n orijinal fren sistemlerinin standartolan

13 May?s’ta Mu?la-Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibiBülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi.

 Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’egiden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu. Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?iise yaralanm??t?. ?ddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazla ki?ininölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?. ?ddianamede, 13 May?s günü kazada hayat?n? kaybeden midibüs?oförü Arma?an Sertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediye otobüsünüsollayarak sa? ?eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kan viraj?a??r? sürat nedeniyle alamad?.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

Refüjdeki beton bloklara çarparak 20,9 metreyükseklikten ?arampole dü?tü.HEYET RAPORUTAMAMLADIAraç üzerinde incelemelerini tamamlayan üç ayr? bilirki?iheyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinindevre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?ylasa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.Kazaya sebep, arac?n orijinal fren sistemlerinin standartolan?n d???nda kalan fren sistemlerinin de?i?tirilmesi oldu.?DD?ANAMEDE M?D?BÜSSAH?B? ASL? KUSURLU BULUNDUTamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? süreklikullanmad??? tespit edildi. Sertba?,  elfrenini de kullanm?? ancak yolun e?iminin yüksek olmas?ndan ötürü arac?durduramad??? tespit edildi.Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibiBülent Çetinda?, gerekli mercilerden yasal izin almad??? için asli kusurlubulundu.

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out