lagi fahaman pelajar, manakala interasi secara bersemuka membantu pelajar untuk mengetahui dan mendalami proses untuk melakukan sesuatu. Hal ini dapat dilihat seperti mana yang dinyatakan oleh Iqa;
Need both. MOOC helps you understand, guiding you. Face to face how to do it (the process). Thats why called blended learning.

Bagaimanakah pelajar fikir MOOC menyumbang kepada persekitaran pembelajaran kendiri?
Bagi mendapatkan lagi maklumat mengenai keterlibatan pelajar dalam pembelajaran melalui MOOC ini, penyelidik meneruskan lagi persoalan yang terakhir dalam aspek tingkah laku dari sudut kognitif iaitu bagaimana emosi atau pendapat pelajar mengenai sumbangan MOOC terhadap persekitaran pembelajaran kendiri. Persoalan ini dikemukakan bagi mengetahui tindakan dan tanggapan pelajar itu sendiri terhadap keterlibatan mereka dalam pembelajaran melalui MOOC ini. Bagi Winnie, Eida dan Yunna, pembelajaran kendiri melalui MOOC ini membantu dalam mengetahui kemajuan dan tahap peratus yang diperoleh. Perkara ini dapat memberikan pelajar untuk terus memotivasikan diri supaya terus maju dan meningkatkan jumlah peratus yang diperoleh.

Betul depend on kendiri. Motivate diri untuk buat. Tanggungjawab sebagai pelajar. Mental ready. Dr.akan tengok percentage, dr.tau progress.

Eida
Melalui kesemua hasil dari kajian temu bual yang dilakukan bagi ketiga-tiga aspek iaitu tingkah laku, emosi dan kognitif dapat dinyatakan bahawa keterlibatan para pelajar separuh masa dalam pembelajaran melalui MOOC ini adalah memuaskan dan mendapat sambutan yang memberansangkan. Walaupun pada awalnya ada responden yang menghadapi kesukaran untuk mengendali dan tidak suka dengan pembelajaran melalui MOOC ini, namun mereka berubah tanggapan setelah serasi dengankonsep dan cara penggunaanya. Pendekatan melalui MOOC ini banyak membantu pelajar dalam pembelajaran namun dalam masa yang sama tidak mengenepikan peranan yang perlu dimainkan oleh pensyarah dalam sesi pembelajaran itu sendiri.

Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar Separuh Masa Ketika Mengikuti MOOCSeterusnya, bagi menjawab kepada objektif yang kedua iaitu pengurusan masa di kalangan pelajar separuh masa ketika mengikuti MOOC, penyelidik telah mengemukakan pelbagai bentuk soalan yang berkaitan dengan penglibatan masa oleh pelajar dalam MOOC. Hasil daripada temu bual telah dirumuskan seperti yang berikut.

Berapa jam sehari seminggu yang diperuntukkan untuk MOOC?Penyelidik mendapati bahawa peruntukan waktu bagi responden Winnie dan Wawa adalah sebanyak 1 hingga 2 jam. Bella pula menjelaskan bahawa responden memperuntukkan waktu ketika dalam perjalanan untuk MOOC. Seterusnya Lenna, menyatakan bahawa responden tidak memperuntukkan waktu setiap hari untuk MOOC. Berbeza pula dengan Eida yang memperuntukkan setiap hari untuk MOOC. Bagi Cik Yana pula, hujung minggu merupakan waktu yang diperuntukkan untuk MOOC. Selaras dengan itu, Iqa menyatakan bahawa responden akan mencari peruntukkan waktu untuk MOOC dalam seminggu itu.
Perkara ini jelas menunjukkan bahawa peruntukan waktu yang diberikan oleh pelajar terhadap MOOC adalah baik dan tidak diabaikan. Hal ini dapat dilihat dimana, waktu sekurang-kurangnya sejam sehari dalam seminggu akan diperuntukkan oleh responden terhadap MOOC.
4.3.2Pada masa manakah pelajar memperuntukkan masa untuk MOOC?Untuk mengukuhkan lagi maklumat yang diperoleh, penyelidik meneruskan dengan persoalan yang berikutnya iaitu pada masa manakah pelajar memperuntukkan untuk MOOC. Kebanyakkan responden memilih waktu malam sebagai masa yang diperuntukkan untuk MOOC. Hal ini kerana waktu malam lebih tenang dan mudah untuk menumpu perhatian terhadap MOOC. Berikut adalah kenyataan daripada salah seorang responden;
10-11 malam. Buka juga setiap malam. Konsisten, kecuali ada masalah internet.

Wawa
Bagi Winnie, masa yang diperuntukkan adalah pada hujung minggu iaitu Sabtu dan Ahad. Selain itu, Bella pula menjelaskan bahawa responden meluangkan masa sepanjang hari Jumaat untuk MOOC. Di samping itu, Iqa menyatakan bahawa selain memperuntukan waktu malam, responden juga turut meluangkan masa di waktu pagi dan ketika tiada kelas untuk MOOC.
Night time. Kadang-kadang early in the morning. Bila time no class.
Iqa
Cara pelajar menyesuaikan diri dengan corak pembelajaran MOOCLebih penting lagi, penyelidik ingin mendapatkan jawapan mengenai cara pelajar menyesuaikan diri corak pembelajaran MOOC. Melalui temu bual ini, penyelidik telah mendapati pelajari menyuaikan diri dengan corak pembelajaran MOOC dengan cara memberikan masa untuknya.
Seramai enam daripada tujuh responden bersetuju bahawa peruntukkan waktu untuk MOOC amatlah penting dan pembahagian masa perlulah dilakukan supaya masa dapat diluangkan untuk MOOC walaupun sekejap. Responden juga lebih memilih untuk memperuntukkan waktu malam kerana tidak ada gangguan dan emosi lebih stabil dan tenang. Hal ini dapat dilihat melalui salah seorang dari enam responden tersebut iaitu Lenna;
Lebih suka malam. Emosi pun stabil. Tidak ada gangguan.

Namun begitu, pandangan keenam-enam mereka berbeza dengan Iqa dimana responden menjelaskan bahawa persediaan mental itu perlu dan penting untuk menyesuaikan diri dengan konsep dan corak pembelaran MOOC.
Oleh itu, melalui dapatan yang diperoleh daripada temu bual mengenai pengurusan masa pelajar ketika mengikuti MOOC ini dapat dinyatakan bahawa pengurusan masa itu amat penting dan perlu bagi setiap pelajar. Hal ini supaya, setiap masa yang berlalu dapat digunakan dengan sistematik dan baik. Pembahagian masa ini juga bertujuan untuk memastikan dalam pelajar meluangkan masa dengan keluarga dan kerja, pelajar tidak meletakkan tanggungjawab sebagai pelajar di tepi. Peruntukkan masa untuk pembelajaran oleh pelajar melalui MOOC perlulah diluangkan sekurang-kurangnya sejam untuk sehari. Hal ini supaya pelajar tidak ketinggalan dan sentiasa berwaspada serta fokus dalam pembelajaran.

Cabaran Semasa Menyelesaikan Tugasan MOOCSelaras dengan itu, bagi menjawab kepada objektif soalan yang ketiga iaitu untuk mengenal pasti cabaran semasa menyelesaikan tugasan MOOC, penyelidik telah mengusulkan persoalan kepada responden mengenai perkara ini.
Cabaran yang ditempuhi di dalam MOOCMengikut apa yang dinyatakan oleh Wawa, cabaran yang dihadapi olehnya dalam MOOC adalah kekangan masa. Responden menjelaskan bahawa kekangan waktu yang berlaku adalah waktuuntuk keluarga, anak-anak dan kerja dengan pembelajaran. Bagi Iqa pula, cabaran yang dihadapi dalam MOOC adalah kurangnya penglibatan dalam perkongsian pendapat diantara pelajar yang berlaku disebabkan oleh tiada ketetapan masa dalam sesuatu perkara.

Ensure all students participate like forum sharing thoughts. Bila tak ada masa tertentu, kita tak participate. Self-regulation kurang. Kalau prof set the time, everybody participate.

Iqa
Cabaran yang dihadapi oleh Yunna pula adalah dari segi kesulitan untuk menyiapkan sesuatu tugasan sukar yang diberikan atas faktor tertentu seperti, penggunaan Bahasa Inggeris. Cabaran yang dihadapi oleh empat lagi orang responden iaitu Winnie, Bella, Lenna dan Eida adalah sama iaitu internet. Sekiranya internet lambat dan tiada, ianya menjadi satu masalah kerana pelajar tidak akan dapat mengakses dan menyertai atau melakukan tugasan. Internet memainkan peranan yang penting kerana salah satu syarat untuk mengendalikan MOOC ini adalah melalui internet.
Strategi atau pendekatan yang diambil dalam menghadapi cabaran sebagai pelajar separuh masaSetelah diteliti permasalahan atau cabaran yang dialami oleh pelajar dalam pembelajaran melalui MOOC, penyelidik meneruskan lagi temu bual dengan persoalan bagaimana pelajar menghadapi cabaran sebagai pelajar separuh masa. Oleh itu, bagi Winnie, Bella, Lenna dan Eida yang menghadapi cabaran dari segi internet menjelaskan bahawa mereka mengatasinya dengan cara mengunjungi atau pergi ke tempat yang mempunyai liputan internet. Manakala Yunna yang menghadapi kesulitan untuk menyiapkan sesuatu tugasan sukar mengambil pendekatan untuk mengatasi cabaran ini dengan cara meminta tunjuk ajar dan menanyakan kepada kawan yang lebih mengetahui. Wawa pula menghadapi cabaran kekangan masa. Justeru responden mengatasi cabaran tersebut dengan cara memotivasikan dan memaksa diri untuk mengakses MOOC walaupun larut malam.
Tetap di hati ambil masa untuk buka juga MOOC. Lepas pukul 12. Buka laptop, lebih puas dari smart phone.

Wawa
Bagi Iqa yang menghadapi cabaran kurangnya penglibatan dalam perkongsian pendapat diantara pelajar menghadapinya dengan cara memaklumkan perkongsian pendapat tersebut. Menurutnya lagi, perkara ini merupakan satu aspek yang perlu dipelajari oleh pelajar dan perlu dilakukan sendiri. Setelah mendapat jawapan bagi persoalan ini, penyelidik mendapati bahawa responden menyelesaikan dan menghadapi segala cabaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahawa cabaran dan halangan yang wujud tidak menghalang pelajar untuk terus melakukan pembelajaran melalui MOOC ini.

Cabaran meningkatkan keterlibatan atau menghalang keterlibatan dalam MOOCSetelah mendapatkan jawapan bagi cabaran yang dihadapi oleh pelajar, penyelidik meneruskan lagi dengan persoalan mengenai cabaran dalam meningkatkan keterlibatan atau menghalang keterlibatan pelajar dalam MOOC. Responden, Bella, Lenna, Eida, Yunna dan Iqa menyatakan bahawatiada halangan dan cabaran untuk mereka meningkatkan keterlibatan dalam MOOC.
Hal ini kerana setiap cabaran itu dapat ditangani dan diselesaikan sekali gus meningkatkan keterlibatan mereka dalam MOOC. Seperti yang dinyatakan oleh salah seorang responden tersebut;
Tak dak la halangan tak buat. Boleh print dulu sebelum rasa internet nak habis.

Lenna
Seterusnya, cabaran yang menghalang keterlibatan Wawa adalah disebabkan oleh tugasan yang susah dan sukar yang menyebabkan tugasan tersebut tidak dapat disiapkan. Manakala Winnie pula menjelaskan bahawa cabaran yang menghalang keterlibatan adalah disebabkan oleh rasa kecewa bila terlambat dalam MOOC.
Cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran secara MOOCDi akhir temu bual yang dilakukan, penyelidik ini, cadangan mengenai penambahbaikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran secara MOOC turut diselitkan kepada responden. Hal ini kerana dengan adanya cadangan daripada responden dapat membantu penyelidik untuk merumuskan kajian yang dilakukan ini. Berhubungan dengan itu, penyelidik mendapati bahawa responden iaitu Bella, Lenna dan Iqa mencadangkan supaya mewujudkan sistem “offline” di mana video yang ingin ditonton dapat disimpan walaupun ketika ketiadaan internet. Bukan itu sahaja, malah sistem seperti yang ada di “Youtube”iaitu “mode watch later” perlulah diwujudkan supaya dapat memudahkan pelajar untuk mengakses terutamanya pelajar yang menghadapi masalah internet.
Selain itu, Winnie pula mencadangkan supaya penjelasan mengenai MOOC ini perlulah diberi sekurang-kurangnya 2 minggu di dalam kelas supaya pelajar dapat mengetahui dengan lebih mendalam dan menjadi lebih cekap serta yakin untuk akan mnggunakannya. Seterusnya, Wawa mencadangkan sokongan teknikal supaya permasalahan yang muncul seperti dari segi peratus dimana walaupun semua tugasan sudah selesai namun peratus tetap tidak bertambah. Oleh itu dengan adanyan sokongan teknikal, diharapkan permasalahan seperti ini dapat diselesaikan.

Teknikal support. Dari segi percentage walaupun dah complete percentage tak naik. Harap selsaikan technical support sebelum bangunkan MOOC.

Wawa
Bagi Yunna pula, aktiviti berkumpulan adalah tidak sesuai. Justeru responden mencadangkan untuk fokus hanya kepada tugasan individu. Manakala kenyataan Eida pula, permasalahan yang wujud dalam perbentangan seperti perolehan separuh markah apabila ahli kumpulan membentangkan perlulah ditangani. Responden juga turut menyatakan bahawa tugasan berkumpuan perlu ada dan kuiz perlulah diperbanyakkan.
Oleh itu, setiap daripada cabaran yang berlulah ditangani dengan baik. Cadangan yang telah dikemukan oleh responden perlulah dipandang serius supaya dengan adanya penambahbaikan bagi permasalahan yang dinyatakan ini, sistem pembelajaran menggunakan MOOC dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi kualiti supaya pelajar dapat pembelajaran yang lebih efektif dan berkesan melalui MOOC.
BAB 5
KESIMPULAN
5.0PengenalanDapatan kajian yang telah dilaporkan dalam Bab 4 akan dibincangkan dan dirumuskan dalam bab ini semula. Bab ini akan membentangkan hasil penemuan kajian yang telah dilaporkan dan dilihat kepada kesesuaiannya untuk menjawab kepada objektif-objektif kajian yang telah ditetapkan. Perbincangan akan dilakukan dengan membuat kesimpulan berdasarkan kepada keputusan yang diperolehbagi memenuhi objektif kajian ini. Melalui perbincangan,rumusan daripada dapatan yang dilakukanakan membawa kepada perbincangan melewati aspek implikasi kajian serta lontaran cadangan lanjutan.
5.1Dapatan KajianPerbincangan tentang dapatan kajian adalah berdasarkan objektif kajian. Sehubungan dengan itu dapatan kajian yang dibincangkan ini akan menjawab kepada objektif kajian iaitu untuk mengkaji keterlibatan pelajar separuh masa dalam pembelajaran secara MOOC, untuk mengkaji pengurusan masa di kalangan pelajar separuh masa ketika mengikuti MOOC dan untuk mengenal pasti cabaran semasa menyelesaikan tugasan MOOC.
5.2PerbincanganPerbincangan dalam bab ini membentangkan hasil penemuan kajian yang telah dilaporkan dan kesesuaiannya yang menjawab objektif-objektif kajian yang telah ditetapkan. Melalui perbincangan, kesimpulan tentang dapatan kajian yang diperolehi dan melaluinya juga akan dikemukakan beberapa cadangan yang dapat dimajukan untuk tindakan pembelajaran melalui MOOC bagi kajian akan datang.

