Denna försöker också få sig själva att

Denna sida är en hemsida som tillhör den storbritanniska militären och rapporterar om alla konflikter Storbritannien varit involverad i. Eftersom att allt är skrivet av människor i den storbritanniska armén är den inte opartisk, utan vinklad för Storbritannien och kommer kanske inte ha med all fakta som skulle kunna få Storbritannien att framstå som lite sämre. De försöker också få sig själva att se ut som hjältarna och överdriva det bra Storbritannien gjort och dess betydelse. Om man bortser från det har all fakta stämt överens med det från andra källor, även om den inte framställs på ett helt opartiskt vis.

Därför kan man lita på själva faktadelen av texten med t ex siffror och datum. Det framgår inte heller ett datum då texten skrevs och om den blivit uppdaterad sedan dess, vilket kan betyda att källan är föråldrad eller saknar väsentliga delar, som kanske tillkom efter att källan skrevs. Det bidrar till att minska trovärdigheten för denna källa.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Något annat som saknas är vem som skrev källan. Det framkommer ingen skribent, vilket kan betyda att den som skrev det kanske inte vill stå för vad den skrivit. Man kan inte kolla upp ifall skribenten är sakkunnig eller inte, det skulle kunna vara vem som helst och en professor är kanske mer sakkunnig än ett skolbarn, som likväl hade kunnat skriva texten. Det bidrar också till att sänka trovärdigheten i just denna källa. Den här källan har alltså ett västerländskt perspektiv på det hela med framförallt fokus på Storbritannien under kriget, vilket inte gör den helt opartisk utan en rätt vinklad källa. Källan utgörs också av text på engelska, vilket möjligtvis skulle kunna leda till en missuppfattning och då felinformation i min text, även om det inte är särskilt sannolikt.Källan innehåller inte lika mycket information som många andra av källorna jag använt mig av, men den har många bilder som kan hjälpa en förstå innehållet och kommer med ett relativt nytt perspektiv på saker och ting och tillför lite ny, men ändå trovärdig information.

Jag anser att källan är relativ till mitt ändamål. Den skriver endast om Kuwaitkriget och innehåller information om det ämnet, vilket är precis det jag söker. Trots att den inte är helt trovärdig passar denna källa bra till mitt syfte, men man får tänka på att hela tiden jämföra information till säkrare sidor, exempelvis ne.se.

Sammanfattningsvis är det här en tämligen partisk och subjektiv sida som vill få Storbritannien att se bra ut, men sidan innehåller ändå fakta som är av användning till att skriva denna text.Tommie Sjöberg, Kuwaitkriget – FN som aktör och arena, 2010.Denna källa är en bok skriven 2010 av Tommie Sjöberg. Enligt Studentlitteratur.se(https://www.studentlitteratur.se/#person/233902/Tommie+Sj%C3%B6berg) är han docent i historia vid Lunds universitet.

Det betyder att han är väldigt insatt i sitt ämne och är sakkunnig, vilket bygger upp trovärdigheten. Han har också skrivit flera andra böcker om liknande konflikter som till exempel Koreakriget. Det bygger på trovärdigheten genom att bekräfta skribentens expertis inom konfliktområdet och att skribenten är väldigt seriös i sitt arbete. Att det är en bok ökar också chansen markant då det krävs mycket mer arbete för att publicera en bok, än lägga ut en artikel på nätet.

Oftast läser man igenom allting och redigerar boken, så att det inte finns några felaktigheter och allting stämmer. Det är dåligt för både författaren och förlaget att boken är felfri, då ingen vill köpa boken och det kan ge ett dåligt rykte och anseende. Dessutom är det svårare att revidera en bok, då en helt ny upplaga måste ges ut, än en hemsida som lätt kan uppdateras närsomhelst. Då blir det viktigare att göra rätt den första gången.

Syftet med denna bok är dessutom att använda den som kurslitteratur, dvs ett läromedel för att utbilda människor och det gör det ännu viktigare att allting är korrekt, och då blir det sannolikt granskat på ett mer ingående vis. Informationen i boken har stämt överens med den jag samlat från mina andra källor i det jag kunnat jämföra, vilket gör källan mer trovärdig. Det har också tillkommit mycket bra och ny information, då denne varit mer ingående och på djupet än mina andra källor. Anledningen till att jag kan lita på det som inte jämförts är att allt annat stämt överens med tidigare information och det är en pålitlig och seriös källa. Texten är skriven på ett objektivt vis, och framhäver positiva och negativa sidor av allt för alla, utan att vinkla informationen till någons fördel, utan består bara av fakta och tankesätt av de inblandade parterna. Bokens publiceringsår är 2010, vilket gör källan till en tämligen nyskriven informationskälla som inte hunnit bli föråldrad eller inaktuell.

