Jednym za przeciwnikami gracza jest oczywi?cie doprowadzi? do

Jednym z podstawowych podzia?ówgier komputerowych jest podzia? na gry solowe i wieloosobowe.

Te gry którezaliczamy do grupy drugiej wymagaj? od graczy dwóch wa?nych cech – wspó?pracy irywalizacji. Z kolei te cechy wymagaj? po??czenia pracy wielu umiej?tno?ci izmys?ów graczy, takich jak szybka ocena sytuacji i podejmowanie decyzji,synchronizacja ruchów w czasie, czy przewidywanie zachowa? wrogów isojuszników. Te aspekty gier sprawiaj? ?e ludzie ch?tnie si?gaj? po tytu?y wktórych prowadzimy interakcje z innymi lud?mi.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Co jednak w przypadku giersolowych, gdzie nie mamy kontaktu z lud?mi, a tylko i wy??cznie z dzie?emcz?owieka? W tym przypadku gracz musi poczu?przywi?zanie do takiej gry w inny sposób, np. przez wci?gaj?c? histori? jak? taopowiada, b?d? efekty wizualne, które wprawiaj? w podziw taki jak w czasieogl?dania dzie? sztuki wielkich artystów. Jednak cz?sto okazuje si? ?e to niewystarcza. W tym celu twórcy gier ju? od najwcze?niejszych tworów gierjednoosobowych zacz?li implementowa? algorytmy imituj?ce zachowania ludzkie byda? graczowi wyzwanie na konkretnym poziomie trudno?ci. Aby to osi?gn?? w grachwykorzystuje si? wiele technik wprowadzaj?cych inteligencj? wirtualnychpostaci, za którymi nie stoi ?aden gracz. Techniki te mog? si? ??czy? daj?cbardziej skomplikowane rozwi?zania które coraz to lepiej imituj? zachowanialudzkie. Przyk?adami takich rozwi?za? s? wykorzystanie drzew decyzyjnych bynada? mo?liwo?ci wirtualnym przeciwnikom czy maszyna stanowa kontroluj?ca stanka?dego z przeciwników.

Wa?ne tu jest by wiedzie? czym jest taka inteligencja,otó? mo?na zdefiniowa? j? jako umiej?tno?? wykorzystania dost?pnychumiej?tno?ci do osi?gni?cia zamierzonych celów. W grach przewa?nie celemalgorytmów stoj?cych za przeciwnikami gracza jest oczywi?cie doprowadzi? dojego pora?ki. Jedn? z pierwszych gier imituj?cych inteligencj? przeciwnika by?agra „Pong” z 1972 roku gdzie gracz wciela? si? w gracza tenisa sto?owego przeciwkomaszynie, która w prosty sposób podejmowa?a decyzje pod jakim k?tem odbi?pi?eczk?, by ta polecia?a jak najdalej od gracza. By? to bardzo prosty pomys?,gdy? gra nie wymaga?a niczego wi?cej. Z czasem gry rozwija?y si?, a z nimimusia?y te? rozwija? si? sposoby tworzenia inteligencji, która da?aby graczowisatysfakcj? z wygrywania.

Przyk?adem gatunku gier który bardzo skorzysta? narozwoju takich algorytmów, s? wszelkiego rodzaju gry w których g?ówna mechanikaopiera si? na strzelaniu do wrogów (pot. strzelanki). W takich grach, gracz macz?sto za zadanie pokona? wielu wrogów, którzy powinni sprawia? wra?enieludzkich, by? na tyle realistyczni by gracz czu? wyzwanie pokonuj?c ich. Bardzociekawym przyk?adem gry z tego gatunku, pod wzgl?dem inteligencji przeciwników,jest gra F.

E.A.R z 2005 roku.

Twórcy stworzyli w niej jeden z najbardziejzaawansowanych systemów, który pozwala? wrogom nie tylko podejmowa? decyzje napodstawie swojego stanu, ale interpretowa? te? stan pozosta?ych wrogów. W tensposób móg? wykorzystywa? strategie zespo?owe takie jak na przyk?ad ogie?os?onowy w trakcie gdy inny przeciwnik stara? si? zaj?? gracza od ty?u. Ca?kiem m?odym kierunkiemalgorytmów inteligentnych jest projektowanie algorytmów które ucz? si? gra? wgry. Takie algorytmy wykorzystuj? sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne doprzechodzenia prostych gier. Przyk?adem takiego algorytmu jest program„MarI/O”, który jest w stanie nauczy? si? pokonywa? poziomy w grze „Super MarioWorld” otrzymuj?c tylko i wy??cznie dane na temat platform i przeciwnikówktórzy wy?wietlaj? si? na ekranie. Przetwarza te dane i generuje wynik wpostaci przycisku który nale?y nacisn?? i wykonuje ten ruch w grze.

Cz?sto tegotypu algorytmy s? w stanie znale?? sposób na przej?cie poziomu o którym normalnycz?owiek by nie pomy?la? b?d? nie by?by w stanie wykona? gdy? nie ma takszybkich reakcji.            Podsumowuj?c,gry komputerowe prawie zawsze wykorzystuj? algorytmy imituj?ce inteligencje wcelu zwi?kszenia realizmu. Sprawia to, ?e twórcy mog? ograniczy? swoj? gr? dojednoosobowej rozgrywki, a gracz czerpie równie du?o rado?ci z gry. 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out