5.2.1Keterlibatan pelajar separuh masa dalam MOOCHasil dapatan daripada kaedah temu bual yang dilakukan diantara penyelidik dan responden bagi keterlibatan pelajar separuh masa dalam MOOC yang dibahagikan kepada tiga aspek iaitu tingkah laku, emosi dan kognitif ini akan dibincangkan mengikut pembahagian tersebut. Penyelidik mendapati bahawa dari gabungan daripada ketiga-tiga aspek ini membuktikan bahawa MOOC banyak membantu pelajar dalam pembelajaran kerana ianya membantu meringankan dan menjimatkan masa serta tidak memberikan tekanan kepada pelajar separuh masa.
5.2.1.1Keterlibatan Tingkah LakuKajian ini menggunakan Teori Vygotsky dan Teori Penentuan Diri untuk melihat keterlibatan tahap motivasi yang ada pada pelajar semasa mengikuti MOOC. Hal ini kerana motivasi penglibatan pelajar dalam MOOC akan memberi kesan kepada penyertaan pelajar pada masa akan datang. Justeru, adalah penting untuk melihat tahap motivasi yang ada pada pelajar semasa mengikuti MOOC. Keberkesanan diri bagi pelajar merupakan faktor motivasi yang mempengaruhi tingkah laku seseorang pelajar. Hal ini bermaksud sekiranya pelajar dapat melakukan sesuatu tugasan dengan betul maka perkara ini akan menjadi pendorong kepada mereka untuk terus melakukannya.
Perilaku individu meningkat sekiranya individu memiliki tiga komponen iaitu kompetensi, autonomi dan keterkaitan (relatedness) dengan hasil yang diperoleh (Chatzisarantis, Biddle dan Meek, 1997). Pertama adalah kemampuan individu terhadap aktiviti yang diceburinya. Sekiranya kemampuan individu terhadap aktiviti yang diceburinya tinggi maka individu mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukannya. Yang kedua adalah autonomi, individu perlu diberi pilihan untuk membuat keputusan dalam aktiviti yang dipilihnya. Pilihan yang diberikan kepada individu meningkatkan motivasi untuk melakukan aktiviti yang dipilihnya. Komponen ketiga adalah keterkaitan (relatedness). Sekiranya, individu tersebut pernah berjaya melakukan sesuatu yang boleh dibanggakan, maka motivasi individu terus meningkat untuk melakukan aktiviti tersebut. Dalam konteks kajian ini, contoh kemampuan pelajar yang dapat dilihat adalah penglibatan serta kegigihan mereka untuk melihat video serta menyiapkan tugasan walaupun terdapat cabaran dan halangan.
Aspek ini dapat dilihat melalui dapatan yang diperoleh melalui temu bual dimana reponden menyatakan bahawa cabaran yang dihadapi tidak menjadi penghalang, malah mendorong untuk melakukan tugasan.
Cabaran tak menghalang malah mndorong melibatkan diri
Yunna
Tahap cabaran ini menjadikan kompetensi pelajar tinggi untuk melakukannya. Pelajar yang mengikuti MOOC sentiasa mengemaskini dan melakukan aktiviti di MOOC secara konsisten. Perkara ini, meningkatkan kemampuan pelajar dan seterusnya meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan tugasan
Seterusnya, autonomi iaitu pilihan untuk membuat keputusan dalam aktiviti yang dipilih oleh mereka. Pilihan yang diberikan kepada pelajar meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan aktiviti yang dipilih. Sejajar dengan itu, autonomi yang ada pada pelajar separuh masa semasa mengikuti pekembangan pembelajaran melalui MOOC adalah pelajar lebih menyukai dan memilih corak dan konsep MOOC yang berlandaskan video. Hal ini kerana, video tidak membosankan, menarik, mudah untuk faham serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan serta persoalan yang timbul.Pembelajaran melalui MOOC adalah sistem yang bertujuan untuk memudahkan pelajar dengan pembelajaran secara atas talian. Pelajar diberi pilihan untuk melakukan segala aktiviti atas kerelaan mereka sndiri tanpa sebarang paksaan.
Autonomi atau pilihan yang ada pada pelajar ini memberi peluang untuk mereka melakukan segala tugasan dan aktiviti dengan senang dan tanpa sebarang kongkongan. Pensyarah juga boleh memberi panduan dan arahan secara di atas talian, dan pelajar boleh membuat ulangkaji pelajaran sendiri. Perkara ini bukan sahaja secara tidak langsung dapat menjimatkan masa pengurusan penilaian pensyarah terhadap pelajar, malah pelajar juga dapat mengetahui tahap prestasi mereka secara terus. Namun begitu, ianya tidak bermaksud bahawa tugas pensyarah itu diambil alih oleh MOOC, ianya bertujuan untuk meringankan tugas pensyarah itu sendiri.
Sebarang bentuk bantuan yang diberikan oleh pensyarah amatlah bermakna bagi setiap pelajar. Hal ini dapat dilihat dimana responden di dalam kajian ini menyatakan bahawa setiap reaksi yang diberikan oleh pensyarah terhadap mereka amatlah bermakna dan dapat mempengaruhi emosi serta bentuk pembelajaran pelajar. Perkara ini adalah jelas seperti mana yang digariskan oleh Vygotsky mengenai pentingnya perkara ini melalui pernyataannya tentang ZPD;
“The distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers”
Oleh yang demikian, peranan pensyarah dalam memberikan bimbingan, semangat serta tunjuk ajar kepada pelajar amatlah penting seiring dengan MOOC juga. Justeru, sekiranya peranan pensyarah dan MOOC ini dipraktikkan dengan sebaiknya maka hasil pembelajaran yang bakal diperoleh oleh pelajar akan lebih memberansangkan.
Komponen ketiga adalah keterkaitan perasaan (relatedness) dengan hasil yang diperoleh. Sebagai contoh, dalam pembelajaran melalui MOOC ini kecekapan pelajar dalam mengendalikan pembelajaran menggunakan IT dapat ditingkatkan apabila pelajar meletakkan kefahaman mereka terhadap MOOC ini sebagai satu bentuk pembelajaran yang dilakukan di atas talian dimana mereka dapat belajar tanpa mengira masa dan tempat. Oleh itu, apabila pelajar mendapat pendedahan dalam penggunaan MOOC penglibatan mereka akan meningkat. Semasa mengikuti MOOC, penggunaan alat elektronik seperti telefon bimbit dan komputer riba dalam MOOC adalah meluas dan banyak membantu pelajar dalam pembelajaran.
Kecekapan pelajar dalam menggunakan MOOC akan membantu meningkatkan peratus mereka. Sekiranya pelajar pernah berjaya dalam menggunakan MOOC untuk menyiapkan tugasan dan aktiviti dengan lancar, maka motivasi mereka untuk melakukan perkara tersebut adalah tinggi. Justeru, adalah penting untuk melihat motivasi pelajar dalam pembelajaran MOOC kerana ianya akan memberi kesan kepada penyertaan pelajar dalam MOOC pada masa akan datang.

5.2.1.2Keterlibatan EmosiPembelajaran melalui MOOC ini menjadikan pelajar lebih celik IT dan lebih berkeyakinan untuk menggunakan MOOC tanpa rasa takut. Selain itu, pembelajaran melalui MOOC ini membuat mereka semakin tertarik untuk digunakan kerana memudahkan.Seterusnya, apabila memikirkan mengenai peratus yang perlu ditingkatkan, pelajar akan memikirkan alternatif yang perlu dilakukan bagi memastikan pencapaian peratus itu meningkat. Walaupun MOOC merupaka sistem pembelajaran atas talian, namun aspek persekitan seperti pengaruh rakan, pensyarah dan sebagainya juga turut memainkan peranan penting kepada pembelajaran pelajar. Perkara ini kerana, menurut Insung Jung, Charlotte Nirmalani Gunawardena ( 2014), perhatian terhadap pengiktirafan pengaruh budaya dalam pembelajaran dalam talian amatlah penting dan perlu diberikan perhatian bagi melihat hasil perkembangan dan pelaksanaan persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan budaya.

Dalam kajian ini, penyelidik telah mengenal pasti bahawa persekitaran pembelajaran bagi pelajar separuh masa ini amatlah mempengaruhi pembelajaran mereka. Walaupun pembelajaran melalui MOOC ini memberikan kemudahan kepada mereka untuk belajar dari segi masa, tempat, yuran, kelas, pembelajaran dan sebagainya namun, ianya memerlukan tanggugjawab yang tinggi dikalangan pelajar separuh masa. Hal ini kerana, mereka mempunyai tanggungjawab yang bukan hanya tertumpu sepenuhnya sebagai seorang pelajar, malah mereka juga turut memainkan peranan yang lebih dari satu seperti di rumah, tempat kerja dan sebagainya.
Bukan itu sahaja, faktor persekitaran ini juga adalah disebabkan oleh pengaruh yang diberikan oleh individu yang terdekat kepada pelajar seperti dorongan dan semangat akan menjadikan pelajar lebih bersemangat dan berusaha untuk meningkatkan pembelajaran mereka melalui MOOC ini. Seperti yang dapat dilihat melalui kajian ini, emosi pelajarterhadap kehadiran rakan dan pensyarah dalam MOOC yang dirasai melalui tindak balas yang dilakukan oleh mereka di atas talian seperti memberikan tanda suka dan memberikan komen memberikan kesan yang positif dalam pembelajaran pelajar. maklum balas positif serta galakan daripada daripada pensyarah yang meluas dan sering diberikan kepada pelajar juga menjadikan pelajar lebih seronok dan bersemangat dalam melakukan pembelajaran atau tugasan.Bukan itu sahaja, malahan segala bentuk tugasan atau aktiviti yang terdapat dalam MOOC juga akan disertai oleh pelajar sekiranya mereka mendapat motivasi dalam pembelajaran.
5.2.1.3Keterlibatan KognitifPembelajaran berlaku akibat aktiviti kendiri si pelajar seperti aktiviti pemerhatian, latihan, berfikir dan kadang-kadang dengan pertolongan orang lain seperti ibu bapa dan guru. Pembelajaran dapat dibezakan daripada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses apabila kebolehan kita berubah akibat proses kematangan yang semula jadi dan bukan akibat usaha kita sendiri. Robert M.Gagne (1970) yang merupakan salah seorang daripada tokoh teori kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses perkembangan (Rahman, 2015).

Proses keterlibatan secara kognitif yang dapat dilihat dalam kajian ini adalah melalui aktiviti yang mencabar minda pelajar yang memerlukan jawapan yang merupakan pendapat sendiri melalui pemikiran yang kritis dan kreatif. Terdapat banyak cabaran terhadap aktiviti dan tugasan MOOC kerana ianya berperingkat seperti dari peringkat senang ke susah dan mencabar kerana memerlukan penulisan ilmiah. Namun, ianya dapat menggalakkan para pelajar untuk lebihkan membaca dan berfikir rmengatasi setiap cabaran serta tidak mudah berputus asa.
Banyak cabaran. Sebabnya bila tengok video, jurnal bagi pandangan. Level dari senang ke susah. Mencabar. Penulisan ilmiah.

Bella
Seperti yang telah didedahkan di awal kajian mengenai teori”scaffolding”yang digunakan dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mencapai pembelajaran melalui MOOC dengan lebih berkesan. Bantuan yang diberikan melalui MOOC dapat memudahkan dan memberikan petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang kepada pelajar. Melalui “scaffolding”ini, pelajar diberi tugas tugas kompleks, sulit tetapi sistematik dan selanjutnya pelajar diberi bantuan untuk menyelesaikannya. Hal ini sangat sesuai dan selari dengan tujuan yang pembelajaran melalui MOOC ini. Ianya dapat dilihat melalui tugasan dan aktiviti yang diberikan yang dapat dikaitkan dengan ketekunan serta alternatif yang diambil oleh pelajar untuk menyiapkan serta melibatkan diri dalam perkara tersebut. Dalam usaha untuk melakukan semua itu, pelajar perlulah mendapatkan bantuan serta bimbingan yang memerlukan interaksi.
Terdapat dua bentuk yang dapat digunakan oleh pelajar iaitu secara bersemuka dengan pensyarah ataupun melalui MOOC. Pembelajaran melalui bersemuka lebih penting dan diperlukan. Hal ini kerana ianya hubungan sosial yang lebih mudah untuk membantu pelajar dalam memahami sesuatu kerana sekiranya terdapat soalan ianya boleh terus diusulkan dan terus mendapatkan jawapan daripada pensyarah. Namun begitu, interaksi secara bersemuka seperti pembelajaran di kelas ini hanya membantu pelajar ketika mereka masih berada dalam sesi pembelajaran, namun akan menjadi lemah untuk mengingatkan semula segala yang dipelajari.

Jika dilihat dari sudut pembelajaran melalui interaksi MOOC pula, pembahagian masa daripada pelajar memainkan peranan yang amat penting. Keterlibatan pelajar dalam pembelajaran melalui MOOC ini membantu dalam mengetahui kemajuan dan tahap peratus yang diperoleh oleh mereka. Perkara ini dapat membantu pelajar untuk terus memotivasikan diri supaya terus maju dan berusaha untuk meningkatkan jumlah peratus yang diperoleh. Walaupun interaksi secara MOOC ini mempunyai kebaikan seperti, boleh mengulang pembelajaran, dapat membantu dengan cara berpandukan kepada jurnal, dapat dilihat melalui maklum balas yang diberikan oleh pensyarah dan merupakan interaksi secara tidak langsung kerana tidak boleh bercakap dan hanya memerlukan tulisan.
Bagi kak, MOOC ada kelebihan. Bekerja kena pandai bagi masa. Face to face sesuai untuk full time. MOOC kadang-kadang tak boleh bercakap kena menulis
Lenna
Justeru, aspek persekitaran ini memainkan peranan penting terhadap pembelajaran pelajar terutamanya di kalangan pelajar separuh masa. Oleh itu, dalam menjalankan tanggungjawab yang lain, para pelajar separuh masa ini perlulah berwaspada dan sentiasa mengemaskini sebarang tugasan atau sebarang perbincangan yang terdapat di MOOC. Hal ini adalah untuk memastikan mereka tidak mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar serta tidak ketinggalan dalam pelajaran.

