Bunun fakat mükemmel çözünürlük sunmayan i?lemlere bel

Bunun mümkün oldu?unu bilmiyorduk.

 Sinirbilimciler, ameliyat olan epilepsi hastalar?n?kullanarak dü?üncenin insan beynindeki hareketini takip ettiler. Dü?ünce,ortaya ç?k???ndan tepkinin meydana geli?ine kadar, e?i görülmemi? detayda takipedildi. Söz konusu bulgular, prefrontal korteksin beyindeki farkl?bölgeler aras?nda gerçekle?en karma??k etkile?imleri e?güdümledi?ini vealg?m?zla faaliyetlerimizi birbirine ba?layarak, “alg? tutkal?” denilebilecekbir görev gördü?ünü do?ruluyor. Daha önce bilginin bir bölgeden ba?ka bir bölgeye geçi?iölçülmeye çal???lm??t? ancak bu yap?l?rken, elektroensefalografi (EEG) veyai?levsel manyetik yank? görüntüleme (fMRI) gibi, giri?imsel olmayan fakatmükemmel çözünürlük sunmayan i?lemlere bel ba?lanm??t?. Berkeley’daki, California Üniversitesi’nde bulunanara?t?rmac?lar?n önderlik etti?i çal??mada, elektrokortikografi (ECoG) ad?verilen kesin bir yöntem kullan?ld? ve sinir hücrelerinin elektrikselfaaliyetleri kaydedildi. Bunu yapmak için, korteksin hemen üstüne yüzlerce küçükelektrot yerle?tirildi. Bu sayede EEG’ye göre daha uzamsal detaylar ve fMRI’yegöre daha iyi çözünürlükler elde edildi.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

 Ara?t?rmac?lar?n yapt??? ?ey ortalama bir gönüllü için etikolmayan bir tehlike olu?tursa da, epilepsi ameliyat? olan hastalar?n beyinfaaliyetleri de ayn? ?ekilde gözlendi?inden, bu durum ara?t?rmac?lar?n birkaçtest yürütmesi için mükemmel bir f?rsat olu?turmu?tu. 16 dene?in her biri, bireysel elektrot dizilimlerine uyacak?ekilde bir dizi farkl? faaliyet gerçekle?tirdi ve bu esnada deneklerinsinirsel faaliyetleri gözlenip takip edildi. Kat?l?mc?lar?n bir uyar?c?y? dinlemeleri ve ona tepkivermeleri veya bir ekranda surat veya hayvan görüntülerini izlemeleri vekendilerine bir eylem gerçekle?tirmelerinin söylenmesi gerekiyordu. Baz? görevler di?erlerine göre daha karma??kt?; mesela basitbir eylemde sadece bir kelime tekrar ediliyorken, daha karma??k bir eylemde bukelimenin z?t anlaml?s? dü?ünülüyordu. Ara?t?rmac?lar, bir bölgeden (sesli uyaran? yorumlamaklaili?kili bölgeler gibi) ç?k?p prefrontal kortekse, motor kortekse (bir eylemi?ekillendirmek için gereken bölgeler gibi) giden elektriksel faaliyetinhareketini anl?k olarak izlediler.  Bu olaylar?n hiçbirinde beklenmedik bir ?ey görülmedi ancaksöz konusu sonuçlar, prefrontal korteksin faaliyet yönetme konusundaki rolünübelirgin bir ?ekilde vurgulam??t?.

 Baz? görevlerde, bu alan?n girdisi oldukça s?n?rl?yd?.Di?erlerinde ise fazla çal??mas? gerekmi?, kelimelerin tan?nmas?nda e?güdümsa?lamak için beynin birden çok bölgesinden gelen sinyalleri yönetmi?ti.Muhtemelen bu s?rada, önce an?lar? e?elemi?, daha sonra da yeni bir cevapsa?lamak için çal??maya koyulmu?tu. UC Berkeley’den sinirbilimci Robert Knight ?öyle söylüyor:”Çok seçici olan bu çal??malarda, frontal korteksin bir orkestrac? oldu?u veson bir ç?kt? için birtak?m ?eyleri birbirine ba?lad??? bulundu.” “Kendisi, alg?n?n yap??t?r?c?s? olma özelli?ini ta??yor.” Prefrontal korteksin, dü?ünce sürecinin büyük bölümü boyuncafaaliyette kald??? gözlendi. Beyinde birden fazla i? yapan bir bölge için de bubeklenirdi. Bir alan di?erine ne kadar h?zl? pas verirse, insanlar dabir uyar?c?ya o kadar h?zl? tepki vermi?ti.

 “fMRI çal??malar?nda genelde bir görev kademeli olarakzorla?t?kça, özellikle prefrontal korteks olmak üzere beyinde daha fazlafaaliyet görüldü?ü bulunmu?tur” diyor çal??man?n ba? yazar? Avgusta Shestyuk. “Bizim burada bunu görebilmemizin sebebi, sinir hücrelerininçok ama çok çal??mas? ve sürekli sinyal göndermesinden ziyade, kortekste dahafazla alan?n çal??t?r?lmas?.” Her bölgenin kesin zamanlamas?na ili?kin ayr?nt?lar,?a??rt?c? bir ?ey olarak ortaya ç?kt?. Cevap veren baz? bölgeler, genelde uyar?m esnas?nda olmaküzere önemli miktarda daha erken çal??m??t?.

Bu durum, daha biz tamamen tepkivermeden beynimizin bu korteks bölgelerini faaliyete haz?rlad???n? aklagetiriyor. “Bu, insanlar?n neden bazen bir ?eyleri dü?ünmeden öncesöyledi?ini aç?klayabilir” diye ileri sürüyor Shestyuk. Bu ara?t?rma Nature Human Behaviour bülteninde yay?nland?

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out