Då minskas risken markant att det tillkommit nya aktuella saker som saknas i boken, framförallt då kriget skedde runt 1990.Den här boken är väldigt relevant för mitt syfte. Den innehåller information om det jag ska skriva om och informationen är väldigt utförlig. Informationen är dock väldigt detaljerad, kanske även lite för mycket. Allting tas upp på djupet, vilket är bra för att få en förståelse av ämnet, men eftersom att det står väldigt mycket, tar det upp en stor del av arbetstiden, vilket kan bli en stor nackdel speciellt när man inte skriver på samma detaljerade plan som i boken. Däremot kan man själva välja och vraka det som man tycker är viktigt och relevant i texten och man matas med mycket och djupgående information, vilket är bra.

Sammanfattningsvis var detta en av de mer trovärdiga källorna jag använt mig av under detta arbetat. Det var en av de mest relevanta informationskällorna och den jag använde mig mest av under arbetet.http://www.ne.

se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kuwaitkriget Denna källa är en kontrollerad och säker källa. Alla texter på sidan skrivs av sakkunniga och de läses igenom och informationen i dem ses igenom så att allting är korrekt. När något nytt relevant sker uppdateras även artiklarna. Dock är en nackdel med den här källan att det inte står vilket datum den uppdaterades eller publicerades, men man kan ofta se årtal på viss fakta i artiklarna. NE.

se är en seriös källa av många anledningar. I just den här artikeln om Kuwaitkriget kan man dock fastställa att den är skriven och publicerad innan år 1996, då skribenten avled. Då kan det ha tillkommit ny fakta om kriget som kan vara väldigt relevant, och påverka trovärdigheten på källan och göra den föråldrad. Det fullständiga namnet är National Encyklopedin och det är ett företag med många anställda och det finns även väldigt många olika delar av NE, exempelvis en uppslagsbok och flera ordböcker. Det uppstod genom ett samarbete mellan ett bokförlag, Svenska sparbanksföreningen och Statens kulturråd 1985. Alltså har NE funnits relativt länge och är en väldigt seriös källa då det uppkom genom ett samarbete mellan seriösa parter.

Sidan riktar dessutom in sig till skolor, med till exempel NE skola. Det är till för att ungdomar ska kunna använda NE som en källa gratis, och när källan används i utbildningssyfte lägger det extra press på att allting ska vara korrekt. På många artiklar finns det dessutom en lång och en kort text, alltså en mer ingående och detaljerad text om man vill lära sig mer på djupet, och en lite kortare om man bara vill få en överblick av ämnet. Man kan också se skribentens namn, även om det är olika skribenter till olika stycken.

På så sätt kan man kolla upp författaren för att se till att de är experter inom området och att underteckna sina verk tyder också på att man är seriös och kan stå för sin artikel. Då ökar sannolikheten att texten är korrekt. All fakta på NE har stämt överens med de från andra källor som är relativt trovärdiga och den är dessutom skriven på ett objektivt vis. Även om källan försöker vara så objektiv som den kan, så är den skriven i ett västerländskt land, vilket kan göra att den får ett lite västerländskt perspektiv på saker och ting, vilket kan göra den lite vinklad, även om det inte är med flit. Det kan betyda att den kanske tar upp Iraks invasion som något dåligt för alla, även om Irak hade bra anledningar att göra som de gjorde eller att de inte tar upp allt det dåliga västländerna gjort. Allt som allt är detta dock en säker och kontrollerad källa som man kan lita på, även om man kanske bör ta i beaktning vilket land NE härstammar från och huruvida det kan påverka objektiviteten.Denna källa är väldigt relevant för detta arbetet då den innehåller information om det jag ska skriva om och är väldigt användbar. Det var den första källan jag använde, då den är bra för att läsa igenom och få en överblick som man vet är sann och man kan lita på informationen.

  Källan var också lagom detaljerad och ingående, speciellt med två texter av olika längder. Det tog inte för mycket tid att arbeta sig igenom texten, men man fick ändå en bra inblick i kriget. Eftersom att NE är en säker källa att använda sig av har den också ett annat syfte, vilket är att jämföra den med andra källor för att ta reda på deras trovärdighet. Eftersom att man vet att NE har korrekt information kan man börja med att läsa texten på NE och sedan kolla över andra källor som man inte vet är helt trovärdiga. Ifall informationen i den källan man var osäker på stämde överens med det man tidigare läst på National Encyklopedin är det en anledning till att lita på den tidigare osäkra källan.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out