5.2.2Pengurusan masa oleh pelajar ketika mengikuti MOOCPembelajaran menggunakan MOOC iniadalah lebih fleksible dan mencabar. Hal ini demikian kerana pelajar perlu belajar sendiri dan perlu melatih pengurusan masa, kemahiran pemikiran kritis dan kritikal, cara berkomunikasi dan disiplin dalam diri mereka. Oleh itu, bagi mengukuhkan lagi kajian yang dilakukan oleh penyelidik, aspek pengurusan masa ini telah diketengahkan dalam kajian. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh daripada temu bual yang dilakukan menjelaskan bahawa pelajar separuh masa menyesuaikan diri mereka dengan corak pembelajaran MOOC melalui cara meluangkan masa.

Dengan cara ini, pelajar akan lebih mendalami dan memahami sesuatu perkara, konsep, aspek, tugasan dan sebagainya dengan sebetulnya. Bukan itu sahaja, melalui temu bual ini juga dapat disimpulkan bahawa pengurusan masa dan persediaan mental itu amat penting dan perlu ada dalam diri setiap pelajar supaya pembelajaran melalui MOOC ini dapat dilakukan sebaiknya dan dapat membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran. Pelajar pelulah sentiasa meluangkan masa melakukan pemantauan kepada peningkatan dalam pembelajaran mereka kerana ianya dapat membantu mereka untuk meningkatkan peratus serta pemahaman yang lebih jelas terhadap pelajaran yang dipelajari. Sehubungan dengan itu, peranan emosi bagi pelajar ini perlulah sentiasa berada dalam keadaan baik supaya dapat membantu mereka melakukan pembelajaran tanpa sebarang batasan.
Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh daripada temu bual yang dilakukan menjelaskan bahawa pelajar separuh masa menyesuaikan diri mereka dengan corak pembelajaran MOOC melalui cara meluangkan masa. Pengurusan pelajar dan pengurusan masa pelajar separuh masa dalam pembelajaran melalui MOOC adalah penting. Pelajar perlu memikir dan menguruskan kecukupan masa untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar seperti menyertai aktiviti dan menyiapkan tugasan di MOOC.Dengan cara ini, pelajar akan lebih mendalami dan memahami sesuatu perkara, konsep, aspek, tugasan dan sebagainya dengan sebetulnya.
Bukan itu sahaja, melalui temu bual ini dapat disimpulkan bahawa pengurusan masa dan persediaan mental itu amat penting dan perlu ada dalam diri setiap pelajar supaya pembelajaran melalui MOOC ini dapat dilakukan sebaiknya dan dapat membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran.Masa yang digunakan dengan cara yang teratur dan dirancang dengan baik serta tepat, akan mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada individu itu sendiri apabila dapat menyumbang kepada peningkatan dalam aspek kecekapan dalam melakukan tugasan dan dapat meningkatkan produktiviti dalam melakukan sesuatu kerja.

Bukan itu sahaja, malah pembelajaran melalui MOOC ini juga amatlah membantu dari segi pembelajaran bagi pelajar yang jauh. Kajian yang dilakukan ini menunjukkan bahawa MOOC memudahkan serta menjimatkan kos serta masa bagi pelajar yang jauh. Pelajar separuh masa yang merupakan responden dalam kajian ini ada menjelaskan bahawa penggunaan pembelajaran melalui MOOC ini amatlah membantunya dalam pembelajaran. Hal ini kerana, aspek jarak yang jauh menyebabkannya sukar untuk menghadiri kuliah dan sebagainya.
Perlu pengurusan masa. Kalau macam saya jauh MOOC membantu. Open online
Bella
Namun melalui MOOC, segala tugasan atau perkara yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi mudah dan tidak ketinggalan kerana pelajar sentiasa boleh mengunjungi laman MOOC untuk mengetahui sesuatu perkara. Malah, jika terdapat sebarang kekeliruan atau ketidakfahaman dalam sesuatu, pelajar boleh mendapatkan pertolongan dengan cara konsultansi dengan pensyarah ataupun rakan secara atas talian.

Justeru, peruntukkan waktu untuk MOOC amatlah penting dan pembahagian masa perlu dilakukan supaya pelajar dapat meluangkan masa untuk MOOC walaupun hanya sekejap. Tinjauan daripada hasil daripada kajian yang dilakukan ini jelas menunjukkan bahawa pelajar lebih memilih untuk memperuntukkan waktu malam untuk mengikuti MOOC kerana tidak ada gangguan dan keadaan emosi juga lebih stabil dan tenang.Penyataan ini turut disokong oleh Zaidah Binti Abd. Umar dan Zulkifli Bin Senin (2008), dalam kajian mereka dimana sebahagian pelajar lebih suka belajar pada waktu pagi atau malam kerana suasananya lebih selesa, nyaman dan tenteram berbanding waktu tengahari atau petang.
Perkara ini perlulah diaplikasikan dalam kalangan pelajar supaya setiap masa yang berlalu dapat digunakan dengan sistematik dan baik. Selain itu, pembahagian masa ini juga bertujuan untuk memastikan dalam pelajar meluangkan masa dengan keluarga dan kerja, mereka tidak mengenepikan tanggungjawab sebagai pelajar. Kepentingan dalam pengurusan masa yang berkesan menggambarkan kepada pengurusan kehidupanyang lebih baik untuk masa akan datang kerana setiap pendekatan pengurusan masa yang diambil,akan menjurus kepada perubahan pemikiran dan sikap seseorang (Nadhirah Aznan, Noraini Shamsuddin, 2004). Peruntukkan masa untuk pembelajaran oleh pelajar melalui MOOC perlulah diluangkan sekurang-kurangnya sejam untuk sehari. Hal ini supaya pelajar tidak ketinggalan dan sentiasa berwaspada serta fokus dalam pembelajaran.
5.2.3Cabaran yang dihadapi pelajar semasa meyelesaikan tugasan MOOCMelalui kaedah temu bual yang telah dijalankan, penyelidik mendapati bahawa terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam usaha untuk menyiapkan tugasan MOOC.Antara faktor cabaran adalah internet, kekangan masa, beban tugasan yang sukar untuk difahami dan sebagainya. Masalah internet yang dihadapi oleh pelajar ini adalah disebabkan oleh aspek tempat pendalaman, kelewatan untuk membayar bil dan sebagainya yang menjerumus kepada masalah untuk mengakses MOOC.
Justeru, antarasalah satu jalan penyelesaian yang boleh diambil adalah lain yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaraninternet ini adalah dengan mewujudkan mewujudkan sistem “offline”dan sistem seperti yang ada di “youtube”iaitu “mode watch later”di mana video yang ingin ditonton dapat disimpan walaupun ketika ketiadaan internet supaya dapat memudahkan pelajar untuk mengakses terutamanya pelajar yang menghadapi masalah internet. Hal ini dapat dilihat seperti mana yang diperkatakan oleh responden;
Do it just like you tube. Mode watch later
Iqa
Walaupun pada awal penggunaan MOOC ini terdapat kekeliruan dan kesukaran serta pelajar berasa kurang bermotivasi dan beranggapan bahawa MOOC ini kurang bernilai, namun setelah mereka berjaya menguasainya, mereka menjadi suka dan berasa senang akan sistem pembelajaran ini. Oleh itu, hasil kajian yang diperoleh ini menunjukkan bahawa para pelajar separuh masa ini mempunyai kesediaan yang tinggi tentang kebolehan menggunakan MOOC sebagai platform pembelajaran yang baharu serta segala cabaran yang dihadapi ditangani melalui usaha atau strategi yang digunakan oleh mereka.
Manakala antara cabaran lain yang sering dihadapi oleh pelajar adalah tugasan yang terlalu mencabar dan sukar untuk difahami. Seperti mana yang dinyatakan oleh salah seorang responden penyelidik dimana penggunaan Bahasa Inggeris menyebabkan responden menjadi kurang yakin dan mengambil masa yang lebih daripada biasa untuk menyiapkannya.
Rajin juga la buka. Tengok juga video. Kalau baca save dulu. Bahasa inggeris sekatan bahasa
Eida
Responden juga turut menyatakan bahawa bagi mengatasi cabaran ini, responden mendapatkan pertolongan daripada rakan yang lebih arif mengetahui. Justeru motivasi yang kuat diperlukan untuk mengharungi beban tugasan yang banyak daripada biasa seperti kuiz, projek dan pengurusan masa yang paling penting.
Seterusnya, tahap kesediaan pelajar dalam pembelajaran akan mempengaruhi penggunaan MOOC. Kesediaan diri pelajar adalah keyakinan diri dan kecekapan diri untuk menggunakan MOOC yang menggantikan pembelajaran harian biasa. Penyataan ini turut disokong oleh Md Yusoff Daud et.al., (2017) dalam kajiannya dimana tahap kecekapan diri terhadap penggunaan pembelajaran atas talian yang rendah akan menjejaskan tahap keyakinan dan kesediaan pelajar semasa menggunakannya. Dalam kajian ini, penyelidik mendapati bahawa pelajar separuh masa menerima dengan baik sistem pembelajaran melalui MOOC ini.
Oleh itu, bagi mewujudkan pelajar yang aktif, bentuk perbincangan yang dilakukan melalui MOOC perlulah distruktur dengan baik agar masa perbincangan pelajar dan juga pensyarah dapat dioptimumkan. Oleh itu, hasil kajian yang diperoleh ini menunjukkan bahawa responden mempunyai kesediaan yang tinggi tentang kebolehan menggunakan MOOC sebagai platform pembelajaran yang baharu melalui usaha atau strategi yang digunakan oleh mereka untuk menghadapi cabaran. Justeru, setiap cabaran yang wujud itu perlulah diatasi sebaiknya supaya sistem pembelajaran melalui MOOC ini dapat diperkembangkan dengan lebih meluas dan pelajar akan menjadi lebih cekap dan efektif akan penggunaannya.

5.3KesimpulanSecara kesimpulannya, aplikasi MOOC ini boleh diakses secara atas talian oleh sesiapa sahaja dan aplikasi ini merupakan aplikasi yang terbuka serta percuma. Selain itu juga, aplikasi ini juga turut memberikan manfaat kepada pelbagai pihak. Malah, pembelajaran melalui MOOC ini juga dapat memudahkan sesiapa sahaja yang ingin belajar secara atas talian dalam pelbagai bidang yang ingin diceburi. MOOC merupakan pembelajaran kendiri atau seseorang itu belajar secara bersendirian. Interaksi memainkan peranan penting dalam mengendalikan MOOC.
Penggunaan buku-buku pada masa kini tidak lagi merupakan satu-satunya sahaja alat bantuan untuk mengajar tetapi alat-alat teknologi juga turut membantu dalam menambahbaik kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih mudah, menarik dan berkesan.Secara umumnya, hasil analisis yang dibuat menunjukkan perkembangan kajian tentang MOOCsangat pesat berkembang merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Justeru, dapatan kajian ini akan memberikan panduan kepada penyelidik dalam kajian-kajian MOOC. Selain itu, pengalaman pelbagai bidang ilmu dalam aplikasi MOOC ini juga akan dapat menjadi garis panduan kepada para penyelidik untuk mempelbagaikan kajian-kajian mereka pada masa akan datang.
Namun begitu, penggunaan MOOC ini juga turut mempunyai kebaikan dan keburukan tertentu yang bergantung kepada cara pelajar mengaplikasikannya dalam pembelajaran mereka. Walaubagaimanapun, kajian ini tidak dapat menggambarkan keseluruhan penyelidikan berkaitan MOOC. Oleh itu, adalah diharapkan kajian lanjutan dari segi penerimaan dan penggunaan MOOC, perlaksanaan MOOC dan sebagainya masih perlu dikaji terutamanya dalam konteks pendidikan tinggi di Malaysia. Tambahan lagi kajian tersebut diperlukan untuk memahami sepenuhnya pembelajaran melalui MOOC dan membantu meningkatkan pencapaian akademik dan kemahiran generik dalam kalangan pelajar.

LAMPIRANRESPONDEN 1
NA: Apa tujuan Winnie sambung master nie?
Winnie: Tujuan sambung master sebab nak mintak cikgu atau lecture. Kalau dulu minat cikgu tp sebelum sambung master. Ni sebab nak mintak lecture pulak lepas ni.

NA: Tujuan dia maksud untuk pekerjaan
Winnie: Ya untuk pekerjaan.

NA: Apakah reaksi Winnie apabila mcm lecture Pn Fauziah maklumkan pembelajaran subjek SGDY 5013 secara MOOC?
Winnie: Mula-mula tu agak macam blur sikit sebab kita tak tau apa itu MOOC. Pastu dia macam ni first time saya ambik subjek ni pastu belajar dengan MOOC.

NA: Sebelum ni ada subjek lain tapi belum di MOOC kan?
Winnie: Semester ni saya dapat subjek MOOC ni jadi macam first time lah kita belajar. Rasa macam setengah orang kata apa…tengah belajar la benda ni tapi tak terror lagik la.

NA: Apa yang winnie faham tentang pembelajaran secara MOOC nie?
Winnie: Apa yang Winnie faham lah dia lebih kepada kn apply system internet. Kita kena lebih jawab kat laptop. Kita macam jawab sesi jawab semua kat dalam tu.

NA: Semua kat dalam tu, contoh pembelajaran dalam tu?
Winnie: Dalam pembelajaran tu ada nota, task pastu ada apa lagi ya..NA: Kuiz ada tak?
Winnie: Kuiz dan juga assignment.

NA: Semua dalam tu kira Winnie kena alert la.

Winnie: Lagi satu dia kena cepat alert. Kalau tidak macam kita akan ketinggalan
kebelakang.

NA: Dah faham tentang MOOC. Apakah yang Winnie suka tentang MOOC dan apa yang Winnie tak suka tentang MOOC nie? Mengapa?
Winnie: Apa yang Winnie suka tentang MOOC ni kita just belajar dalam tu saja. Kita tak payah nak mengadap orang lain. Apa yang satu lagi?
NA: Apa yang kurang suka?
Winnie: Yang kurang suka ni lambat sikit la sebab kita banyak kerja kan pastu kena open laptop pastu nak kena jawab pastu kadang-kadang kat rumah internet slow.

NA: Ya, betul. Apakah corak MOOC yang Winnie suka? Daripda beberapa aktiviti yang Winnie cakap tadi, contohnya tadi Winnie sebut ada task, notes, assignment pastu yang mana Winnie suka dalam tu yang Winnie preffer la.

Winnie: Notes.

NA: Sebab notes tu?
Winnie: Kita boleh copy, kita boleh simpan kat kita punya laptop pastu anytime kita boleh tengok dan baca.

NA: Dia assume bila-bila kita ada kan. Kemudian pada pendapat Winnie apakah dengan adanya pembelajaran secara MOOC ni boleh menggantIqan tugas pensyarah? Maksudnya adakah pensyarah ni masih releven untuk dengan MOOC ni?
Winnie: Rasanya masih releven.

