1) aras?nda olabilecek bir biçimde yap?lmal?d?r. Bel destekli,

1)G?R??20 y?l içerinsinde, hersektörde bilgisayar kullan?m?ndaki h?zl? art??, verimlili?in art??? yan?ndaciddi sa?l?k problemlerini de beraberinde getirmektedir. Boyun, kollar ve beldea?r? ve hareket k?s?tlanmas? ile seyreden Mesleki Kas ?skelet Hastal?klar?(MK?H) ekran ba??nda çal??anlar?n en yayg?n ve ciddi sa?l?k sorunudur. 1Bilgisayar mühendisli?iö?rencileri akademik e?itimleri boyunca, sürekli bilgisayar üzerindeçal??malar? gerekmektedir. Ço?u ö?renci, ikinci s?n?fa gelmeden çe?itli kas -iskelet ve göz rahats?zl?klar? geçirmektedir. Görülen sa?l?k problemlerinin engellenmesi; i? sa?l??? ve güvenli?idersinin zorunlu ders olarak ö?renciye verilmesiyle mümkündür. 2Statistics of U.

S.Businesses (SUSB) verileri do?rultusunda bilgisayar kullan?m?na ba?l? tekrarlanantravmalar sebebiyle hastanelere ba?vuran hastalar?n oranlar? incelenmi?tir.Buna ba?l? olarak Amerika Birle?ik Devletleri’ nin bu hastalar için ortalamay?ll?k maliyeti hesaplanm??t?r. 32006 y?l?nda HindistanToplum Hekimli?i Anabilim Dal? ad?na Lady Hardinge T?p Fakültesi taraf?ndan NewDelhi’de 200 ki?ilik bir ?irkette bilgi teknolojisi uzmanlar? aras?nda; 1 y?lboyunca çal??anlar?n bilgisayar kullan?m?na ba?l?, sa?l?k sorunlar?incelenmi?tir. 4Milli E?itim Bakanl???’n?n okullarda  teknoloji’ nin  yayg?nla?t?r?lmas? ve etkin kullan?lmas?ad?na Fatih Projesi gibi çe?itli çal??malar üstlenmi?tir. Eski?ehir’ de 30ilkö?retim okulunun bilgisayar laboratuarlar?nda Ergonomi Uyum de?erlendirilmesiyap?lm??t?r.

Don't waste your time
on finding examples

We can write the essay sample you need

5Bilgisayarkullan?rken masa yüksekli?i boyunuza göre 55-70 cm aral???nda olmal?d?r.Monitör e?im ayar?, çal??an?n görü? aç???n?n 15-20 derece aras?nda olabilecekbir biçimde yap?lmal?d?r. Bel destekli, esnek ve yükseklik ayar? olan ergonomikkoltuklar kullan?lmal?d?r. Omuzlar rahat ve gev?ek b?rak?lm??, dik ve s?rtdestekli bir oturma pozisyonu sa?lanmal?d?r. Vücut dik pozisyondayken, kollar?m?zda gev?ek biçimde, eller ve dirsekler düz olmal?d?r.

Bacaklar, bald?r destekli,dizler 90 ile 110 derece aras?nda bir aç?da olmas? gerekmektedir. 6 Monitör’ de dikkatedilmesi gereken hususlar; ekran sabit olmal?, netlik ve ???k dengesi gözüyormayacak ?ekilde ayarlanmal?, ölü piksel ve titre?im olmamal?, karakterlerrahatça seçilecek ölçüde olmal?d?r. TCO’95 standart?na göre 17″ ekranlar?nçözünürlü?ü en az 1024 x 768 olmas? gerekir, istenirse dahayüksek çözünürlükler de kullan?labilir.

7?htiyaç dahilinde ekran?n dönebilir olmas? gerekmektedir. Arkaya e?ilimliolarak 10-20 derece aral???nda e?ilebilmelidir. 8 Monitör kullan?m?kadar kullan?m?na dikkat edilmesi gereken, di?er önemli donan?m birimleriklavye ve faredir. ?? yo?unlu?unun yüksek oldu?u dönemlerde, uzun süreli klavyeve mouse kullan?m?ndan kaynakl? olarak daha çok gece saatlerinde ortaya ç?kanbir rahats?zl?k olan Karpal Tünel Sendromu; ba?parmak ile 2 ve 3. parma??nhareketini ve duyusunu sa?layan sinirlerin bilekten geçen bir tünel içindes?k??mas? ve bu sebepten dolay? parmaklar?n görevini yapamaz duruma gelmesidir.

Belirtiler; ba?parmak, 2 ve 3. parmaklarda a?r?, s?zlama ve uyu?ma, tedaviningecikildi?i zamanlarda ise parmaklarda güç kayb?, el kaslar?nda incinme olarakkar??m?za ç?kmaktad?r. 9 H?rvatistan Zagreb’ deInstitute for Medical Research and Occupational Health ad?na Milica Gomzi’ nin;Görsel ekran kullan?m?nda, çal??ma ortam? ve sa?l?k üsütne ergonomik yakla??mçal??mas?na göre 220 çal??an? olan bir ?irkette bilgiasayar ba??nda çal??anlarile di?er ofis personelleri üzerinde görülen bilgisayar ve ortama ba?l? görülenrahats?zl?klar? incelemi?tir. 10Güney Alberta’daki özelbir okulda, 6. ve 7. s?n?f ö?rencileri için bir ergonomi ara?t?rmas?yap?lm??t?r.

6. S?n?f ö?rencileri için yüksekli?i ayarlanabilir masalar vegüvenli internet için, masalara ba?l? hublar kullan?lm??t?r. 7. S?n?fö?rencileri için ise her s?n?f’ ?n odalar? de?i?tirilir ve çal??ma yüsekliklerisabittir. Bu ara?t?rma sonucunda ö?rencilerde görülen sa?l?k problemleri’ ninanalizleri yap?lm??t?r.  11Brezilya’ n?n Sao Pauloeyaletine ba?l? Ribeirao Preto’ da Hem?irelik Yüksekokulu’ndan ö?renciler bilgisayarbölümünden ö?rencilerin kulland?klar? mobilyalar?n yeterlili?i ile ilgiliö?rencilerin ?ikayetlerini gözlemleme ve ergonomik önerilere göre bilgisayarbölümünden mobilyalar? analiz etmeyi amaçlayan bir ara?t?rma yapt?lar. 12Amerika Birle?ik Devletinde2012 y?l?nda National Health and Nutrition Examination Survey ve National YouthFitness Survey verilerine göre 12-15 ya? aras? gençler için bir çal??mayap?lm??t?r. Gençler kilolar?na göre kategorize edilip,  televizyon izleme ve bilgisayar kullan?m oranlar?ç?kar?l?p analiz edilmi?tir.

13Amerika Birle?ikDevletlerinde ulusal düzeyde yap?lan bu çal??ma National Electronic InjurySurveillance System veritaban?’ndan al?nan veriler do?rultusunda 1 Ocak1994’ten 31 Aral?k 2006’ya kadar birle?ik devletler acil servislerde bilgisayaraba?l? akut yaralanma vakalar?dan tedavi edilenler incelenip analiz edilmi?tir. 14

x

Hi!
I'm Owen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out