?nternetin tüketici aras?nda bu ileti?imi sa?laman?n çok

?nternetin genel bir bilgi de?i?im
sistemi olarak kullan?lmas? pazarlama faaliyetlerinde de interneti kullanmay? beraberinde
getirmektedir. Bir internet sunucusu sayesinde kullan?c?lar herhangi bir web
sayfas?na ba?lanabilir; hem bo? zaman de?erlendirme hem de ticari amaçlarla
internet kaynaklar?na ula?abilir. Ayr?ca, resimler, dokümanlar, ses ve video
görüntüleri içerdi?i için ileti?imde önemli bir rol oynabilmektedir. Di?er sektörler
gibi turizm sektörü de internetteki bu h?zl? geli?menin fark?n vararak ve
interneti bir pazarlama arac? olarak kullanmaya ba?lam??t?r. Birçok çal??ma
turizm sektörü için internetin önemli bir pazarlama arac? oldu?unu ve interneti
pazarlama arac? olarak turizm pazarlamas?nda artan bir ilgi olu?maktad?r.

 

       
    Web sitelerinin içeriklerinin
pazarlamaya önemli bir etkisi vard?r. ?nternet yoluyla h?zl? bir ileti?im ve
potansiyel tüketiciye ula?ma imkan? olmas? turizm ve seyahat i?letmelerinin
interneti bir pazarlama arac? olarak kullan?m?n? art?rm??t?r Di?er yandan
internet, turizm sektörünün pazarlama faaliyetlerini, planlama, kontrol,
yürütme ve organizasyon çal??malar?n? de?i?tirmi?tir . ?nternette turizm
pazarlamas? ile ilgili birçok çal??ma yap?lm??t?r. Bu çal??malar?n ço?unlu?u
turizm i?letmelerinin internet yoluyla pazarlama faaliyetlerini ve internet
sitelerini de?erlendirmi?tir.      

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Bu çal??malar özellikle
turizm sektöründe pazarlamayla ilgilidir. Bu

çal??malar sonucunda turizm i?letmeleri
interneti pazarlama arac? olarak kullanmada çok istekli olduklar? i?letmelerin
rezervasyon ve mü?teri ile ileti?im sa?lamada her geçen gün internet
kullan?m?n?n artt???n? ortaya koymu?tur. ?nternetin konaklama i?letmelerinde
kullan?m? ise ?u konularda olmaktad?r; ileti?im, pazar ara?t?rmalar?, tüketici
hizmetleri, pazara nüfus, ürün geli?tirme, süreç geli?tirme maliyetlerini
azaltma, do?rudan pazarlama, reklam ve ürün da??t?m?d?r.

 

            Rekabetin
gerek ulusal gerekse uluslararas? alanda giderek artt??? günümüz ko?ullar?nda
turizm hizmeti de varl?klar?n? sürdürebilmek ve kar elde edebilmek için mevcut
ve potansiyel mü?terilerine sunduklar? ürün ve hizmetleri h?zl?, sürekli ve
etkin biçimde iletmek zorundad?r. ??letme ve tüketici aras?nda bu ileti?imi
sa?laman?n çok say?da yolu bulunmaktad?r ancak teknolojinin geli?imi ile günlük
hayat?n hemen her alan?nda kullan?lan internetin turizm i?letmeleri taraf?ndan
da bir kitle ileti?im arac? olarak kullan?m? son y?llarda giderek art?? da
bulunmaktad?r.

 

             Bu durumda önemli olan konu konaklama
i?letmelerinin yaln?zca bir web sitesine sahip olmalar? de?il, ayn? zamanda
i?letmelerin sayfalar? arac?l??? ile tüketicilerine sunacaklar? bilgilerin ve
hizmetlerin  neler oldu?unun belirlenmesi
ve bu bilgilerin nas?l sunulaca??n?n kararla?t?r?lmas?d?r. ?nternet, konaklama
i?letmelerinin ço?u faaliyetinin gerçekle?tirilmesinde, tan?t?m?nda ve
pazarlanmas?nda etkili bir araç olarak kullan?lmaktad?r. Özellikle konaklama
i?letmeleri gün geçtikçe de?i?en ve geli?en internet siteleri ile internetin
sa?lad??? avantajlardan mümkün oldu?unca fazla yaralanmak istemekte ve her
geçen gün internet sitelerinde farkl?l?k yaratmay? hedeflemektedir. Ancak
konuya ili?kin bulgular incelendi?inde konaklama i?letmelerinin internet  sitesi içeriklerine yönelik standart
de?erlendirme ölçütlerinin bulunmad??? ve ara?t?rmac?lar?n bu konuda farkl?
yakla??mlar? oldu?u görülmektedir. Ayr?ca standart de?erlendirme ölçütlerinin
olmay???, oteller aras?nda yap?lacak kar??la?t?rmay? zorla?t?rmaktad?r. Di?er yandan
bulunan bilgiler dahilinde  grup ve
zincir otellere ili?kin bu konuda yap?lm?? bir çal??maya rastlan?lmamakla
birlikte, yerli ve yabanc? grup ve zincir oteller internet siteleri aç?s?ndan
çal??malara konu olmam??t?r. Tüm bu nedenlerle bu çal??man?n temel amac? yerli
ve yabanc? grup ve zincir otellerin internet site içeriklerinin
de?erlendirilmesi ve belirlenen de?erlendirme ölçütleri aç?s?ndan
kar??la?t?r?lmas?d?r. Verilerden elde edilen bilgiler dahilinde  yerli ve yabanc? zincir oteller aras?ndaki internet
sitesi farkl?l?klar? belirlenmekte ve de?erlendirilmektedir.

 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out