NA: Kenapa?
Winnie: Sebab kita ni kadang-kadang dalam kelas ni kena berdepan dengan lecture, kita kena bersua muka sebab kita lebih faham, kadang-kadang kita berdepan dengan laptop macam tu kita kurang faham lambat sikit.

NA: Maksudnya pensyarah masih releven walaupun dalam MOOC. Bila kita dapat macam nota atau apa-apa, kalau task tu ok kita boleh tanya kawan-kawankan tapi….

Winnie: Tapi rasanya pensyarah masih releven untuk kita pakai.

NA: Pada pendapat Winnie apakah MOOC nie dia memberi kesan terhadap hubungan pensyarah dan pelajar. Maksudnya kalau dulu semua face to face dengan pensyarah tapi still ada kan tapi bila di MOOC kan dia lebih kepada secara online. Dia memberi kesan tak kepada hubungan dengan pensyarah.

Winnie: Rasanya dia memberi kesan sebab kita tetap akan tanya kepada pensyarah. Kadang-kadang kita tengok tak faham kita whatsapp dia untuk bertanya.

NA: Apakah aspek dalam MOOC yang Winnie rasa membantu di dalam pembelajaran Winnie dan Mengapa? Macam what the best thing dalam MOOC lah yang boleh bantu Winnie?
Winnie: Yang boleh bantu Winnie tu dari segi kecekapan kita menggunakan internet kot. Kita macam dulu sebelum ni kita tak tau sangat nak pakai MOOC nak buat assignment semua dalam tu jadi sekarang ni kita dah serba sikit kita dah tau macam mana nak send assignment, macam mana nak discuss melalui dalam tu.

NA: Dalam tu maksudnya you can discuss lah. Maksud discuss in terms of dalam tu macam ada forum ka?
Winnie: Forum lagipun bukan macam forum tapi boleh komen dengan lecture jadi kita bolehkomen. Lepas kita tengok video tu kita dah boleh komen video tu.

NA: Contoh Prof bagi video?
Winnie: Prof bagi video papstu kita boleh komenvideo good la, great la apa la semua. Nanti dia sambung la semua komen-komen.

NA: Ok. Bagaimana persepsi Winnie sebagai pelajar separuh masa MOOC ni. Kan Winnie bekerja so macam mana persepsi Winnie tentang diri Winnie sebagai pelajar MOOC.Macam mana Winnie define tu?
Winnie: Macam mana nak jawab.

NA: Macam nak tau macam dulu macam time kita ada online touch juga tapi belum di MOOC kan so adakah Winnie rasa terbeban?
Winnie: Terbeban?
NA: Ya, terbeban.

Winnie: Tak lah terbebanlah orang panggil cuma tapi kita tak sempat nak tengok. Kita ada masa untuk Sabtu dan Ahad sahaja. Isnin hingga Jumaat busy.

NA: Sabtu dan Ahad sahaja. Maksudnya Sabtu dan Ahad weekend saja ke apa?
Winnie: Malam weekend.

NA: Sebab Sabtu you have class.

Winnie: Jadi kita ada Sabtu malam dan Ahad malam.

NA: Biasanya task tu dia bagi berapa lama?
Winnie: Dalam seminggu macam tu.

NA: Soalan seterusnya, bagaimanakah andan rasa apabila anda belajar melalui MOOC nie. Ni lebih kepada perasaan lah.

Winnie: Dah boleh sikit. Kalau dulu buta IT.

NA: Tak lah buta sangat kan.

Winnie: Tapi boleh la.

NA: Rasa-rasa? Rasa macam lebih confident ka?
Winnie: Ya lebih confident nak tekan tu. Dia takut-takut nak tekan.

NA: Takut tersalah tekan?
Winnie: Takut tersalah tekan, takut tersalah masuk group.

NA: Ok. Bila dalam MOOC adakah Winnie rasa macam kehadiran macam kawan-kawankelas dan pensyarah dalam MOOC tu. Rasa tak kehadiran mereka dalam MOOC tu. Defind the present of them.

Winnie: Rasa sebab depa pun ada like kita punya komen, balas komen.

NA: Maksudnya bila kita bagi macam react pada tu depa boleh comment like facebook la. You can comment, you can reply macam tu. Contohnya so macam Winnie bagi komen atau apa-apa isu kan so ada tak lecture bagi maklumbalas good lah Winnie macam tu ada tak?
Winnie: Kalau Winnie tu like banyak kot tapi kalau komen sebab Winnie jarang masuk dalamtu. Baru setakat la 40% lagi 60% nak habiskan.

NA: Oh, dia ada peratus, bila kita masuk dalam tu.

Winnie: Dia ada peratus dia apa yang kita dah tengok, lecture boleh tau. Kita tengok video, kita dah buat task apa semua lecture boleh tau.

NA: Oh, maksudnya progress kita tu memang ada direkodkan kat dalam tu. Kemudian adakah terdapat aktiviti yang mencabar minda dalam MOOC?
Winnie: Ada, task yang dibagi tu la ni pun tak siap lagi.

NA: Task apa tu?
Winnie: Dia bagi macam assignment tapi dia tanya soalan tapi kita kena fikir sendiri la. Tapi tak siap lagi.

NA: Dia punya soalan tu boleh share tak?
Winnie: Soalan dia tak ingat la tapi lebih kepada subjek ni la SGDY 5013.

NA: Maksudnya dia nak kita explain jawapan tak da dalam buku.

Winnie: Tapi kita kena bagi pendapat kita.

NA: Oh, bagi pendapat kita tu memang berat lah kan. Bagaimanakah Winnie menilai interaksi melalui MOOC ni berbanding interaksi secara face to face?. Macam mana Winnie menilai interaksi secara MOOC banding interaksi secara bersemuka.

Winnie: Maksudnya interaksi secara bersemuka kita lebig faham kot. MOOC kita ni tak faham sebab kit abaca ja kita tak tau nak buat macam mana.

NA: Kita tak boleh tanya on the spot.

Winnie: Kita macam tertanya-tanya sorang-sorang kita.

NA: Bagaimana Winnie fikir MOOC ni menyumbang… ka MOOC ni lebih macam Winnie kata dia lebih pada tertanya-tanya sendiri so bagaimana Winnie macam fikir MOOC ni boleh menyumbang kepada persekitaran kendiri maksudnya pembelajaran tu depand kepada kita?.

Winnie: Macam mana ya.

NA: Macam ni adakah Winnie rasa dengan MOOC tu bolehkah dia lebih kepada kendiri kita macam nak buat kalau kita tak nak buat maksud kita ketinggalan tapi macam kita nak contoh tak buat lagi la. Eh, kita x buat lagi la task ni. Macam mana Winnie motivated diri.

Winnie: Rajin motivated kan diri. Ada progress tu kot. Bila ada progress tu baru kita motivated diri. Kita nak kena jawab jugak soalan tu. Kalau tak dak progress susah jugak la.

NA: Tak dak kita tak tau macam kita punya status dok kat mana. Dok kat paling low ka, sederhana ka ataupun ok dah la kan. So bila kita cakap tentang MOOC ni Winnie pun pelajar separuh masa dan kerja kat luar so berapa jam sehari dalam seminggu yang Winnie peruntukkan dalam MOOC?
Winnie: Dalam sejam atau 2 jam
NA: Setiap hari?.Winnie: Sabtu dan Ahad.

NA: Sabtu dan Ahad sahaja. Ok. So Winnie dah jawab waktu tu Sabtu dan Ahad malam kan. Bagaimana Winnie menyesuaIqan diri dengan corak pembelajarn MOOC?. Macam 70% online 30% sahaja bersemuka. Macam mana Winnie menyesuaikan diri sebagai pelajar separuh masa. Winnie buat macam mana nak spend your time.

Winnie: Tentang bagi masa untuk kita tengok MOOC tu la walaupun kita busy.

NA: Oh, tetap bagi masa untuk MOOC.

Winnie: Setiap Sabtu ada kelas.

NA: Oh, setiap Sabtu masih ada kelas.

Winnie: Kita ambil subjek dakam 2 3 subjek jadi kita kena pandai bagi masa lah. Assignment untuk subjek lain juga.

NA: Ya betul. Maksudnya Winnie ambil 3 subjek kan so 1 subjek ni yang MOOC kan tapi contoh lagi 2 subjek tu?
Winnie: Biasa sahaja tapi banyak assignment.

NA: So Winnie kena pantau susah juga lah kan. The same time kena ambil subjeklah tapi lebih kepada MOOC ni kot sebab kelas dia ada tugasan oline pun dia ada. Pada pendapat Winnie apakah cabaran yang Winnie berdepan dalam MOOC ni?
Winnie: Bila kita jawab kat dalam rumah bila kita tengok MOOC. Cabaran dia internet dia terlalu slow.

NA: Excess internet tu la
Winnie: Ya, excess internet
NA: Apakah strategi atau pendekatan yang Winnie ambil dalam menghadapi cabaran pelajar sebagai separuh masa MOOC?. Apa strategi Winnie ataupun langkah-langkah yang Winnie ambil. Sebab Winnie tau Winnie pelajar separuh masa pastu ada subjek lain lagi. Ada subjek MOOC yang kita kena buat pastu ada problem. Maksudnya problem tapi bukan cabaran. Contoh internet so apa Winnie yang buat. Ada masalah internet so adakah Winnie Ubah macam buat kat luar tempat lain ka?
Winnie: Cabaran dia tu Winnie kena keluar dari rumah. Kena pergi CC sebab laju sikit internet kan. Kalau CC tu Winnie try la pergi juga haru Jumaat lepas balik kerja tu kan dalam pukul 5 lebih dalam sejam 2 jam pergi situ untuk tengok progress.

NA: Ada strategi sendiri lah kan. Pada pendapat Winnie cabaran tu lagi meningkatkan Winnie punya keterlibatan dalam MOOC tu la kan? So macam mana cabaran dia.

Winnie: Adalah down la sikit. Dia macam alah orang lain dah jawab progress dah banyak.

NA: Kita rasa?
Winnie: Kita rasa macam alamak aku dah terlambat
NA: Tapi kita alert la benda tu tapi kita aware kata kita lambat tu yang Winnie pergi CC semua tu. Boleh tak Winnie bagi cadangan kat saya penambahbaIqan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran secara MOOC tu. Apa cadangan Winnie Penambahbaikan mungkin ada kekurangan?
Winnie: PenambahbaIqan mungkin untuk 2 minggu kelas. Cadangan ke?
NA: Ya cadangan.

Winnie: MOOC ni kadang-kadang student tu tak tau dia ketinggalan banyak. Mungkin lecture boleh buat kelas asing untuk kenalkan apa itu MOOC selama 2 minggu atau 3 minggu sebab kita masuk minggu pertama kita dah blur macam apa itu MOOC.

NA: Kita baru dengan course tu lepas tu kita dapat tau pulak MOOC.

Winnie: Better lecture kena explain deulu dalam 2 minggu macam tu
NA: Kira dalam permulaan tu dia kena explain apa itu MOOC.

Winnie: Apa nak jawab semua dalam tu
NA: Ok good. Ok itu saja pertanyaan saya.

Winnie: Ok, Thank you
RESPONDEN 2
NA: Apa tujuan Bella sambung belajar dalam bidang pendidikan?
Bella: Ok, saya sambung belajar dalam bidang pendidkan ni pertama sekali sebab saya dah ambil ijazah/degree saya kauseling jadi saya sambung dalam pendidIqan saya. Nanti saya mudah atau boleh faham kelaku pelajar sebab saya berhadapan dengan pelajar yang secara majoritinya ramai cikgu tak suka macam langgar disiplin, selalu ponteng, merokok. Jadi saya sambung master ni sebab saya nak faham diaorg dengan lebih mudah.

NA: Bella sambung ni maksudnya untuk membantu Bella menjadi seorang kaunselor yang lebih memahami pelajar kan? Ok. Baik seterusnya apakah reaksi Bella pensyarah Prof Fauziah maklum yang pembelajaran subjek SGDY 5013 Bella ni dalam MOOC? Adakah first time dengar ka?
Bella: Ok, saya first tie dengar semasa tahun lepas semasa saya ambil IT atau ithink an education and masa tu dah startlah dengan MOOC ni tapi penggunaan MOOC masa tu tak berapa nak meluas sangat macam kelas Dr Fauziah. Kira Dr Fauziah ni bila diperkenalkan open learning tu kira saya first time access dan buat task dalam tu lah.

NA: Kira semester sebelum ni telah diperkenalkan tentang MOOC tapi tak dijalankan lah kan macam kita dapat maklumat secara so Bella macam aware lah adanya MOOC dalam pembelajaran di peringkat master UUM ni. Ok baik. Jadi aLenna nak tanya apa yang Bella faham te tentang pembelajaran secara MOOC?
Bella: Ok apa yang yang saya faham pembelajaran secara MOOC ni adalah pembelajaran melalui secara dalam talian macam cara atas talian kan, online kan pastu dia boleh menggunakan computer boleh menggunakan handphone, apa-apa ja alat elektronik uang senang diakses pembelajaran tu.

NA: Maksudnya macam masa tu kita rasa macam nak search tapi taka da laptop so kita boleh akses elalui smartphine semua tu. Apa yang Bella suka ataupun kurang suka tentang pembelajaran secara MOOC?
Bella: Ok kalau yang saya suka tentang pembelajaran tentang MOOC ni pertamanya dia senang diakseslah maksudnya kat mana-mana ja kita boleh akses melalui telefon pintar maksudnya kalau kita bosan ke still boleh tengok kan. Yang keduanya saya suka ni sebab di flexible masa dia macam tak tetapkan masa dia. Ok task ni boleh dibuat pada waktu ni jadi dia flexible dari masa lah. Apa yang saya kurang suka kekangannya kalau dari segi internet ni contoh kita berada di satu kawasan yang mempunyai line yang rendah jadi sukar di akses lah.

NA: Maksudnya MOOC ni bila dia punya kita tak suka kita bukan taknak akses kita nak akses tapi kekangan dia macam internet kawasan tu coverage dia rendah jadi kita nak akses pada tugasan kita tu yang tu lah yang kita kurang suka kan. Ok, apakah corak MOOC yang Bella suka mungkin you boleh terangkan sikit lah dalam MOOC tu apa yang Bella suka? Contohnya dalam tu ada pa dan yang mana paling Bella suka?
Bella: Kalau bagi saya cara yang paling saya suka ialah video. Ok masuk video daripada video tu kita mintak feeback kan masa tu dia tinggalkan ruang komen yang mana kita boleh interaksi dengan kawan sekelas kita dengan tenaga pengajar kita. So maksudnya bila kita tengok video tu apa yang saya nak ataupun apa yang saya nak persoalkan boleh terjawab dekat situlah.

NA: Tapi katakanlah masa Bella tengok video tak sama dengan waktu kawan-kawan lain tengok so macam mana interaksi tu berlangsung? Katakan dia dah tengok dah so dia tinggalkan komen mungkin Bella tak masuk lagi masa tu macam tu ka?
Bella: Walaupun waktu akses tu berbeza mungkin soalan saya mungkin dah dijjawab terlebih awal atau mungkin saya baru first time nak bertanya soalan ka apa tapi mesti ada interaksi.

