KARYA-KARYA al-Syani’ah al-Mawdhu’ah, oleh: Ibn ‘Arraq (963h). –

KARYA-KARYA RUJUKAN BERKAITAN HADIS PALSU:Musim hadis-hadis palsu disebarkan atau tersebar kembali lagi!Justeru saya kongsikan beberapa atau sebahagian karya-karya para ilmuwan hadis terdahulu yang menghimpunkan hadis-hadis palsu sebagai rujukan mengikut corak susunan atau jenisnya.SUSUNAN BAB:i) Al-Abatil Wa al-Manakir Wa al-Sihah Wa al-Masyahir, oleh: al-Jawraqaniy (543h).ii) Al-Mawdhu’at Min al-Ahadith al-Marfu’at, oleh: Ibn al-Jawziy (597h).Khadam-khadamnya:- Al-Qawl al-Musaddad, oleh: Ibn Hajar al-‘Asqalaniy (852h).- Dzayl Al-Qawl al-Musaddad, oleh: al-Midrasiy (1280h).- Tartib al-Mawdhu’at, oleh: al-Dzahabiy (748h).- Al-La’ali’ al-Masnu’ah Fi al-Ahadith al-Mawdhu’ah, oleh: al-Suyutiy (911h).- Al-Nukat al-Badi’at, oleh: al-Suyutiy (911h).- Dzayl al-Mawdhu’at, oleh: al-Suyutiy (911h).- Tanzih al-Syari’ah al-Marfu’ah ‘An al-Ahadith al-Syani’ah al-Mawdhu’ah, oleh: Ibn ‘Arraq (963h).- Al-Fawa’id al-Majmu’ah Fi al-Ahadith al-Mawdhu’ah, oleh: al-Syawkaniy (1250h).SUSUNAN HURUF:i) Tadzkirah al-Huffazh Atraf Ahadith Kitab al-Majruhin Libni Hibban, oleh: Ibn Tahir al-Maqdisiy (507h).ii) Dzakhirah al-Huffazh al-Mukharraj ‘Ala al-Huruf Wa al-Alfazh, , oleh: Ibn Tahir al-Maqdisiy (507h).iii) Al-Ghammaz ‘Ala al-Lammaz Fi, oleh: al-Samhudiy (911h).TANPA SUSUNAN TERTENTU:i) Silsilah al-Ahadith al-Dha’ifah Wa al-Mawdhu’ah Wa Atharuha al-Sayyi’ ‘Ala al-Ummah, oleh: Nasir al-Din al-Albaniy (1999m).PELBAGAI TOPIK:i) Al-Manar al-Munif Fi al-Sahih Wa al-Dha’if, oleh: Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (751h).HADIS-HADIS PANGLIPUR LARA:i) Al-Qussas, oleh: Ibn al-Jawziy (597h).ii) Ahadith al-Qussas, oleh: Ibn Taymiyyah (728h).iii) Al-Ba’ith ‘Ala al-Khalas Min Hawadith al-Qussas, oleh: al-‘Iraqiy (806h).iv) Tahdzir al-Khawas Min Ahadith al-Qussas, oleh: al-Suyutiy (911h).HADIS-HADIS PALSU DALAM KARYA TERTENTU:i) Al-Dur al-Multaqat Fi Tabyin al-Ghalat, oleh: al-Saghaniy (650h).ii) Al-Ahadith al-Mawdhu’ah Fi Mustadrak al-Hakim, oleh: al-Dzahabiy (748h).iii) Al-I’tibar Fi Haml al-Asfar, oleh: Muhammad Amin al-Suwaydiy (1246h).

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out