Depresyon gamaamino butrik asit gibi psikolojik etkenleri te?his

DepresyonDepresyon; günümüzdeçok s?k rastlanan ruhsal denge bozuklu?u olarak tan?mlayabiliriz. Hafifdepresyon hislerinden, ciddi intihar dü?üncelerine varan bir klinik depresyonaral??? vard?r. Hafif depresyon; distimi olarak da bilinmektedir.·        Fizikselhiperaktivite ya da hareketsizlik·        Ola?an aktivitelerekar?? alaka ve al?nan hazz?n azalmas? ya da cinsel iste?in azalmas?·        Enerji kayb?, süreklihissedilen yorgunluk hissi·        Kendini de?ersizgörme, kendini k?nama ya da uygunsuz suç hissi·        Kilo kayb?n?n yan?ndai?tahs?zl?k ya da kilo alman?n yan? s?ra a??r? i?tah aç?lmas?·        Uykusuzluk ya daa??r? uyku al??kanl???·        Dü?ünme vekonsantrasyon problemi·        Tekrarlayan ölüm veintihar dü?ünceleriBu belirtilerden be?ininbir ki?ide bulunmas?, klinik depresyonun kesin kan?t? olarak kabuledilmektedir. Hatta bu belirtilerin dördünü gösteren bir ki?i için demuhtemelen depresyondad?r denilebilir. Ancak klinik depresyon te?hisinin kesinolarak konabilmesi için bu belirtilerin en az bir ay boyunca devam etmesigerekmektedir.

 DEPRESYONUN ORGAN?K VE F?ZYOLOJ?KSEBEPLER? VE AKUPUNKTUR ?LE DEPRESYON TEDAV?S?:Depresyonun sebebi, genelliklealtta yatan organik(kimyasal) ya da fizyolojik bir etken olabilir. Yap?lmas?gereken ilk tedavi yöntemi öncelikle altta yatan nedenleri tespit etmek ve ortadankald?rmakt?r. Depresyona neden olanbasit organik etkenleri ortadan kald?rmak önemlidir. Ayn? zamanda bu etkenleraras?nda besin fazlal??? veya eksikli?i, hipoglisemi, hormonal düzensizlik, ilaçlar, alerji, çevresel etkenler ve mikrobiketkenler bulunmaktad?r.Depresyondakihastalar?n beyinlerinde gerekli olan biyokimyasal de?i?iklikleri yapabilmekiçin uygulayabilece?imiz en güçlü yöntem onlara iyimser olay? ö?retmektir.Dü?ük düzeylerdekiserotonin depresyonda katk?s? vard?r. Serotonin önemli bir nörotransmitterdir.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

(Nörotransmitter; kimyasal ta??y?c?d?r ve bir sinir hücresinden di?erine bilgiiletmekle sorumludur.) Serotonin, ruhsal durumu iyile?tirici ve sakinle?tiriciözelli?iyle beynin kendi ilac? olarak nitelendirilmektedir.Akupunktur yöntemiile vücuttaki ve kulaktaki özel akupunktur noktalar?ndan direkt olarak vücudunserotonin seviyesinin yükseltilmesi mümkündür. Ayr?ca yap?lan klinik deneylersonucunda akupunktur ile yükseltilen serotonin miktar?n?n, vücutta ishalolu?umu gibi bir yan etki yapmad??? görülmü?tür.

Modern psikiyatri,nörotransmitterlerde dengesizlik yaratan serotonin, dopamin ve gamaamino butrikasit gibi psikolojik etkenleri te?his edip ortadan kald?rmak yerinenörotransmitter düzeylerini yönetmeye odaklanmaktad?r. Bu nedenden dolay? yayg?nolarak antidepresanlar kullan?lmaktad?r.Bu ilaçlar?n baz? yanetkileri vard?r bunlar; Bulant?, ba? a?r?s?, terleme, ba? dönmesi, kab?zl?k, sinirlilik,uykusuzluk, anksiyete, sersemlik, ishal, ürperme, a??z kurulu?u, , görmei?levinde de?i?iklik gibi çok çe?itlidir. ANT?DEPRESAN ?LAÇLARA ALTERNAT?F SUNMAK MÜMKÜNDÜR?Depresyon veuykusuzluk tedavisinde kullan?lan triptofan takviyesinin alt?nda yatan teori,beyindeki serotonin ve melatonin düzeylerini yükseltece?idir. Akupunktur seanslar?yap?ld?ktan sonra  vücutta dopamin, serotoninve adrenalin seviyesini düzenliyor. Dopamin seviyesini artt?r?yor vedolay?s?yla triptofan maddesinin yapmas? beklenen etkiyi vücut mekanizmas?kendili?inden üretiyor.

Kulak akupunkturuGABA sentezini artt?r?yor, dolay?s?yla nöropatik a?r? ya da huzursuz bacaksendromu gibi problemler de çözüme kavu?mu? oluyor.Ayn? zamanda hormonaletkenler de depresyona sebebiyet vermektedir. Depresyon, genellikle tiroithastal?klar?n?n erken bir belirtisidir; Depresyon e?ilimine neden olan birba?ka etken ise troit bezinin az çal??mas? ve horman düzeyidir. Akupunkturlatedavide ise tiroit uyar?larak hormon düzeyi normal kan seviyesine getirilir.

Depresyon durumundakitipik sonuçlar sabahlar? yükselmi? kortizol ve dü?ük DHEA düzeyi ?eklindedir.Kortizol seviyelerindeki bu yükseli?, beynin ortas?nda bulunan hipotalamus vehipofiz bezindeki adrenal i?levindeki kontrol mekanizmalar?nda bir bozuklukoldu?una i?aret etmektedir. Akupunktur ile hipotalamus ve hipofiz bezinegerekli uyar?lar yap?lmak suretiyle mekanizma i?leyi?i normale döndürülür. 

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out