NA: So yang tak suka?
Bella: Yang tak suka PDF sebab saya lebih prefer kalau dia masukkan PDF dia akan jadi satu keratan yang sangat panjang jadi dia agak membosankanlah.

NA: Maksudnya kalau yang lecture upload dalam bentuk PDF tu selalunya dia mungkin jurnal macam nota. Nota dalam bentuk PDF ada tak?
Bella: Dalam pentuk powerpoint dia transfer dalam bentuk PDF.

NA: So yang tu kita rasa kurang suka lah. Seterusnya pada pendapat Bella adakah pembelajaran secara MOOC ni mungkin next tome atau masa depan pensyarah tu masih releven ke tak?
Bella: Pada pendapat saya macam saya sendiri sangat membantulah sebab saya tinggal dekat Johor dan setiap minggu saya kena ulang alik dari Johor ke Kedah jadi kalau kelas online MOOC macam ni sangat membantulah. Contohnya awal kelas DR Fauziah skip kelas tapi still pembelajaran berjalan. Saya lebih seronok macam tu lah walaupu Dr Fauziah tak mengajar bila dalam tu dia tinggalkan video mengajar kea pa membantu sebenarnya sebab pembelajaran boleh berjalan juga.

NA: Ia akan berjalan juga tanpa bersemuka sebab maksudnya Bella travel every week.

Bella: Ya, every week sebab saya sambung master ni sebelum saya posting lagi sementara tunggu posting lagi. First-first saya ambil MOOC jajdi bila sem 3 saya dah start MOOC saya kerja pastu dapat kolej vokasional balik pukul 5 jadi masa nak menulis tu tak ada sebab hujung minggu ada aktiviti jadi kekangan dekat situ bila setahun membazir baru bertukar course work.

NA: Pada pendapat Bella, apakah MOOC ni beri kesan terhadap hubungan pensyarah dan pelajar?
Bella: Bagi saya oklah walaupun dia belajar dalam talian sometimes lecture letak task ke something kalau kita hantar dia macam “ok good” so maksudnya ada interaksi di situ dan dia tak menghalang.

NA: Apakah aspek MOOC yang Bella rasa membantu dalam pembelajaran? Mengapa?
Bella: Dari aspek MOOC ni lebih mudah digunakan dan diakses. Bagi saya ia membantu kadang-kadang even dekat sekolah kita sibuk dengan aktiviti tapi sementara nak tunggu pelajar tu kita boleh gunakan.

NA: Macam mana persepsi Bella macam Bella pelajar pastu bekerja at the same time. Macam mana Bella persepsi diri sebagai pelajar MOOC dan pelajar separuh masa? Adakah ok ke persepsiterhadap diri?
Bella: Kalau macam saya sekarang saya banyak habiskan masa tengok video di waktu terluang contohnya macam hari Jumaat biasanya pagi Jumaat tu saya akan focus sebab hari sekolah balik lewat petang boleh tengok sekejab sahaja. Kalau hari Jumaat tu boleh tengok dalam tempoh yang panjang macam dari pagi hingga malam.

NA: Bagaimana anda rasa bila anda belajar MOOC?
Bella: Masa first saya MOOC ni saya buat dekat online learning. Masa tu excited lah sebab dia tetapkan 5 minggu untuk habiskan satu period untuk pembelajaran.Yang paling seronok at the end of the learning tu kita dapat sijil pengiktirafan yang menyatakan kita dah selesaIqan dan sijil tu ka lecture boleh digunakan. Kita open learning ni kali kedua experience saya guna MOOC. Interesting juga lah kalau guna dekat sekolah.

NA: Bella rasa tak kehadiran rakan sekelas dengan pensyarah dalam MOOC?
Bella: Ya, saya rasa.

NA: Adakah Bella dapat maklum balas positif daripada pensyarah? Maksudnya bila Bella komen so pensyarah pun komen.

Bella: Ada so macam dapat penghargaan
NA: Dalam MOOC adakah terdapat aktiviti yang mencabar minda?
Bella: Bagi saya memang banyaklah contohnya bila tengok video, fail-fail PDF atau jurnal, article dia tanya boleh tak bagi pandangan berdasarkan video nie, apa pandangan anda. Maksudnya kat situ macam dia mencabar pemikiran.

NA: Bagaimana Bella menilai interaksi melalui MOOC dengan face to face?
Bella: Dengan Face to face ni bila kita datang kelas kita dapat ilmu pada hari tu juga maksudnya boleh ingat pada masa tu tapi kalau nak recall balik jadi lemah. Tapi kalau online even kita lupa kita still boleh cari balik untuk recall. Maksudnya bila dalam kelas kita dapat ilmu tu on the spot tapi bila kita balik rumah kita nak recall kita kena cari sources tapi kalau dalam online we can always refer daripada jurnal apa semua.

NA: Bagaimanakah Bella fikir MOOc ni menyumbang kepada persekitaran pembelajaran kendiri? Maksudnya dia lebih kepada kita punya effort, cara nak hadapi MOOC tu. Adakah dia menyumbang lebih kepada kendiri?
Bella: Bagi saya memang dia dapat menyumbanglah sebabnya bila DR dah set apa semua setiap minggu so kita dah alert macam minggu ni tajuk apa so kita akan buka kat situ. Kita akan buka video tu, kita interaksi, kita hantar komen. Maksudnya memang menyumbang kepada kendiri lah.

NA: Katakan pembelajaran ni bukan secara MOOC so kita mungkin tunggu next kelas so macam baru nak ready kalau macam ni kita always on the track. Dari segi pengurusan masa pula berapa jam dalam masa sehari atau seminggu Bella peruntukkan untuk MOOC tu tapi macam Bella cakap Bella akan buat semasa Bella travel ke sini kan so soalan ni dah dijawab. Bagaimana Bella menyesuaIqan diri dengan MOOC punya pembelajaran yang sentiasa online?
Bella: Biasanya nak sesuaIqan diri ni pada waktuterluanglah. Balik sekolah pukul 5 tu kadang-kadang tak rest memang padat Cuma kalau contoh waktu malam tengok tv so macam terpikir apa yang ada sebab kita dah set dalam fikiran kita asala ada waktu lapang ja kita akan buka.

NA: Pada pendapat Bella, pengurusan masa bagi pelajar separuh masa ni dia berkait tak dengan MOOC macam pelajar separuh masa ni cabaran dia dengan MOOC lebih la kan sebab dia bekerja. Pada pendapat Bella macam mana benda tu relate dengan MOOC? Maksudnya perlu pengurusan masa atau tak?
Bella: Bagi saya memang perlu contohnya macam saya yang jauh ni. Kalau tak dapat datang kelas MOOC ni sangat membantu. Atleast kalau tak datang class pun benda tu still berjalan walaupun jauh.

NA: Pada pendapat Bella, apa cabaran yang Bella berhadapan dengan MOOC nie?
Bella: Cabaran saya yang pertama kekangan masa. Yang kedua dari segi line internet sebab saya duduk kawasan perladangan. Seterusnya bila task saya bahasa inggeris saya ambil masa sikit untuk faham.

NA: Apakah stretegi yang Bella ambil untuk atasi cabaran itu?
Bella: Saya akan cuba isi waktu terluang dekat sekolah sebab internet dia laju dan bila saya balik university saya akan ambil peluang dengan line yang laju.

NA: Pada pendapat Bella, cabaran-cabaran yang Bella sebut tu adakah menghalang daripada menyelesaIqan tugasan MOOC atau boleh hadapi?
Bella: Saya boleh hadapi even kita pergi shopping mall sementara nak tunggu makan still lagi boleh.

NA: What can you suggest untuk penambahbaIqan?
Bella: Disebabkan diamopen learning mungkin dari online tu boleh skopkan kepada offline juga so maksudnya tak mengganggu dari segi line internet but still dalam talian. Then pensyarah banyak masukkan cara pembelajaran melalui video dengan bentuk yang lebih menarik seperyi forum atau perbincangan lagi menyeronokkan.

NA: Ok. Terima kasih
Bella: Sama-sama

RESPONDEN 3
NA: Apa tujuan Wawa sambung belajar?
Wawa: Tujuan saya ni sebab saya terlibat dengan pendidIqan khas jadi saya sambung bab psikologi. PendidIqan khas ni pulak mempunyai muriid yang pelbagai jadi saya akan mengenali murid-murid tu.

NA: Wawa semester yang kedua so semester pengajian tu baru daftar tahun bila?
Wawa: Daftar tahun lepas sem 1 masuk kali ni kelas baru sem 2
NA: Apa reaksi Wawa since you semester kedua baru nak menyesuaIqan diri. So bila masuk subjek SGDY5013 tetiba pensyarah Prof Fauziah kata pembelajaran SGDY ni berbentuk MOOC?
Wawa: Actually masa saya sem 1 dah ambil IB punya subjek dalam tu ada blinded learning tentang MOOC jugaklah jadi bila Prof kata nak buat MOOC ni macam recall balik.

NA: Apa yang Wawa faham tentang pembelajaran secara MOOC ni?
Wawa: MOOC ni bagi saya kita boleh belajar di mana-mana sahaja, bila-bila masa asalkan ada device as laptop, smartphone tak kisahlah nak buka malam atau bila-bila.

NA: Apa yang Wawa suka tentang MOOC dan apa yang Wawa tak suka?
Wawa: Yang saya suka tentang MOOC ni dia tak pressure. Kita nak buat tu ada masa sebelum hantar tapi tak suka tu kurang guidance macam kita tak faham kita kena whatsapp DR.

NA: Pada pendapat Wawa pembelajaran secara MOOC boleh akses bila-bila masa adakah still need lecture atau dah tak releven?
Wawa: Pada pendapat saya still kena ada dalam MOOC sebab bila kita tak faham kita perlu juga tunjuk ajar kena ada juga guidance.

NA: Apakah corak MOOC yang Wawa suka macam dalam MOOC tu tugsan mana yang Wawa suka?
Wawa: Dalam banyak-banyak yang saya suka salah satunya video sebab banyak information. Then game yang main roda, roda tentang teori jadi bida dapat teori tu kita kena describe tentang teori tu.

NA: Kenapa Wawa suka?
Wawa: Sebab dia macam benda tu tak la tertumpu pada artIqal ja bila ada game macam tu macam interesting lah.

NA: Pada pendapat Wawa kita kan buat pembelajaran MOOc and Wawa kata kita still perlukan pensyarah so adakah MOOC ni memberi kesan terhadap hubungan pensyarah dan pelajar?
Wawa: Kesan dari segi positif tu sebab face to face pun ada dengan pennsyarah. MOOC pun pensyarah kena ada juga dalam tu untuk guidance. Kesan tu buatkan interaksi jadi lebih banyak walaupun taka da kelas pun tetap interact dengan DR. Kalau face to face kita kena tunggu next class baru kita boleh tanya so bila dia online kita boleh dapat feedback dari dia mmaksudnya lecture aktif student pun aktif jugaklah.

NA: Apakah aspek dalam MOOC tu membantu Wawa dalam pembelajaran? Mula-mula DR bagi video thenletak task then dari video tu kita tau apa dia bagi case ataupun explaination ataupun apa?
Wawa: Video tu tentang explaination macam DR cakap tentang teori bila habis semua tu DR bagi task buat relate antara teoori-teori tu apakah kaitan dia then post dalam task atau MOOC. Semua orang boleh tengok kita punya task tu. Semua orang boleh akses kita punya jjawapan macam orang lain punya iawapan saya boleh tengok dia jawab macam mana. Kita boelh tengok perbezaan jawapan dan kita dapat idea untuk tambah lagi.

NA: Bagaimana presepsi Wawa sebagai pelajar separuh masa MOOC?
Wawa: Presepsi saya sebanarnya saya lebih suka pembelajaran yang macam ni sebab macam yang saya kata tadi dia tak pressure tapi bila DR nak task tu minggu depan kita boleh buat by the tie bila kita free kita boleh buat jadi benda ni tak pressure.

NA: Ada tak Wawa dapat info tentang kawan yang tak boleh ikut dengan pembelajaran ni?
Wawa: Ada juga tapi dia still buat tugasan and bila ada kawan lain post dia boleh faham dan tak ketinggalan.

NA: Bagaimana Wawa rasa bila belajar MOOC ni? Macam mana perasaan?
Wawa: Benda ni macam DR letakkan percentage bila kita siap satu task percentage akan naik jadi bila macam hujung minggu nak masuk kelas saya rasa percentage saya tak naik lagi ni macam mana saya nak buat. Jadi saya akan berfikir apa yang saya nak buat bagi naik percentage. Maksudnya everytime masuk kelas boleh tengok la percentage tu. Setakat la 53% sebab ada task yang boleh complete.

NA: Adakah dalam MOOC tu Wawa rasa kehadiran rakan sekelas dan pensyarah dalam belajar online tu?
Wawa: Kadang-kadang semasa saya buat task dan post tu tak ada sapa online tapi esok tu akan ada feedback daripada DR dan kawan-kawan. Kita boleh like dan komen so saya selalu mendapat feedback positif daripada pensyarah.

NA: Adakah semua aktiviti seperti video, quiz, task assignment mencabar minda?
Wawa: Tak semua tapi kebanyakkan ada yag 53% tu sebab tulah yang agak heavy saya hold dulu tak buat lagi. Saya buat yang mudah-mudah dulu.

NA: Bagaimana Wawa menilai interaksi melalui MOOC compare to interaksi bersemuka?
Wawa: Bagi saya interaksi MOOC ni menilai tu boleh tengok dari feedback DR tapi kalau face to face banyak lagi communication dan akan ada banyak Q & A dengan DR dan rakan-rakan sekelas dan ada perbincangan. Dalam MOOC kuranglah perbincangan tapi still berjalan cuma pembelajaran secara bersemuka lebih direct kalau MOOC ni kalau tak nampak muka tapi kewujudan tu ada.

NA: Kalau interaksi dalam MOOC dah tertera percentage Wawa tapi kalau yang bersemuka tak tahu walaupun boleh Q & A tapi tak tahu kita punya performance. Macam mana Wawa rasa?
Wawa: Dari segi penilaian tu lepas saya habis kelas saya akan tengok catatan untuk apa yang diajar, apa yang kena buat, apa yang DR nak maksudnya saya menilai dengan sendirilah kerja-kerja saya.

NA: Di situ Wawa dah ada pembelajaran kendiri maksudnya dari segi face to face pun dapat buat macam Wawa balik tu Wawa catit tapi kalau pembelajaran secara MOOC tu persekitaran kendiri macam mana?
Wawa: MOOC tu memang banyaklah pembelajaran kendiri sebabnya kita akan buat task tu sebelum DR guide maksudnya kita akan fikir sendiri task tu barulah tanya DR macam mana. Sebelum lecture interact kita dah ada pembelajaran kendiri bila kita dah jawab then baru tahu dia punya interaksi.

