Pegasus kar?? bir emniyet k?s?tlamas? uygulanmam??t?. FAC?A OLAB?L?RD? Ankara

Pegasus uça??n?n 2. pilotu Trabzon’da ini?
yapmaya  haz?rland??? s?rada ‘otomatik
gazdan ç?kmak’ yerine, yanl??l?kla ‘pas geçme’ butonuna bast?. 

Geçti?imiz
günlerde Trabzon Havaliman?na ini? yapmak üzereyken denize dü?mesine ramak kala
kayal?klara as?l? vaziyette duran uçak için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Elde edilen
bilgilere göre uça??n ini? yapmak üzereyken ‘otomatik gazdan ç?kma’ yerine ‘pas
geçme’ butonuna bas?lm?? olmas? pilottan kaynaklanan bir ‘hata’ olarak aç?kland?.
Pilotun yanl?? buton hareketini fark etmesi olas? kazay? önleyemedi çünkü motor
freni aktif de?ildi ve uça??n sa? motoru kendini ‘pas’ modunda sanmas? uça??n
devrini yükseltti. Ve uçak sola kaçt?.

P?LOT HATASI

Pilotlar?n
verdikleri ifadede elde edilen bilgilere göre yap?lan kaza de?erlendirmesinde Kaptan
pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot ?rfan Yavuz yönetimindeki Pegasus
Havayollar?’na ait 737-800 tipi Zeynep adl? uça??n, ini? yapmak üzereyken
kontrol ikinci pilot Yavuz’dayd? ve piste ini? yapmas?ndan Yavuz soruluydu.
Pilot pisti görünce ‘otomatik pilot’tan ç?kartt??? uçak modunu manuel olarak
devam ettirdi. Ne olduysa da bu s?rada oldu pilot yanl??l?kla otomatik gaz
kollar?n? devre d??? b?rakmak yerine ‘pas geçme’ butonuna bast?. ??lerin
yolunda gitmedi?ini fark eden uça??n as?l pilotu olay? fark etti ve müdahale
etti uça?? normal bir ?ekilde piste yakla?t?. ?ni? yapt??? s?rada uça??n gaz
kollar?n? kesti ve uça??n sol motorunda ki motor frenini kapatt?. Bu olaydaki en
ilginç perde arkas? ise uça??n sa? motorun reverse’si çal??m?yordu ve bilinen
bu duruma kar?? bir emniyet k?s?tlamas? uygulanmam??t?.

FAC?A
OLAB?L?RD?

Ankara –
Trabzon seferi yapan uçakta kimsenin burnunun bile kanamamas? bir mucize oldu.
Uçakta tam 162 yolcu vard? ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uça??n çamur olan
topra?a saplanm?? olmas? olas? bir faciay? önlemi? oldu.

 

 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out