?nternetin tüketici aras?nda bu ileti?imi sa?laman?n çok

?nternetin genel bir bilgi de?i?imsistemi olarak kullan?lmas? pazarlama faaliyetlerinde de interneti kullanmay? beraberindegetirmektedir. Bir internet sunucusu sayesinde kullan?c?lar herhangi bir websayfas?na ba?lanabilir; hem bo? zaman de?erlendirme hem de ticari amaçlarlainternet kaynaklar?na ula?abilir. Ayr?ca, resimler, dokümanlar, ses ve videogörüntüleri içerdi?i için ileti?imde önemli bir rol oynabilmektedir.

Di?er sektörlergibi turizm sektörü de internetteki bu h?zl? geli?menin fark?n vararak veinterneti bir pazarlama arac? olarak kullanmaya ba?lam??t?r. Birçok çal??maturizm sektörü için internetin önemli bir pazarlama arac? oldu?unu ve internetipazarlama arac? olarak turizm pazarlamas?nda artan bir ilgi olu?maktad?r.            Web sitelerinin içeriklerininpazarlamaya önemli bir etkisi vard?r. ?nternet yoluyla h?zl? bir ileti?im vepotansiyel tüketiciye ula?ma imkan? olmas? turizm ve seyahat i?letmelerinininterneti bir pazarlama arac? olarak kullan?m?n? art?rm??t?r Di?er yandaninternet, turizm sektörünün pazarlama faaliyetlerini, planlama, kontrol,yürütme ve organizasyon çal??malar?n? de?i?tirmi?tir . ?nternette turizmpazarlamas? ile ilgili birçok çal??ma yap?lm??t?r.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Bu çal??malar?n ço?unlu?uturizm i?letmelerinin internet yoluyla pazarlama faaliyetlerini ve internetsitelerini de?erlendirmi?tir.        Bu çal??malar özellikleturizm sektöründe pazarlamayla ilgilidir. Buçal??malar sonucunda turizm i?letmeleriinterneti pazarlama arac? olarak kullanmada çok istekli olduklar? i?letmelerinrezervasyon ve mü?teri ile ileti?im sa?lamada her geçen gün internetkullan?m?n?n artt???n? ortaya koymu?tur. ?nternetin konaklama i?letmelerindekullan?m? ise ?u konularda olmaktad?r; ileti?im, pazar ara?t?rmalar?, tüketicihizmetleri, pazara nüfus, ürün geli?tirme, süreç geli?tirme maliyetleriniazaltma, do?rudan pazarlama, reklam ve ürün da??t?m?d?r.             Rekabetingerek ulusal gerekse uluslararas? alanda giderek artt??? günümüz ko?ullar?ndaturizm hizmeti de varl?klar?n? sürdürebilmek ve kar elde edebilmek için mevcutve potansiyel mü?terilerine sunduklar? ürün ve hizmetleri h?zl?, sürekli veetkin biçimde iletmek zorundad?r. ??letme ve tüketici aras?nda bu ileti?imisa?laman?n çok say?da yolu bulunmaktad?r ancak teknolojinin geli?imi ile günlükhayat?n hemen her alan?nda kullan?lan internetin turizm i?letmeleri taraf?ndanda bir kitle ileti?im arac? olarak kullan?m? son y?llarda giderek art?? dabulunmaktad?r.

              Bu durumda önemli olan konu konaklamai?letmelerinin yaln?zca bir web sitesine sahip olmalar? de?il, ayn? zamandai?letmelerin sayfalar? arac?l??? ile tüketicilerine sunacaklar? bilgilerin vehizmetlerin  neler oldu?unun belirlenmesive bu bilgilerin nas?l sunulaca??n?n kararla?t?r?lmas?d?r. ?nternet, konaklamai?letmelerinin ço?u faaliyetinin gerçekle?tirilmesinde, tan?t?m?nda vepazarlanmas?nda etkili bir araç olarak kullan?lmaktad?r. Özellikle konaklamai?letmeleri gün geçtikçe de?i?en ve geli?en internet siteleri ile internetinsa?lad??? avantajlardan mümkün oldu?unca fazla yaralanmak istemekte ve hergeçen gün internet sitelerinde farkl?l?k yaratmay? hedeflemektedir. Ancakkonuya ili?kin bulgular incelendi?inde konaklama i?letmelerinin internet  sitesi içeriklerine yönelik standartde?erlendirme ölçütlerinin bulunmad??? ve ara?t?rmac?lar?n bu konuda farkl?yakla??mlar? oldu?u görülmektedir. Ayr?ca standart de?erlendirme ölçütlerininolmay???, oteller aras?nda yap?lacak kar??la?t?rmay? zorla?t?rmaktad?r. Di?er yandanbulunan bilgiler dahilinde  grup vezincir otellere ili?kin bu konuda yap?lm?? bir çal??maya rastlan?lmamaklabirlikte, yerli ve yabanc? grup ve zincir oteller internet siteleri aç?s?ndançal??malara konu olmam??t?r. Tüm bu nedenlerle bu çal??man?n temel amac? yerlive yabanc? grup ve zincir otellerin internet site içeriklerininde?erlendirilmesi ve belirlenen de?erlendirme ölçütleri aç?s?ndankar??la?t?r?lmas?d?r.

Verilerden elde edilen bilgiler dahilinde  yerli ve yabanc? zincir oteller aras?ndaki internetsitesi farkl?l?klar? belirlenmekte ve de?erlendirilmektedir. 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out