NA: Dari segi pengurusan masa berapa jam sehari atau seminggu yang diperuntukkan untuk MOOC?
Wawa: Selalunya malam lepas saya balik sekolah dalam pukul 10 atau 11 malam saya akan ambil setengah jam atau 20 minit saya akan buka jugalah untuk tengok apa yang DR nak setiap malam kecuali kalau internet problemlah sebab saya memang tak boleh nak akses.

NA: Bagaimana Wawa menyesuaIqan diri dengan pembelajaran MOOC ni as a part time student, a teacher?
Wawa: Memang setiap malam dari pukul 9 sehingga 12 macam tu saya akan focus untuk master saya dan dalam masa tu jugak ada untuk pelbagai subjek dan dalam masa tu jugaklah saya ambil untuk MOOC ni.

NA: Pada pendapat Wawa, adakah pengurusan masa ada hubung kait dengan MOOC ni?
Wawa: Ada sebab kita kena focus dengan MOOC ni macam kena ada masa yang tenang untuk buat kalau sibuk dah tak boleh buat.

NA: Pada pendapat Wawa, apakah cabaran yang Wawa berdepan bila buat MOOC ni?
Wawa: Cabaran saya satunya dari segi profesionlah macam saya balik sekolah kadang-kadang letih, masa dengan family juga kena ada. Jadi masa saya sangat terhadlah sebab cikgu masa dia sentiasa terhad dengan aktivitisekolah kadang-kadang kerja banyak kena bawa balik ke rumah.

NA: Apa strategi yang Wawa guna untuk menangani?
Wawa: Strategi dia saya tetapkan dalam hati untuk tengok juga even sibok pun saya akan tengok lepas habis kerja-kerja walaupun sekejab. Bila dah settle semua kerja sampai pukul 12 la contohnya.

NA: Wawa akan akses guna smartphone atau laptop?
Wawa: Saya akan guna laptop sebab smartphone kecil dan saya tak puas kalau laptop senang nak cari info.

NA: Pada pendapat Nawja, adakah cabaran-cabaran ni mengurangkan penglibatan Wawa dalam MOOC atau lagi meningkatkan?
Wawa: Cabaran ni bagi saya tak ada kaitanlah dengan MOOC ni Cuma yang membuatkan saya tak complete tu sebab task tu susah. Dari segi pengurusan masa tu saya boleh handle tapi sebab task tu tak boleh complete sebab kena elaborate panjang-panjang dan makan masa.

NA: Soalan terakhir apakah cadangan penambahbaIqan untuk masa depan untuk MOOC?
Wawa: Dari teknIqal supportlah sebab bila complete task DR fauziah pun still percentage tak naik. Benda tu kalau boleh sebelum bangunkan MOOC tu kena baiki masalah-masalah tu. Maksudnya MOOC tu penilaian so bila kita siap task tu percentage tu kena naiklah tapi kadang-kadang tak naik yang boleh buat kita tak complete task.

NA: Ok, terima kasih.

Wawa: Sama-sama.

RESPONDEN 4
NA: Apakah tujuan sambung belajar?
Lenna: Tujuan pertama nak isi masa lapang sebab saya tak ada anak bila kita tak ada anak kita tak tahu apa nak buat so apa salahnya sambung belajar.

NA: Apa reaksi terhadap MOOC?
Lenna: Saya first time dengar MOOC ni so masa mula-mula nak buat MOOC ni rasa susah macam nak buka macama mana. Kalau buka task tu kena complete maksudnya kena buat dari A sampai Z tak boleh tinggal.

NA: Apa yang Lenna faham tentang pembelajaran MOOC?
Lenna: Pembelajaran MOOC nie kita boleh share maklumat di alam maya serta memudahkan kita baliklah sebab tak perlu face to face. Bila kita ada masa lapang kita boleh on bila tak faham kita boleh buka balik walaupun beratus kali. Kalau face to face mungkin rasa macam malu nak tanya banyak kali tapi dalam MOOC kita boleh discuss macam PROF atau kawan-kawan akan respond. Task-task pun kita upload sahaja tak perlu hantar tangan dan semua orang boleh tengok komen. Kalau tak faham kita boleh tanya pendapat Prof atau kawan-kawan and mereka akan jawablah.

NA: Apakah yang Lenna suka tentang MOOC ni dan apa yang tak suka?
Lenna: MOOC ni yang paling Lenna suka kata tadilah boleh akses bila-bila masa dan kita akan tau sapa yang tengah online. Kita boleh tanya dengan direct bila dia online. Dalam situ kita takkan malu nak tanya apa saja. Perkara yang tak suka tentang MOOC ni bila wifi problem. Bila kita nak buat kita akan lupa apa yang nak buat. Kita juga boleh tengok peratus kerja kita.

NA: Apa yang paling Lenna suka dalam MOOC tu macam video, assignment, notes?
Lenna: Kalau macam video selalunya Prof akan upload kita boleh dengar satu-satu yang dia cakap and kita senang faham bila nak buat task. Bila tak faham juga kita boleh ulang balik tapi kalau dalam kelas tak faham kita susah nak tanya balik.

NA: Pada pendapat Lenna releven tak kena ada pensyarah dalam MOOC?
Lenna: Macam MOOC dia ok macam Prof akan jawab soalan dalam tu. Kalau kita letak task yang salah pun kita akan dapt feedback dari Prof tanpa dia kata task tu salah. Kalau Prof tak sempat lagi bagi feedback, kawan-kawan akan jawab task-task tu maksudnya relevenlah perkara ni lagipun kita menuju mempelajaran SGDY.

NA: Pada pendapat Lenna, adakah MOOC ni beri kesan tak terhadap hubungan pensyarah dengan pelajar?
Lenna:Kalau ikut Lenna dia perlukan kedua-duanya sebab kalau dalam MOOC atau Open learning kita cuma kenal dia tapi tak boleh mesra dengan dia dari hubungan sosial macam kita tak tahu sIqap atau kehendak dia melaui video. Kalau face to face dari segi social lagi kita rapat. Kita boleh tau dia suka atau tak. Dalam video kita tau benda tu action kita tak tahu waktu tu dia nak marah kita atau tak suka kita atau tengah sibuk. Kalau face to face kita boleh tau mood dia macam mana.

NA: Apa aspek dalam MOOC ni yang membantu pembelajaran Lenna?
Lenna: Dia membantu juga kadang-kadang kita tak faham Prof cakap apa dalam kelas tapi dalam MOOC ni kita boleh recall balik. Kalau saya terlepas ja apa yang Prof buat saya still boleh tengok so maklumat tu saya boleh dapat.

NA: Bagaimana persepsi sebagai pelajar separuh masa MOOC? Lenna rasa Lenna pelajar MOOC yang macam mana?
Lenna: Lenna rasa paling aktiflah dalam MOOC tu sebab bagi saya kalau tak buat saya tak tau and kejar untuk masuk kelas hari Sabtu. Sebelum masuk kelas saya kena tau apa yang kena hantar sebab MOOC nie sebelum dating kelas dah ada. Sebelum Prof terang dia dah ada dalam MOOC. Saya aktif juga untuk kejar peratus saya.

NA: Apa perasaan belajar melalui MOOC?
Lenna: Kadang-kadang MOOC ni kalau perlukan data atau maklumat MOOC ni okaylah tapi kalau banyak kerja atau task dia akan jadi pro and kontralah kat situ. Kalau memang perlukan maklumat yang kita tak faham, MOOC ni memang membantulah. Kalau kena baca buku kita kena cari kalau MOOC ni kita cuma dengar ja.

NA: Adakah Lenna rasa kehadiran Prof dan rakan-rakan lain dalam MOOC?
Lenna: Kita tau siapa yang tengah online macam kita main facebook lagipun dalam group tu tak ramai hanya tujuh orang.

NA: Ada tak dapat feedback positif dari pensyarah?
Lenna: Ada memang selalulah macam kita letak task Prof akan like so email kita akan detect.

NA: Dalam MOOC ada tak aktiviti mencabar minda?
Lenna: Ada dia macam kita main silang kata atau pusing roda tu bila kita pusing kita dapat tu kita kena jawab dengan komen macam frog vle.

NA: Macam mana Lenna nilai interaksi MOOC ni compare to face to face?
Lenna: Bagi saya MOOC ni dia ada kelebihan dia so kita bekerja dan kena pandai bahagikan masa kalau tak kita tak boleh sambung belajar. Kalau face to face lebih sesuai untuk full time sebab dia tak ada apa nak buat so dia boleh face to face and feedback dia lebih cepat dari MOOC sebab kadang-kadang MOOC ni tak boleh bercakap.

NA: Selalu online waktu malam tu setiap hari ka?
Lenna: Tak sebab kadang-kadang kita pun letih tapi kalau ada task dan nak maklumat memang saya rajin sikit. Saya peruntuk waktu malam la sebab siang memang tak sempat dan line pun ok.

NA: Macam mana Lenna sesuaian diri dengan MOOC ni?
Lenna: Lenna lebih prefer malam sebab sound dia pun lebih clear dan dari segi emosi pun okay. Pengurusan masa memang ada hubung kait dengan MOOC lah.

NA: Pada pendapat Lenna apakah cabaran dalam MOOC ni?
Lenna: Cabaranya internet ja kadang-kadang tak bayar. Mooc ni kalau internet cantik dan kita ada kemudahan apa semua memang akan jalanlah. Kalau nak bagi video tu jalan saja pun boleh tapi dia tetap relate dengan task.

NA: Macam mana Lenna settle masalah internet?
Lenna: Lenna akan cepat-cepat bayar untuk tengok juga MOOC tu sebab nak kejar task. Kalau tak buka MOOC tu nak refer kat mana?
NA: Pada pendapat Lenna, apakah cabaran internet tu menghalang untuk buat MOOC?
Lenna: Halangan tu sementara ja tak kan lama macam tak boleh buat langsung. MOOC ni juga boleh print so kita boleh buat satu-satu and standby siap-siap.

NA: Apa cadangan untuk penambahbaIqan MOOC?
Lenna: Penambahbaikan dia boleh save even taka da internet pun boleh tengok
NA: Terima kasih.

Lenna: Sama-sama.

RESPONDEN 5
NA: First sekali nak tanyalah apa tujuan Eida sambung belajar?
Eida: Tujuan saya untuk menambah ilmu pengetahuan so kita pun rasalah ya lah kan banyak lagi yang kita tak tau kita tambah sikit-sikit.

NA: Dulu masa ijazah Eida ambil apa?
Eida: Pendidikan Kaunseling, pendidikanlah
NA: Di mana?
Eida: UPSI
NA: Oh, memang ada pendidikan dah tapi secara kaunseling. Yang ni ambil psikologi.

Eida: Yang ni psikologi pendidikan sebab saya tak berani nak ambil yang kaunseling betul.

NA: Kenapa?
Eida: Memang tak mau. Saya nak tukar.

NA: Sama macam saya. Rasa nak ilmu psikologi pula.

Eida: Ya nak cuba yang lain sikit.

NA: Kan. Dia ada link kan. KEmudian ni kalau ikutkan ni semester akhir orang kata senior la kan tapi apa reaksi Eida bila Prof kata pembelajaran SGDY ni di MOOC kan?.Eida: Ok lah juga kan sebab dia lebih kurang macam online learning juga Cuma dia ni sama ja macam oline learning nak kata ni pun sama juga.

NA: Maksudnya dah biasa la.

Eida: Kita dah biasa gunalah sebelum ni.

NA: Reaksi Eida macam mana?. Biasa-biasa ja la?.Eida: Ok juga sebab dia kita boleh Nampak progress kita daripada online learning. Kalau online learning kita tak Nampak pun progress tu berapa. Ni dia kan naik terbaik dia akan jadi warna hijau bila kita dah habis buat review yang dia bagi.

NA: Dia ada warna apa lagi?
Eida: Dia macam kita tak buat dia tak hijau la. Bila kita buka kita buat dia akan hijau. Kita akan tau la setakat mana kita buat.

NA: Apa yang Eida faham tentang MOOC?
Eida: MOOC ni dia macam online pastu dalam tu adalah macam Dr buar video dia dalam tu.Kita boleh tengok live.

NA: Maksudnya dia tu ada video lectures la.

Eida: Ya. Dr sendiri bercakap dalam vedio tu. Jadi kita pun dapat info banyak daripada video tu. Dia macam pembelajaran dalam kelas tapi dalam bentuk online.

NA: Cuma nak tanya macam dah ada secara online dia punya perjumpaan kelas tu adakah tidak ada setiap minggu?
Eida: Dia sama.

NA: Masih ada?
Eida:Masih ada Cuma 2 3 kelas atau awal tu kan dia tak buatlah maksudnya tengok dalam tu melalui online tu lah. Apa-apa masalah jumpa dalam kelas.

NA: Maksudnya dia bagi ruang dan masa untuk tengok MOOC tu la awal-awal tu. Baik seterusnya apa yang Eida suka tentang belajar secara MOOC ni dan apa yang Eida tak suka?
Eida: Yang suka ni kat mana-mana kita boleh buka. Contoh macam kita lepas balik rumah sambil rehat-rehat boleh buka dan tengok. Yang tidak suka masalah internet sebab loading lama.

NA: Masalah talian la ya. Yang best bila kat mana-mana dok santai-santai boleh buka.

Eida: Dok saja-saja sebelum tunggu orang kita boleh buka tengok dah.

NA: Kita dah tahu tentang tugasan kita Cuma kita tidak boleh nak buat lagi. Yang tidak suka bila talian internet sebab nak guna benda tu.

Eida: Internet nak kena laju.

NA: Nak kena laju x blh yang ciput-ciput. Yang paling Eida tak suka dalam MOOC tu apa?. Dia macam video ka, assignment ka, note ka?
Eida: Video la sebab kita tak boring, kita nak baca tulisan tu ambik masa jugak la. Rasa video kita lagi cepat faham dia macam menarik la juga kan.

NA: Menarik sebab dia ada interaksi mata kan. Bentuk visual.

Eida: Kalau malam-malam kita rasa macam boleh tengok lagi. Kalau nak baca tu lambat sikit.

NA: Bila nak baca tak Nampak so macam mengantuk.

Eida: Kita akan tutup dan tidur. Kalau video tu akan tengok dan habiskan. Usaha nak habiskan kot.

NA: Apa pendapat Eida adakah dengan MOOC ni saja tak perlu ada pensyarah dah?.Eida: Saya rasa kena juga macam kita tengok dulu dalam video itu ada kita tak faham nak kena tanya. Kena ada interaksi dua hala. Dalam tu kita boleh tanya juga tapi kita nak mulut ke mulut tu masih ada lagi.

NA: Face to face kita boleh tengok macam dia lebih puas kot.

Eida: Ya betul la.

