Jednym za przeciwnikami gracza jest oczywi?cie doprowadzi? do

Jednym z podstawowych podzia?ów
gier komputerowych jest podzia? na gry solowe i wieloosobowe. Te gry które
zaliczamy do grupy drugiej wymagaj? od graczy dwóch wa?nych cech – wspó?pracy i
rywalizacji. Z kolei te cechy wymagaj? po??czenia pracy wielu umiej?tno?ci i
zmys?ów graczy, takich jak szybka ocena sytuacji i podejmowanie decyzji,
synchronizacja ruchów w czasie, czy przewidywanie zachowa? wrogów i
sojuszników. Te aspekty gier sprawiaj? ?e ludzie ch?tnie si?gaj? po tytu?y w
których prowadzimy interakcje z innymi lud?mi. Co jednak w przypadku gier
solowych, gdzie nie mamy kontaktu z lud?mi, a tylko i wy??cznie z dzie?em
cz?owieka?

W tym przypadku gracz musi poczu?
przywi?zanie do takiej gry w inny sposób, np. przez wci?gaj?c? histori? jak? ta
opowiada, b?d? efekty wizualne, które wprawiaj? w podziw taki jak w czasie
ogl?dania dzie? sztuki wielkich artystów. Jednak cz?sto okazuje si? ?e to nie
wystarcza. W tym celu twórcy gier ju? od najwcze?niejszych tworów gier
jednoosobowych zacz?li implementowa? algorytmy imituj?ce zachowania ludzkie by
da? graczowi wyzwanie na konkretnym poziomie trudno?ci. Aby to osi?gn?? w grach
wykorzystuje si? wiele technik wprowadzaj?cych inteligencj? wirtualnych
postaci, za którymi nie stoi ?aden gracz. Techniki te mog? si? ??czy? daj?c
bardziej skomplikowane rozwi?zania które coraz to lepiej imituj? zachowania
ludzkie. Przyk?adami takich rozwi?za? s? wykorzystanie drzew decyzyjnych by
nada? mo?liwo?ci wirtualnym przeciwnikom czy maszyna stanowa kontroluj?ca stan
ka?dego z przeciwników. Wa?ne tu jest by wiedzie? czym jest taka inteligencja,
otó? mo?na zdefiniowa? j? jako umiej?tno?? wykorzystania dost?pnych
umiej?tno?ci do osi?gni?cia zamierzonych celów.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

W grach przewa?nie celem
algorytmów stoj?cych za przeciwnikami gracza jest oczywi?cie doprowadzi? do
jego pora?ki. Jedn? z pierwszych gier imituj?cych inteligencj? przeciwnika by?a
gra „Pong” z 1972 roku gdzie gracz wciela? si? w gracza tenisa sto?owego przeciwko
maszynie, która w prosty sposób podejmowa?a decyzje pod jakim k?tem odbi?
pi?eczk?, by ta polecia?a jak najdalej od gracza. By? to bardzo prosty pomys?,
gdy? gra nie wymaga?a niczego wi?cej. Z czasem gry rozwija?y si?, a z nimi
musia?y te? rozwija? si? sposoby tworzenia inteligencji, która da?aby graczowi
satysfakcj? z wygrywania. Przyk?adem gatunku gier który bardzo skorzysta? na
rozwoju takich algorytmów, s? wszelkiego rodzaju gry w których g?ówna mechanika
opiera si? na strzelaniu do wrogów (pot. strzelanki). W takich grach, gracz ma
cz?sto za zadanie pokona? wielu wrogów, którzy powinni sprawia? wra?enie
ludzkich, by? na tyle realistyczni by gracz czu? wyzwanie pokonuj?c ich. Bardzo
ciekawym przyk?adem gry z tego gatunku, pod wzgl?dem inteligencji przeciwników,
jest gra F.E.A.R z 2005 roku. Twórcy stworzyli w niej jeden z najbardziej
zaawansowanych systemów, który pozwala? wrogom nie tylko podejmowa? decyzje na
podstawie swojego stanu, ale interpretowa? te? stan pozosta?ych wrogów. W ten
sposób móg? wykorzystywa? strategie zespo?owe takie jak na przyk?ad ogie?
os?onowy w trakcie gdy inny przeciwnik stara? si? zaj?? gracza od ty?u.

Ca?kiem m?odym kierunkiem
algorytmów inteligentnych jest projektowanie algorytmów które ucz? si? gra? w
gry. Takie algorytmy wykorzystuj? sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne do
przechodzenia prostych gier. Przyk?adem takiego algorytmu jest program
„MarI/O”, który jest w stanie nauczy? si? pokonywa? poziomy w grze „Super Mario
World” otrzymuj?c tylko i wy??cznie dane na temat platform i przeciwników
którzy wy?wietlaj? si? na ekranie. Przetwarza te dane i generuje wynik w
postaci przycisku który nale?y nacisn?? i wykonuje ten ruch w grze. Cz?sto tego
typu algorytmy s? w stanie znale?? sposób na przej?cie poziomu o którym normalny
cz?owiek by nie pomy?la? b?d? nie by?by w stanie wykona? gdy? nie ma tak
szybkich reakcji.

            Podsumowuj?c,
gry komputerowe prawie zawsze wykorzystuj? algorytmy imituj?ce inteligencje w
celu zwi?kszenia realizmu. Sprawia to, ?e twórcy mog? ograniczy? swoj? gr? do
jednoosobowej rozgrywki, a gracz czerpie równie du?o rado?ci z gry. 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out