I depressionen som följde Napoleonkrigens slut 1815 i England började ekonomiska tänkare i Birmingham i England att resonera att ekonomins problem återfinns i underkonsumtion. Den fallande efterfrågan och depressionen i ekonomin tillskrevs krigsslutet och att mobiliseringen upphörde. Birminghamskolan motsatte sig guldmyntfoten och förespråkade en expansiv penningpolitik för att uppnå full sysselsättning. Den ledande teoretikern för Birminghamskolan var bankiren Thomas Attwood. Andra framträdande personer var George Frederick Muntz och Thomas Attwood’s bror Matthias Attwood. Skolan fick visst stöd av ekonomer som Arthur Young, Patrick Colquhoun och Sir John Sinclair.1 Skolan blev också kritiserad under sin tid och förespråkarna sågs på som currency cranks och crude inflationists. Birminghamskolan ses idag som en outvecklad version av keynesianism.2

Begreppet multiplikator förekommer i ekonomiska skrifter från 1890-talet av ekonomer som australiensaren Alfred De Lissa, dansken Julius Wulff och tysk-amerikanen Nicholas Johannsen,3 varav den sistnämnda omnämns i en fotnot av Keynes.4 År 1892 presenterades teorin sparparadoxen av John M. Robertson i boken The Fallacy of Savings, men finns även omnämnt av merkantilistiska ekonomer på 1500-talet men också så tidigt som under antiken.56

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Idag kallas dessa teorier, oavsett ursprung, för keyensiansk ekonomisk teori beroende på det genomslag teorierna fick genom hans verk The General Theory of Employment, Interest and Money.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out