NA: Pada pendapat Eida adakah MOOC ini memberi kesan? Ada kesan tak pada hubungan kita dengan pensyarah dalam MOOC? Rasa mungkin dari segi rasa tersekat ka, ok ja ka?
Eida: Ok ja tak ada apa. DR pun dia jenis ramah juga.

NA: Ya dia jenis aktif juga.

Eida: Dalam MOOC tu dia akan bagi respond bila dia masukan bahan dia suka tanya.

NA: Tu la sebab dengar kawan kata maksudnya dia like pastu ada interaksi.

Eida: Ya like dia akan bagi kenapa jawab macam tu kenapa macam ni.

NA: Maksudnya pembelajaran tu lebih terbuka dia tak tersekat. Macam face to face tu kita rasa macam malu nak tanya ni just kita menulis.

Eida: Ada kebaikkan.

NA: Ada kebaikkan juga lah. Apakah aspek yang dalam MOOC maksudnya Eida dah jawab kot macam yang boleh bantu pada bila-bila masa ja kan. Bagaimanakah pula presepsi Eida tentang diri Eida sebagai pelajar MOOC, aktif ka, tak aktif ka, tengok saja ka?
Eida: Saya rajin juga la buka kan. Jawab juga la kalau saya buka tu. Saya akan cari video dulu la. Saya akan tengok yang video dulu sebab cepat tak payah baca lama sangat sebab kita kena dengar ja kalau yang membaca tu saya save dulu. Bila saya free say abaca sebab dia bahasa inggeris. Kemudian artIqal dia tu bahasa inggeris pula kita nak ambil masa sikit nak faham. Dua kali baca belum tentu lagi faham.

NA: Betul.

Eida: Kita lemah juga bukan bahasa kita hari-hari.

NA: Kalau bahasa kita hari-hari kita just terus baca dapat. Bahasa inggeris nidari segi sekatan bahasa la ni. Bagaimana Eida rasa macam bila belajar MOOC ni? Perasaan tu macam mana?
Eida: Seronok juga la kan sebab kita rasa free tenang kita buka. Bila kita rasa lapang.

NA: Tadi Eida kata memang bila Eida bagi respond pensyarah akan like maksud Eida merasa kehadiran mereka dalam tu. Rakan-rakan sekelas bagi feedback juga kan?
Eida: Ya ada. Mereka sama like sebab kita nak bagi naIqan prestasi masing-masing.

NA: Ada tak Eida dapat maklumbalas positif dari pensyarah?
Eida: Ya ada.

NA: Dalam MOOC ni ada aktiviti mencabar minda tak ?.Eida: Ada banyak. Dr memang bagi soalan yang agak tinggi. Kemahiran yang kita kena duduk tengok lama. Ada teka silangkata yang Dr bagi.

NA: Teka silangkata tu berkaitan dengan apa?
Eida: Human tentang tajuk dia. Ada 5 soalan tapi dia nak kena kira, bahasa inggeris tu la ambik masa. Ada kawan-kawan yang tanya jawapan.

NA: Macam mana Eida nilai interaksi dengan MOOC ni banding denga interaksi secara bersemuka? Apa penilaian Eida?
Eida: Dua-dua ok, Dua-duanya ada kelebihan. Berinteraksi bersemuka kita terus dapat jawapan. Kalau macam MOOC kalau kita tanya belum tentu Dr atau kawank-awan online masa kita buka. Kita kena tunggu la esok baru dapat feedback. Sekarang kita tak fikir lagi tapi bila balik buat tugasan nanti baru timbul isu-isu yang hendak ditanya.

NA: Adakah Eida rasa MOOC nie menyumbang lebih kepada pembelajaran kendiri?
Eida: Betul. Atas kita kalau kita rasa nak buat kita kena buat dia tiada paksaan tapi kita yang kena motivasi diri kita untuk buat.

NA: Selalunya apakah yang motivasIqan Eida?
Eida: Tanggungjawab kita sebagai pelajar kita kena buat la. Apa yang lecture suruh kita memang kena buat. Bila kita letakkan diri kita nak sambung master memang kita kena buat so Dr akan tengok kita buat ka tak. Ni kita tau progress kita macam mana.

NA: Selalunya berapa jam dan waktu bila yang Eida peruntukan untuk MOOC?
Eida: Saya akan buat sewaktu nak tidur. Pukul 10.00 malam ke atas paling lama sejam. Setiap hari sebelum tidur.

NA: Macam mana Eida menyesuaIqan diri dengan pembelajaran MOOC?
Eida: Bila DR bagi tu kita balik kita buka. Lama-lama kita rasa macam satu hari tak buka rasa macam nak buka juga. Bila DR cakap nak bahan kat whatsapp kita kena buka dan tengok. Jadi kita kena buat juga la sebab dia dah bagi kita due date. Kita pun ada komitmen lain. Kalau kita free kita buat cepat la.

NA: Due date dia biasa berapa lama?
Eida: Selalunya seminggu dan la kita nak cari bahan.

NA: Adakah penting pengurusan masa bagi pelajar MOOC separuh masa ni?
Eida: Ya penting. Kita kerja lagi, family lagi, belajar lagi. Mak ayah pun nak kena tengok lagi. Kita juga kena ada masa untuk diorang.

NA: Pada pendapat Eida, apakah cabaran yang paling besar dalam MOOC ni?
Eida: Cabaran paling besar adalah internet. Kalau laju kerja kita pun cepat la. Ambil masa kena cari tempat yang ada internet laju.

NA: Pada pendapat Eida, adakah cabaran yang Eida hadapi ni dalam bila nak buat MOOC ni lagi mengurangkan kelibatan Eida?
Eida: Ok ja.

NA: Apa cadangan penambahbaIqan untuk pembelajaran MOOC ni?
Eida: Rasanya kena la ni DR bagi tu ok. Dr bagi bahagian kita present kita masuk. Bila bahagian kawan kita present masuk, bila kita buka tengok Cuma dapat separuh. Saya rasa kena banyak improve lagi
NA: Ada tak kena hasilkan video sendiri?
Eida: Ada tapi tak banyak dalam satu. Ada juga dalam group kena rekod. Kita kena pakat 2 3 orang download dalam tu. Kita juga kena guna powerpoint, mind map dan lain-lain pastu scan masuk dalam tu. Memang memerlukan teknologi computer dan komitment yang tinggi.

NA: Ok terima kasih
Eida: Sama-sama

RESPONDEN 6
NA: Pertama sekali, tujuan Yunna sambung belajar?
Yunna: Tujuan sambung sebab nak tau sIqap budak untuk belajar nak tambah ilmu lagi so supaya lebih faham lagi.

NA: Macam Yunna punya pelajar tingkatan berapa?
Yunna: Tingkatan 4 dan 5
NA: Apakah reaksi Yunna bila Puan Fauziah macam cakap SGDY 5103 dia pembelajaran secara MOOC? Makksud dia ada index learning dia ada secara bersemuka dan online.

Yunna: Rasa pertama ingat tak payah dating kelas sebab jauh perjalanan dari Kulim kena gerak awal sebab kelas pagi. Tapi kadang-kadang tu busy sangat tak sempat nak buka laptop. Kadang tak terbuat juga tu jadi masalah bila MOOC ni.

NA: Fisrt reaksi bila Prof cakap macam tu?
Yunna: Sebab tak suka sangat online ni. Nak kena buka laptop ni.

NA: Seterusnya, apakah yang Yunna faham tentang pembelajaran MOOC ni?
Yunna: Pembelajaran MOOC ni pembelajaran sendiri. Prof sediakan bahan, kita baca, dengar lepas itu kita jawab tugsan tu.

NA: Apa yang Yunna suka tentang MOOC?
Yunna: Ada. Pertama Prof cerita tentang satu video kita boleh dengar bayak kali sambil catat. Boleh ulang banyak kali.

NA: Apa yang Yunna kurang suka?
Yunna: Kadang-kadang assignment Prof catat ayat yang tak faham so tak tau nak buat macam mana.

NA: Apa corak MOOC yang Yunna Suka?
Yunna: Paling suka video sebab senang.

NA: Pada pendapat Yunna, MOOC ni online so adakah pensyarah ni releven dalam MOOC ni?
Yunna: Kena ada dua-dua kerana perlu feedback. Bila kita buat sorang-sorang kadang tulis tu tak sampai maksud so kena jumpa juga untuk bertanya.

NA: Pada pendapat Yunna, Adakah MOOC ni dia ada kesan hubungan pensyarah dan pelajar?
Yunna: Sentiasa buat MOOC tak jumpa pensyarah tak mesra juga kan.

NA: Apa yang dalam MOOC ni yang boleh membantu Yunna dalam pembelajaran?
Yunna: Video kerana boleh ulang-ulang.

NA: Apa pesepsi Yunna tentang diri Yunna sebagai pelajar separuh masa MOOC?
Yunna: Kadang-kadang kalau ada masa tengok buat la. Kalau serabut tengok saja dulu nanti ada masa baru buat. Kalau letih kena cari masa yang sesuai untuk menjawab.

NA: Bagaimana Yunna rasa keseluruhan belajar MOOC ni?
Yunna: Perasaan tu tak lah terlalu suka sangat. Natural.

NA: Adakah Yunna rasa kehadiran pensyarah dan kawan-kawan dalam MOOC tu?
Yunna: Ya rasa. Bila kita post Dr akan komen balik dank wan-kawan akan like dalam tu. Kita rasa encourage bila pensyarah like komen kita.

NA: Dalam MOOC ni ada tak aktiviti atau tugasan yang mencabar minda.

Yunna: Ada, tugasan group. DR suruh buat group so kena pergi jumpa kawan x sesuai la. Kalau individu sesuai la. Kalau group kurang sesuai.

NA: Bagaimana Yunna menilai atau membandingkan interaksi antara MOOC dan antara interaksi secara bersemuka? Apa kelebihan MOOC dan kelebihan face to face?
Yunna: Kelebihan MOOC mcm pembelajaran kita boleh ulang-ulang banyak kali. Kalau face to face lagi senang mesra lebih kepada hubungan sosial.

NA: Kalau MOOC ni banyak kepada diri kita macam mana diri kita handle contoh belajar MOOC macama mana Yunna rasa inisiatif sendiri?
Yunna: Kalau ta buat tak tau la maka tertinggal maka peratus pun tak ada. Peratus memainkan peranan. Orang tak boleh nampak peratus orang lain tapi bila Tanya kawan-kawan peratus maka kita jadi aware.

NA: Macam mana Yunna peruntukan masa bila, berapa jam sehari dan selalunya Yunna guna waktu bila? Sehari tu waktu pukul berapa?
Yunna: Selalunya malam pukul 9.00 ke atas baru boleh ataupun hujung minggu sebab kadang-kadang bila balik sekolah lewat petang malam kita tidur awal so hujung minggu. Hari Jumaat baru nak tengok.

NA: Macam mana Yunna sesuaIqan diri dengan corak pembelajaran MOOC?
Yunna: Untuk MOOC spend masa pada waktu malam dan hujung minggu ataupun hari Jumaat.

NA: Pada pendapat Yunna, pengurusan masa dengan MOOC berkait rapat tak?
Yunna: Berkait rapat kalau taka da pengurusan masa tak boleh buka langsung la nanti.

NA: Pada pendapat Yunna, apakah cabaran yang paling besar dalam belajar MOOC ni?
Yunna: Ada satu tu bila nak tengok table. Alamak blurnya. Tidak faham apa kehendak soalan so sampai sekarang tak buat lagi.

NA: Cabaran dia ada bila tugasan tidak boleh selesaIqan. Apa strategi Yunna?
Yunna: Kena tanya kawan. Dia buat tak lagi macam mana nak buat ni. Saya lebih prefer tanya kawan dari Prof kerana lebih selesa.

NA: Pada pendapat Yunna, adakah cabaran yang Yunna hadapi dalam MOOC SGDY ni macam Yunna makin terlibat kea tau rasa macam menghalang Yunna ka tak?
Yunna: Tak adalah sampai menghalang tapi sebab ada perasaan orang lain buat tak kan aku tak buat kot. So kena ada perasaan kena buat la. Dia tidak menghalang dan terpasksa melibatkan diri.

NA: Bagi cadangan penambahbaIqan pembelajaran secara MOOC ni?
Yunna: Macam aktiviti group ni tidak sesuai. Cadangan MOOC ni hanya focus kepada pembelajaran aktiviti secara individu sahaja.

NA: Ok, terima kasih Yunna.

Yunna: Sama-sama.

RESPONDEN 7
NA: Pertama sekali, sebelum tanya MOOC apa tujuan Iqa sambung belajar?
Iqa: Tujuan sambung belajar to understand my student more, Be now then apa yang ada means student ni pelbagai so I think sepanjang saya bekerja 2 tahun I still think something missing that environment teachers tak boleh bagi. Kita kena cari knowledge untuk sambung belajar.

NA: Iqa mengajar RBT?
Iqa: Dulu Kemahiran Hidup sekarang tak ada kemahiran hidup.

NA: KH untuk sekolah rendah tapi sekarang dah guna term RBT. Iqa semester ketiga so adakah pernah dengar MOOC ni? Apakah reaksi Iqa bila Prof Fauziah kata pembelajaran SGDY ni secara MOOC?
Iqa: I never heard about MOOC before. This is first time during this semester I heard MOOC programe. So awal tu macam kenapa tidak guna online learning which is easier for us or sebab biasa dengan online learning. But then quit interested as be sebab saya suka pembelajaran menggunakan video. Anytime related video makes me more understand.

NA: Mungkin Iqa jenis yang visual.

Iqa: Audio Visual so bila MOOC mostly satu lagi dia tersusun which means modul 1 unit complete to this task. Modul 2 dia kan latih kita supaya supperate collected sebenarnya atas kita.

NA: In first place, apa yang Iqa faham tentang pembelajaran secara MOOC ni?
Iqa: Dia sama macam online learning but then this is another alternative selain dari whatsapp, selain dari telegram, selain yang kita ada but then dia lebih bersistematik in oder to kumpul satu kelas. Maksud satu kelas tu saja so masing-masing bebas nak bagi pendapat, masaing-masing bebas nak tanya. Tapi dia still terancang dan tersusun, Topic ni dia punya task and maybe you complete your task dia akan naik tand writ that means you complete your task.

NA: The best thing yang Iqa suka tentang MOOC dan apa yang Iqa tak suka?
Iqa: The best thing I like about MOOC is a video. Actually because bila setiap topic and then kita boleh divided by topic. Setiap topic tu any releted information regarding this topic akan duduk dalam part tu saja. If you want to understand more you ask for that particular topic. Yang kurang suka dia adalah when we upload video more than capacity dia x boleh masuk. So kita susah nak ambil video actually. Kedua slow bila kita dah buka satu modul and then kita nak baca dia dok modul tu juga. You need tekan klik dekat modul tu and then dia back dari atas.

NA: Pada pendapat Iqa, so since MOOC ni memang dia ada kelebihan dia so adakah is it instructor ataupun the lecture still releven dengan course work or we don’t have just buang saja instructor?
Iqa: Ada instructor rules. Instructor team player still sepatunya kena memainkan peranan sebab more itself tak cukup because when you didn’t understand yang untuk bagi information to complete your task or anything. Bila you dapat task then you tak faham and you cuba jawab and then you kena ada kelas face to face sebab you nak bincang so you boleh tanya direct so in a proview so how you going to answer this because for may view I going ask this way that is correct.

NA: In case of dalam MOOC kita still boleh respond means lecture respond dalam MOOC kan so apa yang perlu discuss still untuk in furder la.

Iqa: Sebab kalau tanya face to face to dia punya feeling to lain. Dia dekat lagi because you can directly. Sometimes spontinuas question you ask. When you typing you must thinks first. Ayat tidak ada nada so sometime tak sampai.

NA: Apa aspek dalam MOOC yang bantu Iqa belajar?
Iqa: Actually setengah video regarding to particular topic ada dalam tu jadi bila kita nak go through kita buka semua kat dalam tu. One stop centre. Kita tak perlu pening-pening sebab semua tu.

NA: Bagaimana Iqa rasa presepsi tentang diri Iqa sebagai pelajar separuh masa MOOC n? Find yourself very active or not active?
Iqa: In the middle
NA: Why?
Iqa: Because is I’m not to active and there is no internet circulation so tak ada internet dan is so hard. Actually because another thing the disadvantage about MOOC is you cannot downloading the video. When the instructor upload the video you cannot download the video. If in youtube you can save later and you can see it. Just buka youtube and then library and then you can see it. In MOOC you cannot but then you need internet connection it open in online. Purposely I guest maybe if you cannot downloading the video is ok. Maybe if you downloading the video you want to open it, isn’t it ?. You have the video is lambat sikit nak buka but then bila buka tak ada internet you tak boleh tengok langsung tengok semua benda tu. Why not just buat macam sever youtube means kita download and then watch later. So even tak ada internet still boleh tengok di mana-mana sj.

NA: Tu dah masuk dalam soalan penambahbaIqan. You dah bagi untuk soalan last sekali. So nak tanya berkenaan perasaan Iqa pula. Bagaimana Iqa rasa bila belajar melalui MOOC ni daripada perasaan la? You punya perasaan la happy ke?
Iqa: Happy because 1 fill like systematic. Benda tu memudahkan kita. When you answer certain arcticle and you want to find the rujukan just go modul 1 or modul 2 which one you nak jawab.

NA: Adakah Iqa rasa kehadiran classmate and your lecture dalam MOOC? So means if you post something they like. The status they give feedback. Adakah rasa kehadiran mereka tu?
Iqa: Kurang sebab maybe is a new thing they get to use it first to interrupt in each other kurang tapi Prof ok bagi feedback.

NA: Do you receive macam any positif feeback atau encouragement from your lecture?
Iqa: Yes.

NA: Since ni master level. Apakah aktiviti dalam MOOC tu task yang dia bagi mencabar minda Iqa? Atau Iqa rasa senang ja?
Iqa: Sangat mencabar because our Prof she want us to thinks, more read and more think. We need to read and she make as speech.

NA: Bagaimana Iqa comparekan interaksi melalui MOOC dengan interaksi face to face? How you defind that?
Iqa: MOOC is helping to understand more but face to face class tell you how to do it.

NA: Tadi ada Iqa sebut berkenaan self regulation. Dalam MOOC ni you must motivate yourself. So memang self-regulation is important?
Iqa: Setuju.

NA: Strongly agree ka apa ka?
Iqa: Yes, strongly agree because if we don’t have that kind of self-regulated thing. We open it because from now masih lagi kelas tu tak kurang maksudnya every week we still have a class cuma certain week tak ada. Which means MOOC dia tak ada macam ok kalau ni yang ni penggunaan MOOC tinggi then class akan jadi atau belum lagi. We need a class very week in oder to you can use to it. I guest that’s why most of the participant most ousr class member that’s think is ok nanti boleh tanya DR. Dia participate actually in answering those task or question but then sharing thought or each comment something dia kurang on that.

NA: Ini tentang pengurusan masa, time management. How much time yang you allocated untuk MOOC dan when?
Iqa: I not really sure but then when I need actually selalunya waktu malam la. Waktu malam tak ada apa waktu malam la saya study. Waktu malam la kadang-kadang kalau sangat lama tak buka so I akan bangun pagi buka. Kalau tak ada internet memang tak buka la.

NA: Maksudnya dah tetapkan dalam in you mind you still kena buka MOOC Cuma tak ada spesifik time. Pada pendapat Iqa, adakah pengurusan masa ni macam mempengaruhi lah?
Iqa: Yes because if I not open it then you start to do another works you start to forget about it and waktu kelas macam biasa you open it because you need a week to see it. Mesti ada something new yang Prof akan update.

NA: So apa cabaran yang paling besar dalam pembelajaran MOOc ni? Apa kekangan atau cabaran yang besar dalam menjayakan pembelajaran MOOC ni?
Iqa: First must ensure that all the student participate especially like a forum sometimes their me myself pun hard to share our thought which summarise actually you need to think first before you share a thought about certain-certain topic. Your thought your pendapat, your opinion but certain thing so do orang lain pun sama and then bila tak ada satu masa yang dikhaskan untuk itu. Maksudnya kalau kita bagi tau orang tonight we got into. Yes prefer semua orang participate. Sometimes they just not ready yet. Untuk kendiri memang kurang. They do for theirself not to other.

NA: Apakah ada cabaran macam tu macam semua orang give their thought. So apakah strategi atau pendekatan yang Iqa ambil untuk menghadapi cabaran tu?
Iqa: I think if it task professing on sharing our thougnt it must inform. Kita tak tahu apa yang orang fikir. Satu-satu sudut ada otak learner ada boleh buat sendiri dan ada yang kena tanya.

NA: Pada pendapat Iqa macam cabaran tu meningkatkan keterlibatan Iqa ataupun menghalang?
Iqa: Meningkatkan kreativiti.

NA: Pada pendapat Iqa apa cadangan penambahbaikan system pembelajaran MOOC?
Iqa: Just put that we call it do like youtube. I means everthing that we need dalam tu just put to mode watch later actually everything like youtube where if no internet connection we still can open it. All we can be happy.

NA: Ok thanks for your time Iqa.

Iqa: Thank you.

RUJUKANAl?Atabi, M. (2013). Entrepreneurship-The First MOOC in Malaysia.
Andrew W. Cole dan C. Erik Timmerman. (2015). What Do Current College Students Think about MOOCs?. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching; 11(2):188-201
Baturay, M. H. 2015. An overview of the World of MOOCs. Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal, 174, 427-433.

Chatzisarantis, N.L.D., Biddle, S.J.H., Meek, G.A. (1997). A Self-Determination Theory approach to the study of intentions and the intention-behavior relationship in children’s physical activity. British Journal of Health Psychology, 2.

Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J.W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks. CA: Sage.

Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Da Liu. (2016). The reform and innovation in English Course: A coherent whole of (MFE) MOOC flipped classroom and ESP (English for specific purpose). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 280-286.

Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York, NY: Plenum.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (1994). “Introduction: Entering the field of qualitative research.” In NK Denzin and YS Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications.

Dhuha, S. (2013, Januari 16). Teori Vygotsky. Retrieved from The Sunrise of Jawa: http://armayant.blogspot.my/2013/03/teori-vygotsky.html
Fadhilah, N. A. (2015, Jun 26). Teori Pendidikan: Teori Perkembangan Sosial Kognitif Lev Vygotsky. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/naffstradiv13/teori-pendidikan-teori-perkembangan-sosial-kognitif-lev-vygotsky_55009090a33311bb74511689
Farah Nurshahira Zulkifli, Md Yusoff Daud. (2017). Transformasi Pendidikan: Isu Dan Cabaran Pendidikan Abad ke-21 Melalui Aplikai Massive Open Online Courses (MOOC) di Malaysia. Simposium Pendidikan diPeribadikan.

Fatin Nabilah Abdul Wahid, Rohani Abdul Aziz, Ruslina Ibrahim, Helmi Norman, Norazah Nordin. (2017). Kajian Tinjauan Sistematik Mooc Bagi Kajian Terpilih Tahun 2013-2016. Pusat Teknologi Pengajaran dan Pembelajaran, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Gunawan, B. (2015, Jun 25). Penerapan Teori Belajar Vygotsky dalam Interaksi Belajar Mengajar. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/baktigunawan/penerapan-teori-belajar-vygotsky-dalam-interaksi-belajar-mengajar_550d985b8133115d22b1e4d8
Hossain, Mohammad S., Md. Shofiqul Islam, Joanne V Glinsky. (2015). A massive open online course (MOOC) can be used to teach physiotherapy students about spinal cord injuries: a randomised trial. Journal of Physiotherapy, 61(1), 21-27.

Hudiya Adzhar, Fariza Khalid, Aidah Abdul Karim. (2017). Penggunaan Massive Open Online Course (MOOC) sebagai Kaedah Pembelajaran Baharu. Pembelajaran Abad ke-21 : Trend Integrasi Teknologi, 184-185.
Insung Jung, Charlotte Nirmalani Gunawardena. (2014). Culture and Online Learning. Stylus Publishing.

Jo Anne Murray. (2014). Participants’ Perceptions of Massive Open Online Courses. Insights; 27(2): 154-159. http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.154ons of massive open
Kop, R. (2011). The Challenges to Connectivist Learning on Open Online Networks: Learning Experiences during a Massive Open Online Course. Special Issue – Connectivism: Design and Delivery of Social Networked Learning.

Li, K. (2015). Motivating Learners in Massive Open Online Courses: A Design-based Research Approach. Thesis.

Lindsie Schoenack. 2013. A New Framework for Massive Open Online Courses (MOOCs). Journal of Adult Education. 42(2), 98-103
Mackness, J., Mak, S., Williams, R. (2010). The ideals and reality of participating in a MOOC. Networked Learing Conference (pp. 266-275). University of Lancaster.

Md Yusoff Daud, Farah Nurshahira Zulkifli, Mohd Jasmy Abd Rahman, Fariza Khalid. (2017). Kesedian Pelajar Siswazah Menggunakan MOOC Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan malaysia.

Merriam, S.B. (1998) Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nadhirah Aznan, Noraini Shamsuddin. (2004). Persepsi Mahasiswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah.

Nofiansyah, W. (2015). Analisis Proses Scaffolding Pada Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP Negeri 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014. Program Studi Magister Pendidkan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Norazah Nordin, Helmi Norman, Mohamed Amin Embi, Ahmad Zamri Mansor ; Fazilah Idris. 2016. Factors for Development of Learning Content and Task for MOOCs in an Asian Context. Journal of International Education Studies, 9(5), 48-61
Pappano, L. (2012, November 2). The New York Times. Retrieved from The Year of the MOOC: https://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html
Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (pp.196). Beverly Hills, CA: Sage.
Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Tinggi. (2017, Julai 11). Retrieved from Massive Open Online Courses (MOOCs): http://jpt.mohe.gov.my/index.php/pelajar/massive-open-online-courses-moocs
Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Tinggi. (2018, May 18). Retrieved from Massive Open Online Courses (MOOCS): https://www.mohe.gov.my/fokus/378-pembelajaran-di-alam-maya-mooc
Prof Dr Mansor Fadzil, Prof Dr Latifah Abdol Latif, Tengku Amina Munira. (2015). MOOCs In Malaysia : A Preliminary Case Study. E-ASEM Forum: Renewing The Lifelong Learning Agenda For The Future.

Rahman, N. B. (2015). Tahap Kesediaan Terhadap Pembelajaran Arahan Kendiri dan Hubungannya Dengan jenis Psikologi Pelajar Kolej komuniti di Pulau Pinang.

Saidatuna Miftahul Jannah Azizul dan Md Yusoff Daud. 2015. Platform-platform Untuk Massif Open Online Course (MOOC). Pendidikan Abad ke-21: Peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Serta Cabarannya: 140- 155
Sanchez-Vera, M., del Mar and Prendes-Espinosa, M. (2015), “Beyond objective testing and peer assessment: alternative ways of assessment in MOOCs”, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 12(1).

Suen, H. K. (2014, July). Peer Assessment for Massive Open Online Courses (MOOCs). Retrieved from The International Review of Research in Open and Distributed Learning: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1680/2904
Suhana, Nur Syazwani, Mohammad Nor Syaffiq, Muhammad Saifuddin. (2017). Esei MOOC. Teknologi Dalam Pendidikan.

Taylor dan Bogdan. (1984). Bentuk Penelitian Kualitatif Teori Dalam Penelitian Kualitatif. Jakarta: Mizan Pustaka.

Tinggi, J. P. (2017). Garis Panduan Pembangunan dan Penyampian MOOC Malaysia. Putrajaya: Jabatan Pendidikan Tinggi.

Tinggi, J. P. (n.d.). Dasar e-Pembelajaran Negara 2.0. Depan-20_2.pdf.

UTLC, B. (2018, Mei 28). Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti. Retrieved from UUM Lakar Sejarah Menyokong Inovasi Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran: http://utlc.uum.edu.my/index.php/component/content/article/18-berita/224-uum-lakar-sejarah-menyokong-inovasi-dalam-pembelajaran-dan-pengajaran?Itemid=
Vaus, D. A. (2006). Research Design in Social Research. London: Sage Publications.

Walqui, A. (2006). Scaffolding Instruction for English Language Learners: A Conceptual Framework. The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9(2).
Watted Abeera dan Barak Miri. (2014). Students’ preferences and views about learning in a MOOC. ScienceDirect .Procedia – Social and Behavioral Sciences 152; 318-323
Yahya, D. A. (2013). MOOC : Suatu Inovasi P&P. Buletin Sokongan Penyelidikan & Pendidikan PTM, 4.

Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Sage. Thousand Oaks, California.

Yuan Wang dan Ryan Baker. (2015). Content or platform: Why do students complete MOOCs?. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching: 11(1):1-18.

Zahari Hamidon. (2014). Tahap Pengekalan, Enrolmen Dan Proses Pembelajaran Dalam Kursus Mooc: Satu Tinjauan Awal. Presented in Seminar Kebangsaan Sepanjang, Dewan Tun Hussein Onn, PWTC, KL.Ministry of Education Malaysia & OUM.

Zaidah binti Abd Umar, Zulkifli bin Senin. (2008). Perkaitan Antara Gaya Pembelajaran Pelajar Dengan Prestasi Matapelajaran Matematik Kejuruteraan. Seminar Kebangsaan Matematik & Masyarakat.

Zainal Abidin Sayadi, Irwan Mahazir Ismail, Azli Nawawi, Mohamad Md. Som,Mohd Hamim Sanusi, Hemmy Abd Jalal, Muhammad Nur Arif Nordin & Nur Atiqah Safa’ Sarif. (2017). Modul Penyediaan Massive Open Online Course (MOOC) – Platform Open Learning. Penerbit UTHM.

Zikmund, W. (2003) Business Research Method (7th Edition). Ohio: Thomson University.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out